lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe
Znaleziono wszystkich: 264
1. Sporządzanie zestawów szklarskich i topienie mas szklanych
2. Formowanie wyrobów ze szkła sposobem ręcznym
3. Formowanie wyrobów ze szkła sposobem mechanicznym
4. Wykańczanie, zdobienie oraz przetwarzanie wyrobów ze szkła
1. Obsługa maszyn i urządzeń do rozdrabniania i sortowania surowców ceramicznych
2. Obsługa maszyn i urządzeń do dozowania oraz mieszania surowców i mas
ceramicznych
3. Obsługa suszarń i pieców do przygotowania surowców ceramicznych
1. Obsługa maszyn i urządzeń do formowania, wykańczania i zdobienia półfabrykatów ceramicznych
2. Formowanie, wykańczanie i zdobienie ręczne półfabrykatów ceramicznych
3. Obsługa suszarń do suszenia półfabrykatów ceramicznych
4. Obsługa pieców do wypalania półfabrykatów ceramicznych
1. Obsługiwanie maszyn przygotowujących surowce i półprodukty do wytwarzania wyrobów włókienniczych
2. Obsługiwanie maszyn do wytwarzania liniowych wyrobów włókienniczych
3. Obsługiwanie maszyn do wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych
1. Przygotowanie wyrobów włókienniczych do procesu wykańczania
2. Obsługiwanie maszyn do wykańczania wyrobów włókienniczych
1. Nadzorowanie pracy maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym
2. Monitorowanie przebiegu procesów technologicznych przemysłu chemicznego
1. Wykonywanie wyrobów kaletniczych
2. Wykonywanie napraw i renowacji wyrobów kaletniczych
1. Wykonywanie elementów obuwia
2. Wykonywanie montażu obuwia
1. Przygotowywanie surowca skórzanego
2. Garbowanie i wykańczanie skór
3. Wykonywanie renowacji wyrobów skórzanych
1. Wykonywanie prac tapicerskich
2. Wykonywanie napraw i renowacji wyrobów tapicerowanych
1. Wykonywanie wyrobów kuśnierskich
2. Wykonywanie napraw, przeróbek i renowacji wyrobów kuśnierskich
1. Wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych
2. Wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich
1. Wykonywanie obróbki druków luźnych
2. Wykonywanie opraw
1. Wykonywanie form drukowych
2. Wykonywanie odbitek z form drukowych
1. Wykonywanie rękodzielniczych wyrobów tkanych i haftowanych
2. Wykonywanie rękodzielniczych wyrobów dzianych i koronkarskich
3. Wykonywanie konserwacji i renowacji włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
1. Wykonywanie prac związanych z uprawą i przetwarzaniem wikliny
2. Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich
3. Wykańczanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich

1. Organizowanie sprzedaży
2. Sprzedaż towarów
1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów
2. Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie
3. Zmiana koloru włosów
1. Organizacja prac fotograficznych
2. Rejestracja obrazu
1. Pozyskiwanie informacji o asortymencie księgarskim i rynku wydawnictw
2. Opracowywanie bibliografii i katalogów
3. Organizowanie działań marketingowych księgarni
1. Organizowanie działań reklamowych i marketingowych
2. Zarządzanie działalnością handlową
3. Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej
1. Wykonywanie projektów fryzur
2. Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji
1. Sporządzanie oraz prowadzenie korespondencji biurowej
2. Obsługiwanie biura
1. Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych
2. Przygotowanie projektów multimedialnych
1. Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych
2. Prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych
1. Tworzenie przekazu reklamowego
2. Projektowanie środków reklamowych
3. Tworzenie planu medialnego
4. Przygotowywanie środków reklamowych
5. Badanie skuteczności reklamy
1. Planowanie realizacji procesów transportowych
2. Przygotowywanie ładunków do transportu
3. Przygotowywanie i monitorowanie technicznych środków realizacji procesów transportowych
4. Prowadzenie dokumentacji spedycyjno-transportowej
5. Nadzorowanie realizacji procesów transportowych
1. Prowadzenie korespondencji i negocjacji
2. Kalkulowanie cen usług spedycyjno-transportowych
1. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji
2. Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych
3. Organizowanie i monitorowanie dystrybucji
1. Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych
2. Organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych
1. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych
2. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych
1. Organizowanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
2. Wykonywanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
1. Organizowanie prac związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów
w portach i terminalach
2. Prowadzenie dokumentacji magazynowej i przewozowej w portach i terminalach

3. Organizowanie obsługi środków transportu bliskiego w portach i terminalach
1. Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków
2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
3. Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań
1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych
2. Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji
3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej
1. Planowanie podróży statkiem
2. Prowadzenie prac ładunkowych i przewożenie ładunków drogą wodną
3. Prowadzenie statku po zaplanowanej trasie oraz manewrowanie
4. Prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych na wodach morskich i śródlądowych
1. Eksploatowanie siłowni statkowych
2. Obsługiwanie urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych
1. Planowanie oraz realizacja podróży morskiej
2. Realizowanie procesów ładunkowych oraz obsługa i eksploatacja urządzeń i systemów statkowych
3. Prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych na morzu
1. Planowanie produkcji poligraficznej
2. Kontrolowanie produkcji poligraficznej
1. Badanie parametrów surowców i wyrobów włókienniczych
2. Opracowanie dokumentacji wyrobów włókienniczych
3. Nadzorowanie procesów wytwarzania wyrobów włókienniczych
1. Badanie parametrów surowców i wyrobów włókienniczych
2. Wykonywanie projektów plastycznych włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
3. Planowanie procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
1. Przygotowywanie i nadzorowanie pracy maszyn i urządzeń do wytwarzania
włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
2. Kontrolowanie procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
1. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów na szlakach oraz posterunkach ruchu
2. Obsługa urządzeń sterowania ruchem i urządzeń łączności
3. Nadzorowanie i koordynacja pracy przewoźników na stacji kolejowej
1. Planowanie przewozów pasażerskich i towarowych
2. Planowanie i realizacja przewozu osób, przesyłek i ładunków
3. Zarządzanie pociągami i ładunkami

1. Określanie właściwości materiałów stosowanych w produkcji wyrobów skórzanych
2. Sporządzanie dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobu skórzanego
3. Kierowanie procesami wytwarzania wyrobów skórzanych
1. Wykonywanie badań laboratoryjnych surowców szklarskich, szkła i wyrobów ze szkła
2. Organizowanie procesów sporządzania zestawów szklarskich i topienia mas
szklanych
3. Organizowanie procesów formowania, wykańczania, zdobienia i przetwórstwa wyrobów ze szkła

1. Planowanie procesów technologicznych przetwarzania drewna
2. Monitorowanie przebiegu procesów przetwarzania drewna
1. Organizowanie prac związanych z przygotowaniem surowców, mas i szkliw
ceramicznych

2. Organizowanie prac związanych z procesem formowania półfabrykatów
ceramicznych
3. Prowadzenie procesu suszenia i wypalania półfabrykatów ceramicznych

4. Prowadzenie procesów szkliwienia, zdobienia i wykańczania półfabrykatów
ceramicznych
5. Wykonywanie badań laboratoryjnych surowców, mas i wyrobów ceramicznych
1. Badanie właściwości materiałów stosowanych w procesie produkcji obuwia
2. Planowanie i nadzorowanie procesu produkcji obuwia
1. Przygotowanie procesu wyprawy skór
2. Przygotowywanie zestawów technologicznych
3. Określanie jakości skór
1. Opracowywanie publikacji
2. Przygotowywanie publikacji i prac graficznych do drukowania
1. Drukowanie nakładu
2. Wykonywanie wydruków wielkoformatowych
1. Organizowanie procesów technologicznych
2. Wykonywanie badań laboratoryjnych stosowanych w przemyśle chemicznym
1. Organizowanie produkcji mas włóknistych i wytworów papierniczych
2. Wytwarzanie mas włóknistych
3. Produkcja wytworów papierniczych
1. Organizowanie procesów przetwórstwa wytworów papierniczych
2. Przetwarzanie wytworów papierniczych
1. Gospodarowanie wyposażeniem oraz odczynnikami chemicznymi w laboratorium
analitycznym
2. Wykonywanie prac preparatywnych i przygotowanie odczynników chemicznych
do badań analitycznych
3. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań analitycznych
1. Kontrola laboratoryjna surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych
2. Wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych
1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy
2. Wykonywanie zabiegów upiększających twarzy
1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających ciała
2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp
1. Organizowanie archiwum
2. Prowadzenie archiwum
3. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego
4. Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej
1. Opracowywanie dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej
2. Opracowywanie dokumentacji audiowizualnej
1. Rozliczanie wynagrodzeń
2. Rozliczanie podatków i innych danin publicznych
3. Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
1. Świadczenie usług pocztowych i kurierskich
2. Realizowanie usług finansowych
3. Realizowanie obrotu towarowego
1. Opracowywanie przesyłek
2. Ekspediowanie i przewóz przesyłek
1. Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego
2. Prowadzenie postępowania administracyjnego
3. Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych
1. Obsługa środków transportu drogowego
2. Użytkowanie środków transportu drogowego
1. Organizowanie przewozu towarów i ładunków
2. Organizowanie transportu drogowego osób
1. Projektowanie wyrobów odzieżowych
2. Wykonywanie wyrobów odzieżowych
1. Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego
2. Prowadzenie działań związanych z obsługą operacyjną w porcie lotniczym
3. Prowadzenie działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w porcie lotniczym
1. Organizacja działań lotniskowych służb żeglugi powietrznej
2. Realizacja działań operacyjnych we współpracy z lotniskowymi służbami żeglugi powietrznej
1. Organizowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
2. Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych
1. Obsługa maszyn i urządzeń drogowych
2. Konserwacja maszyn i urządzeń drogowych
1. Wykonywanie robót ziemnych
2. Wykonywanie nawierzchni drogowych
1. Wykonywanie płaszczy ochronnych oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych
2. Naprawa płaszczy ochronnych oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych
1. Konserwacja przewodów kominowych
2. Kontrolowanie stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych
1. Montaż ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy
2. Montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy
1. Wykonywanie robót malarskich
2. Wykonywanie robót tapeciarskich
1. Wykonywanie robót posadzkarskich
2. Wykonywanie robót okładzinowych
1. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych
2. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci gazowych
3. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych
1. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych
2. Wykonywanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych
3. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych
4. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych
1. Wykonywanie i remont termicznych izolacji przemysłowych
2. Wykonywanie i remont akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych
3. Wykonywanie i remont ogniochronnych izolacji przemysłowych
1. Wykonywanie izolacji wodochronnych
2. Wykonywanie izolacji termicznych, izolacji akustycznych i izolacji przeciwdrganiowych
3. Wykonywanie izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych
1. Wykonywanie i rozbiórka pokryć dachowych
2. Wykonywanie obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych

1. Wykonywanie robót związanych z regulacją cieków naturalnych
2. Wykonywanie robót związanych z budową urządzeń wodnych
1. Wykonywanie robót związanych z budową nawierzchni kolejowej
2. Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem nawierzchni kolejowej
1. Wykonywanie konstrukcji drewnianych
2. Wykonywanie form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych
3. Wykonywanie remontów i rozbiórek konstrukcji drewnianych
1. Przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu
2. Montaż oraz układanie zbrojenia w deskowaniach i formach
3. Wykonywanie mieszanek betonowych
4. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja świeżego betonu
1. Wykonywanie obróbki kamienia
2. Montaż elementów z kamienia oraz renowacja wyrobów kamieniarskich
1. Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych
2. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych
3. Wykonywanie tynków
4. Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych
1. Wykonywanie murowanych pieców grzewczych i ich rozbiórka
2. Wykonywanie i rozbiórka kominków
1. Montaż konstrukcji stalowych
2. Montaż prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych
3. Montaż prefabrykowanych konstrukcji drewnianych
1. Organizowanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
2. Sporządzanie kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących montażu urządzeńi systemów energetyki odnawialnej
3. Wykonywanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
1. Monitorowanie i nadzór systemów energetyki odnawialnej
2. Konserwacja oraz naprawa urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
1. Organizowanie robót związanych z budową sieci gazowych
2. Organizowanie robót związanych z eksploatacją sieci gazowych
1. Organizowanie robót związanych z montażem instalacji gazowych
2. Organizowanie robót związanych z eksploatacją instalacji gazowych
1. Wykonywanie oraz renowacja sztukatorskich elementów architektury
2. Wykonywanie oraz renowacja kamieniarskich elementów architektury
1. Organizowanie i wykonywanie renowacji tynków
2. Organizowanie i wykonywanie renowacji powłok malarskich
3. Organizowanie i wykonywanie renowacji murów nieotynkowanych
4. Organizowanie i wykonywanie renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych
1. Organizowanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci i instalacji
wodociągowych oraz kanalizacyjnych
2. Organizowanie robót związanych z budową oraz eksploatacją sieci i instalacji
3. Organizowanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci i węzłów
ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych
4. Organizowanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych
1. Organizowanie i koordynacja robót związanych z budową dróg kolejowych
2. Ocena stanu dróg kolejowych
3. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem dróg kolejowych w wymaganym
stanie technicznym

1. Organizowanie i koordynacja robót związanych z budową obiektów mostowych
2. Ocena stanu technicznego obiektów mostowych
3. Organizowanie i wykonywanie robót związanych z utrzymaniem obiektów mostowych
Następne
Kanał RSS dla tej listy

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Gala absolwenta 2016 - 03
miniatura
Polityka Prywatności