aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

BD.07. Wykonywanie izolacji budowlanych

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 750
słowo kluczowe:

1. Wykonywanie i naprawa izolacji wodochronnych
2. Wykonywanie i naprawa izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych
3. Wykonywanie i naprawa izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych

1. Wykonywanie i naprawa izolacji wodochronnych

absolwent:

1) rozróżnia rodzaje izolacji wodochronnych;

2) rozpoznaje rodzaje i właściwości gruntów budowlanych;

3) rozpoznaje przyczyny i skutki zawilgocenia obiektów budowlanych;

4) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania izolacji wodochronnych;

5) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem izolacji wodochronnych;

6) dobiera sposoby wykonywania izolacji wodochronnych;

7) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania izolacji wodochronnych;

8) wykonuje roboty murarskie, tynkarskie i blacharskie związane z wykonywaniem izolacji wodochronnych;

9) przygotowuje podłoża pod izolacje wodochronne;

10) przygotowuje materiały do wykonania izolacji wodochronnych;

11) wykonuje izolacje wodochronne;

12) wykonuje dylatacje i uszczelnienia w izolacjach wodochronnych;

13) określa stan techniczny izolacji wodochronnych;

14) dobiera sposoby naprawy uszkodzonych izolacji wodochronnych;

15) wykonuje prace związane z naprawą izolacji wodochronnych;

16) kontroluje jakość wykonania izolacji wodochronnych;

17) sporządza obmiar robót związanych z wykonaniem izolacji wodochronnych.


2. Wykonywanie i naprawa izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych

absolwent:

1) rozpoznaje rodzaje strat ciepła w budynkach i określa przyczyny ich powstawania;

2) określa wpływ hałasu i drgań na budynki i organizm człowieka;

3) rozróżnia rodzaje izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;

4) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;

5) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;

6) dobiera sposoby wykonywania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;

7) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;

8) wykonuje roboty murarskie, tynkarskie i blacharskie związane z wykonywaniem izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;

9) przygotowuje podłoża pod izolacje termiczne, akustyczne, przeciwdrganiowe;

10) przygotowuje materiały do wykonania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;

11) wykonuje izolacje termiczne, akustyczne i przeciwdrganiowe przegród budowlanych;

12) wykonuje prace związane z ochroną izolacji termicznych przed zawilgoceniem, działaniem wiatru i uszkodzeniami mechanicznymi;

13) wykonuje izolacje przeciwdrganiowe określonych elementów obiektów

budowlanych oraz maszyn, urządzeń i instalacji budowlanych;

14) wykonuje prace związane z naprawą izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;

15) kontroluje jakość wykonania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;

16) sporządza obmiar robót związanych z wykonaniem izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych.


3. Wykonywanie i naprawa izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych

absolwent:

1) rozpoznaje rodzaje korozji;

2) określa przyczyny powstawania korozji oraz jej skutki;

3) rozpoznaje rodzaje podłoży budowlanych i określa ich stan techniczny;

4) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych;

5) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych;

6) dobiera sposoby ochrony antykorozyjnej i chemoodpornej elementów budowlanych wykonanych z różnych materiałów;

7) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych;

8) przygotowuje podłoża wykonane z różnych materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego i chemoodpornego;

9) wykonuje powłoki antykorozyjne i chemoodporne elementów budowlanych;

10) kontroluje jakość wykonania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych;

11) sporządza obmiar robót związanych z wykonaniem izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności