aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 340

1. Gospodarowanie wyposażeniem oraz odczynnikami chemicznymi w laboratorium analitycznym
2. Wykonywanie prac preparatywnych i przygotowanie odczynników chemicznych do badań analitycznych
3. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań analitycznych

1. Gospodarowanie wyposażeniem oraz odczynnikami chemicznymi w laboratorium analitycznym

absolwent:
1) wykonuje prace związane z obsługą i konserwacją infrastruktury technicznej laboratorium analitycznego;
2) klasyfikuje wyposażenie pomiarowe i wyposażenie pomocnicze stosowane w pracach analitycznych;
3) klasyfikuje odczynniki chemiczne ze względu na ich czystość, jakość i zastosowanie w procesach analitycznych;
4) sporządza zapotrzebowania na wyposażenie pomiarowe i pomocnicze oraz odczynniki chemiczne stosowane w pracach analitycznych;
5) przygotowuje zestawy sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do wykonywania prac analitycznych;
6) ocenia stan techniczny wyposażenia pomiarowego i wyposażenia pomocniczego stosowanego w laboratorium analitycznym;
7) prowadzi gospodarkę magazynową wyposażenia pomiarowego i wyposażenia pomocniczego;
8) prowadzi gospodarkę odczynnikami chemicznymi i odpadami w laboratorium analitycznym.

2. Wykonywanie prac preparatywnych i przygotowanie odczynników chemicznych do badań analitycznych

absolwent:
1) wyjaśnia zjawiska fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne zachodzące podczas oczyszczania i rozdzielania substancji oraz w procesach wytwarzania preparatów chemicznych metodami laboratoryjnymi;
2) prowadzi procesy związane z oczyszczaniem i rozdzielaniem substancji;
3) wytwarza preparaty chemiczne metodami laboratoryjnymi;
4) ocenia jakość otrzymanych preparatów chemicznych i oczyszczanych substancji;
5) wyjaśnia zjawiska chemiczne zachodzące podczas sporządzania roztworów mianowanych;
6) przygotowuje roztwory mianowane i wzorce analityczne;
7) ocenia jakość odczynników chemicznych;
8) prowadzi dokumentację prac związanych z przygotowaniem odczynników i preparatów chemicznych oraz oczyszczaniem substancji.

3. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań analitycznych

absolwent:
1) przestrzega zasad pobierania próbek w warunkach terenowych, stacjonarnych i ciągłego procesu technologicznego;
2) dobiera narzędzia i przyrządy do pobierania próbek substancji gazowych, ciekłych i stałych;
3) pobiera próbki substancji gazowych, ciekłych i stałych;
4) znakuje, utrwala i transportuje pobrane próbki;
5) przygotowuje reprezentatywne próbki do badań analitycznych;
6) dobiera metody i techniki przygotowania próbek do badań analitycznych;
7) przeprowadza operacje i procesy jednostkowe związane z przygotowaniem próbek do badań analitycznych;
8) zabezpiecza i przechowuje próbki archiwalne;
9) prowadzi dokumentację prac związanych z pobieraniem, przygotowywaniem i przechowywaniem próbek do badań analitycznych.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności