aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

BD.31. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 500

1. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
2. Sporządzanie opracowań kartograficznych
3. Wykonywanie prac związanych z geodezyjną obsługą inwestycji budowlanych
4. Wykonywanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych

1. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

absolwent:

1) ustala lokalizację i utrwala punkty poziomej i wysokościowej osnowy pomiarowej;

2) dobiera instrumenty, metody i techniki pomiaru do wymaganej dokładności prac pomiarowych;

3) przeprowadza wywiad terenowy oraz odszukuje w terenie punkty osnowy geodezyjnej i pomiarowej;

4) wykonuje pomiary punktów poziomej i wysokościowej osnowy pomiarowej;

5) opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów poziomej i wysokościowej osnowy pomiarowej;

6) oblicza współrzędne punktów poziomej i wysokościowej osnowy pomiarowej;

7) wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu;

8) oblicza współrzędne szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu na podstawie danych pomiarowych;

9) opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu;

10) ocenia dokładność wykonanych prac pomiarowych i obliczeniowych.


2. Sporządzanie opracowań kartograficznych

absolwent:

1) sporządza mapy w systemie analogowym i cyfrowym;

2) korzysta z istniejących map, baz danych przestrzennych oraz innych opracowań kartograficznych i fotogrametrycznych;

3) zakłada i aktualizuje bazę danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000;

4) zakłada i aktualizuje bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;

5) sporządza profile i przekroje terenu na podstawie przetworzonych danych pomiarowych;

6) ocenia dokładność wykonanych prac kartograficznych;

7) wprowadza dane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dokonuje ich aktualizacji.


3. Wykonywanie prac związanych z geodezyjną obsługą inwestycji budowlanych

absolwent:

1) posługuje się dokumentacją projektową i planami zagospodarowania przestrzennego terenu;

2) opracowuje geodezyjnie projekty zagospodarowania działek lub terenu obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu;

3) projektuje lokalizację i stabilizuje punkty geodezyjnej osnowy realizacyjnej;

4) wykonuje pomiary osnów realizacyjnych;

5) opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów osnów realizacyjnych;

6) wytycza położenie elementów projektowanych obiektów budowlanych oraz sporządza dokumentację tyczenia;

7) prowadzi geodezyjną obsługę obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu w trakcie realizacji inwestycji;

8) wykonuje geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu;

9) sporządza dokumentację z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

10) ocenia dokładność wykonanych pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.


4. Wykonywanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych

absolwent:

1) lokalizuje punkty niezbędne do wyznaczenia przemieszczeń i odkształceń;

2) wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe punktów kontrolowanych;

3) oblicza przemieszczenia, odkształcenia i geometrię obiektów budowlanych i urządzeń technicznych;

4) opracowuje wyniki pomiarów kontrolnych;

5) sporządza dokumentację wykonanych pomiarów kontrolnych;

6) ocenia dokładność wykonanych pomiarów kontrolnych.
Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności