aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.37. Obsługa operacyjna portu lotniczego

1. Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego
2. Prowadzenie działań związanych z obsługą operacyjną w porcie lotniczym
3. Prowadzenie działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w porcie lotniczym

1. Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego

absolwent:

1) rozpoznaje elementy infrastruktury portów lotniczych oraz określa ich przeznaczenie i funkcje;

2) określa warunki lokalizacji portów lotniczych;

3) stosuje zasady bezpiecznej eksploatacji portów lotniczych;

4) stosuje zasady obsługi urządzeń stosowanych w portach lotniczych;

5) rozpoznaje rodzaje służb żeglugi powietrznej oraz określa ich zadania;

6) identyfikuje podmioty działające w portach lotniczych i określa ich zadania;

7) rozróżnia podstawowe typy i rodzaje statków powietrznych;

8) rozpoznaje elementy konstrukcyjne statków powietrznych;

9) rozpoznaje zespoły, instalacje i wyposażenie statków powietrznych związane z obsługą naziemną w porcie lotniczym;

10) charakteryzuje napędy statków powietrznych oraz oznacza strefy ochronne dla jednostek napędowych;

11) rozpoznaje oznakowania i napisy na statkach powietrznych;

12) pozyskuje informacje dotyczące działań operacyjnych związanych z funkcjonowaniem portów lotniczych;

13) rozpoznaje zagrożenia związane z obsługą portów lotniczych;

14) stosuje przepisy prawa dotyczące eksploatacji portów lotniczych.


2. Prowadzenie działań związanych z obsługą operacyjną w porcie lotniczym

absolwent:

1) posługuje się mapami i planami lotnisk;

2) przestrzega zasad korzystania z infrastruktury portów lotniczych;

3) stosuje zasady oceny stanu technicznego elementów infrastruktury portów lotniczych;

4) posługuje się dokumentacją operacyjną portów lotniczych;

5) stosuje procedury operacyjne obowiązujące w portach lotniczych;

6) korzysta z systemów informacji stosowanych w lotnictwie;

7) dobiera środki łączności do przekazywania informacji;

8) stosuje zasady planowania działania związanego z obsługą operacyjną portu lotniczego;

9) wykonuje czynności operacyjne zgodnie z obowiązującymi procedurami;

10) stosuje zasady współpracy z podmiotami funkcjonującymi w portach lotniczych;

11) wykonuje czynności związane z obsługą podróżnych oraz przeładunkiem towarów;

12) obsługuje urządzenia stosowane podczas działań operacyjnych;

13) planuje pracę służb eksploatacji pola ruchu naziemnego w cyklu całorocznym;

14) dobiera sprzęt do utrzymania lotniska, z uwzględnieniem warunków meteorologicznych, natężenia ruchu i typu statku powietrznego;

15) stosuje zasady zapewniania bezpieczeństwa realizowanych operacji lotniczych;

16) sporządza dokumentację związaną z prowadzeniem działań operacyjnych;

17) stosuje przepisy polskiego i międzynarodowego prawa lotniczego;

18) wykorzystuje technologie informatyczne podczas eksploatacji portów lotniczych;

19) korzysta z polskich i obcojęzycznych źródeł informacji dotyczących działalności lotniskowych służb operacyjnych.


3. Prowadzenie działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w porcie lotniczym

absolwent:

1) przestrzega zasad bezpiecznego poruszania się po lotnisku;

2) stosuje przepisy i zasady związane z ochroną mienia portu lotniczego;

3) rozpoznaje rodzaje zagrożeń w porcie lotniczym;

4) przewiduje skutki zagrożeń w porcie lotniczym;

5) ocenia stopień zagrożenia bezpieczeństwa operacji lotniczych w porcie lotniczym;

6) stosuje metody zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa operacji lotniczych w porcie lotniczym;

7) stosuje zasady powiadamiania i alarmowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia;

8) rozróżnia urządzenia i systemy kontroli bezpieczeństwa w porcie lotniczym;

9) uczestniczy w realizacji zadań służb operacyjnych w sytuacjach zagrożeń;

10) wykonuje czynności operacyjne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w porcie lotniczym.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności