aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.27. Wykonywanie prac biurowych

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 860
słowo kluczowe:

1. Sporządzanie oraz prowadzenie korespondencji biurowej
2. Obsługiwanie biura

absolwent:

1) sporządza różnego rodzaju pisma urzędowe z zastosowaniem techniki komputerowej;

2) obsługuje oprogramowanie do edycji tekstu, wykonywania obliczeń oraz tworzenia baz danych;

3) obsługuje programy oraz urządzenia dla niewidomych i słabowidzących;

4) przestrzega zasad przygotowania dokumentów brajlowskich;

5) stosuje programy do przetwarzania plików tekstowych na pliki dźwiękowe;

6) przestrzega zasad sporządzania korespondencji oraz redagowania pism;

7) sporządza pisma urzędowe dotyczące funkcjonowania jednostki organizacyjnej;

8) posługuje się alfabetem Braille’a;

9) obsługuje graficzne i tekstowe drukarki brajlowskie.

2. Obsługiwanie biura

absolwent:

1) opracowuje instrukcję kancelaryjną;

2) sporządza rzeczowy wykaz akt;

3) organizuje pracę biura lub sekretariatu;

4) kompletuje materiały i akty prawne niezbędne do pracy;

5) kreuje wizerunek jednostki organizacyjnej;

6) rozpoznaje strukturę organizacyjną jednostki;

7) wykonuje czynności kancelaryjne;

8) przygotowuje korespondencję do wysłania pocztą tradycyjną i pocztą elektroniczną;

9) obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej;

10) przygotowuje zebrania, narady i konferencje.
Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności