aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.69. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

1. Organizowanie przewozu towarów i ładunków
2. Organizowanie transportu drogowego osób

1. Organizowanie przewozu towarów i ładunków

absolwent:
1) określa właściwości towarów i ładunków;
2) rozróżnia cechy transportu drogowego ładunków;
3) stosuje różne formy ubezpieczeń w transporcie drogowym;
4) stosuje przepisy prawa dotyczące transportu drogowego;
5) określa zakres odpowiedzialności materialnej, osobistej i solidarnej, za powierzone mienie;
6) planuje rozmieszczenie ładunków w środkach transportu drogowego;
7) sporządza dokumentację przewozową;
8) sporządza kalkulacje i oblicza koszty przewozu ładunków;
9) stosuje programy komputerowe wspomagające organizację przewozu ładunków;
10) wykonuje czynności, niewymagające dodatkowych uprawnień, związane z załadunkiem i wyładunkiem ładunków, w tym ładunków niebezpiecznych i ponadnormatywnych i żywych zwierząt;
11) obsługuje automatyczne systemy identyfikacji ładunków.

2. Organizowanie transportu drogowego osób

absolwent:
1) planuje organizację rynku przewozów drogowych;
2) określa cechy transportu drogowego osób;
3) organizuje i nadzoruje obsługę pasażerów w środkach transportu drogowego;
4) sporządza dokumentację związaną z obsługą podróżnych;
5) stosuje programy komputerowe wspomagające organizację przewozu osób;
6) obsługuje pasażerów korzystających ze środków transportu drogowego.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności