aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

1. Planowanie procesów transportowych
2. Organizowanie procesów transportowych
3. Kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji procesów transportowych
4. Prowadzenie korespondencji i negocjacji
5. Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego

1. Planowanie procesów transportowych

absolwent:

1) określa zadania transportowe;

2) rozróżnia rodzaje usług transportowych;

3) dobiera środki transportu do realizacji usług transportowych;

4) ocenia zgodność eksploatacji środków transportu z przyjętymi zasadami;

5) stosuje przepisy prawa dotyczące przewozu ładunków i dokumentacji transportowej;

6) sporządza plan przebiegu procesu transportowego;

7) rozróżnia infrastrukturę transportu;

8) stosuje przepisy prawa dotyczące procedur celnych.


2. Organizowanie procesów transportowych

absolwent:

1) rozróżnia rodzaje ładunków transportowych;

2) formuje jednostki ładunkowe;

3) dobiera opakowania transportowe do rodzaju ładunku lub potrzeb klienta;

4) przestrzega zasad oznaczeń ładunku i środków transportu;

5) stosuje przepisy prawa i przestrzega zasad dotyczących przygotowania i zabezpieczania ładunku w transporcie;

6) planuje rozmieszczenie ładunków w środkach transportu.


3. Kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji procesów transportowych

absolwent:

1) stosuje przepisy prawa dotyczące pracy w transporcie;

2) ocenia jakość oraz efektywności procesów transportowych;

3) stosuje przepisy prawa dotyczące rozliczeń z kontrahentami;

4) stosuje taryfikator usług transportowo-spedycyjnych;

5) optymalizuje koszty do zakresu realizowanych usług transportowo-spedycyjnych;

6) sporządza dokumenty rozliczeniowe z kontrahentami i spedycyjno-transportowe w języku polskim i języku angielskim;

7) analizuje wskaźniki statystyczne stosowane do oceny efektywności usług transportowo-spedycyjnych.


4. Prowadzenie korespondencji i negocjacji

absolwent:

1) stosuje przepisy dotyczące spedycji;

2) rozróżnia reguły handlu międzynarodowego;

3) sporządza korespondencję handlową w języku polskim i języku angielskim;

4) stosuje metody negocjacji w kontaktach z kontrahentem;

5) dobiera instrumenty marketingowe do rodzaju usługi lub wymagań klienta;

6) wybiera dostawców i podwykonawców;

7) przestrzega procedur rozpatrywania reklamacji;

8) określa zakres odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora;

9) wybiera rodzaj i zakres ubezpieczeń stosowanych w procesach transportowo-spedycyjnych.


5. Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego

absolwent:

1) charakteryzuje rolę, miejsce i znaczenie logistyki w działalności transportowo-spedycyjnej;

2) określa rolę centrów logistycznych w łańcuchach dostaw;

3) rozpoznaje rodzaje budowli magazynowych i ich wyposażenie;

4) posługuje się dokumentami magazynowymi;

5) dobiera urządzenia do mechanizacji prac ładunkowych;

6) opracowuje harmonogram czynności manipulacyjnych oraz określa ich zakres;

7) nadzoruje przebieg procesu transportowego, wykorzystując systemy monitorowania i rejestrowania środków transportu i ładunków;

8) stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych.
Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności