aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 910

1. Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego
2. Prowadzenie postępowania administracyjnego
3. Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych

1. Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego

absolwent:
1) rozróżnia prawne formy działania jednostek administracji publicznej;
2) rozpoznaje strukturę organizacyjną jednostek administracji publicznej;
3) rozpoznaje zadania administracji na określonym szczeblu;
4) korzysta z aktów prawnych oraz instrukcji i regulaminów wewnętrznych podczas wykonywania pracy w organach administracji publicznej;
5) promuje nowoczesny model administracji publicznej;
6) rozróżnia rodzaje aktów normatywnych, ich hierarchię i tryb ogłaszania;
7) korzysta z różnych źródeł prawa oraz form prawotwórczej działalności państwa;
8) rozróżnia cechy osoby fizycznej i osoby prawnej;
9) ocenia skutki niezachowania ustalonych terminów oraz przypisanej formy czynności prawnej;
10) określa rodzaje odpowiedzialności cywilnej;
11) stosuje zasady dotyczące stosunku zobowiązaniowego;
12) sporządza umowy cywilnoprawne;
13) sporządza dokumenty wynikające ze stosunku pracy;
14) wyjaśnia przypadki dyskryminacji, mobbingu i molestowania, występujące w jednostce administracji;
15) określa zakres prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
16) stosuje przepisy prawa dotyczące zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej.

2. Prowadzenie postępowania administracyjnego

absolwent:
1) przestrzega zasad postępowania administracyjnego;
2) wszczyna postępowanie administracyjne;
3) ustala właściwość organu administracyjnego;
4) informuje strony postępowania o ich prawach i obowiązkach;
5) wyjaśnia okoliczności istotne dla prowadzonego postępowania;
6) podejmuje czynności skłaniające strony do zawarcia ugody;
7) prowadzi rozprawę administracyjną;
8) sporządza dokumenty na każdym etapie postępowania;
9) sporządza projekty postanowień i decyzji administracyjnych zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego;
10) pośredniczy w przekazywaniu środków odwoławczych od postanowień i decyzji organu administracyjnego;
11) wznawia w uzasadnionych przypadkach postępowanie zakończone ostateczną decyzją administracyjną;
12) wszczyna egzekucję dotyczącą aktu administracyjnego;
13) rozpatruje skargi i wnioski obywateli;
14) stosuje orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego.

3. Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych

absolwent:
1) określa formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych;
2) analizuje budżet jednostki organizacyjnej;
3) charakteryzuje dochody i wydatki budżetu państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego;
4) sporządza sprawozdanie finansowe w podstawowym zakresie;
5) sporządza typowe sprawozdanie budżetowe.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności