aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.51. Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym

1. Planowanie procesów produkcyjnych
2. Monitorowanie procesu wytwarzania półproduktów i wyrobów ceramicznych
3. Wykonywanie badań laboratoryjnych i ocena jakości w procesie produkcji wyrobów ceramicznych

1. Planowanie procesów produkcyjnych

absolwent:

1) wykonuje prace związane ze znakowaniem, magazynowaniem i transportem surowców ceramicznych;

2) oblicza zużycie surowców i materiałów stosowanych do produkcji wyrobów ceramicznych;

3) stosuje metody i techniki przygotowania surowców, materiałów i półproduktów na podstawie dokumentacji technologicznej;

4) stosuje receptury w procesie przygotowania mas, szkliw i aplikacji ceramicznych;

5) rozróżnia techniki i metody wytwarzania półproduktów i wyrobów ceramicznych;

6) określa parametry technologiczne procesu przygotowania mas, szkliw i aplikacji ceramicznych;

7) sporządza lejne, plastyczne i sypkie masy ceramiczne na podstawie receptur i instrukcji technologicznych;

8) określa parametry procesu formowania, suszenia i wypalania półproduktów i wyrobów ceramicznych;

9) sporządza półprodukty ceramiczne do zdobienia;

10) wykonuje zdobienie półproduktów i wyrobów ceramicznych na podstawie rysunków, instrukcji i kart technologicznych;

11) przestrzega norm i instrukcji technologicznych.


2. Monitorowanie procesu wytwarzania półproduktów i wyrobów ceramicznych

absolwent:

1) prowadzi proces magazynowania i transportu wewnętrznego surowców, materiałów oraz półproduktów;

2) kontroluje proces sporządzania mas i szkliw ceramicznych przeznaczonych do produkcji wyrobów ceramicznych;

3) kontroluje parametry technologiczne procesu formowania, suszenia, szkliwienia, zdobienia i wypalania;

4) klasyfikuje jakość wyrobu gotowego w zależności od występujących w nim wad;

5) opracowuje harmonogramy terminowe i ilościowe na etapie przygotowania do produkcji;

6) opracowuje raporty i analizy produkcji wyrobów ceramicznych;

7) segreguje oraz poddaje recyklingowi odpady technologiczne i produkcyjne.


3. Wykonywanie badań laboratoryjnych i ocena jakości w procesie produkcji wyrobów ceramicznych

absolwent:

1) pobiera próbki surowców, materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych do badań laboratoryjnych;

2) znakuje i przechowuje próbki surowców, materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych do badań laboratoryjnych;

3) przygotowuje pobrane próbki surowców, materiałów pomocniczych, półproduktów i wyrobów ceramicznych do badań laboratoryjnych;

4) przygotowuje roztwory i mieszaniny do badań laboratoryjnych;

5) określa metody badań laboratoryjnych odpowiednie do surowców, półproduktów i wyrobów ceramicznych;

6) wykonuje czynności związane ze sprawdzaniem i kalibracją urządzeń laboratoryjnych;

7) obsługuje urządzenia i przyrządy do wykonywanych badań laboratoryjnych;

8) wykonuje badania i analizy laboratoryjne na podstawie norm branżowych i instrukcji technologicznych;

9) rozróżnia metody kontroli jakości półproduktów i gotowych wyrobów ceramicznych;

10) ocenia jakość surowców, materiałów pomocniczych, półproduktów i gotowych wyrobów ceramicznych na podstawie wyników badań;

11) ewidencjonuje i dokumentuje wykonane badania laboratoryjne;

12) stosuje procedury dotyczące zarządzania jakością.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności