aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.46. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

1. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów na szlakach oraz posterunkach ruchu
2. Obsługa urządzeń sterowania ruchem i urządzeń łączności
3. Nadzorowanie i koordynacja pracy przewoźników na stacji kolejowej

1. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów na szlakach oraz posterunkach ruchu

absolwent:
1) określa przeznaczenie poszczególnych rodzajów posterunków ruchu, budowli i urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
2) przestrzega zasad numeracji torów i rozjazdów;
3) określa zadania i obowiązki pracowników zajmujących się prowadzeniem ruchu pociągów;
4) posługuje się rozkładami jazdy pociągów;
5) prowadzi ruch pociągów na posterunku ruchu i przyległych szlakach;
6) kieruje ruchem pociągów w sytuacji zamknięcia toru;
7) wykonuje prace związane z prowadzeniem ruchu pociągów zgodnie z systemem zarządzania bezpieczeństwem oraz zarządzania jakością;
8) klasyfikuje wypadki kolejowe według określonych kryteriów;
9) przestrzega zasad postępowania obowiązujących w sytuacji wypadku kolejowego;
10) wypełnia dokumentację związaną z prowadzeniem ruchu pociągów;
11) dobiera rodzaj rozkazu do treści przekazywanej informacji lub polecenia;
12) przekazuje treść rozkazów pisemnych za pomocą urządzeń radiołączności;
13) kieruje ruchem pociągów zgodnie z obowiązującymi zasadami;
14) przestrzega procedur obowiązujących w sytuacji konieczności zatrzymania pociągu lub przepuszczenia innego pociągu nieprzewidzianego w rozkładzie jazdy;
15) przekazuje komunikaty słowne, sygnały ręczne, świetlne i dźwiękowe;
16) odczytuje komunikaty i sygnały bezpieczeństwa przekazywane przez innych uczestników ruchu kolejowego;
17) odczytuje i interpretuje sygnały przekazywane za pomocą urządzeń sygnalizacji kolejowej oraz wskaźników;
18) korzysta z programów komputerowych wspomagających prowadzenie ruchu kolejowego;
19) obsługuje podręczny sprzęt gaśniczy;
20) posługuje się telefonami alarmowymi;
21) formułuje treść telefonogramów alarmowych.

2. Obsługa urządzeń sterowania ruchem i urządzeń łączności

absolwent:
1) obsługuje urządzenia sterowania ruchem na szlakach kolejowych i posterunkach ruchu;
2) posługuje się planami schematycznymi stacji kolejowych;
3) prowadzi dokumentację związaną z obsługą urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń łączności;
4) obsługuje urządzenia sterowania ruchem na szlakach kolejowych i posterunkach ruchu;
5) obsługuje urządzenia nastawcze i rozjazdy;
6) obsługuje rogatki przejazdowe;
7) obsługuje radiotelefony stacjonarne i przenośne oraz urządzenia megafonowe;
8) odnotowuje nieprawidłowości w działaniu urządzeń łączności;
9) przestrzega, w ściśle określonych przypadkach, obostrzonych procedur prowadzenia ruchu pociągów oraz stosuje zamknięcia pomocnicze;
10) ocenia stan techniczny torów kolejowych;
11) dokonuje oględzin oraz ocenia stan techniczny rozjazdów i zamknięć nastawczych;
12) wykonuje prace związane z konserwacją rozjazdów;
13) obsługuje półsamoczynne i ręczne odłączniki sekcyjne;
14) wyłącza rozjazdy z centralnego nastawiania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;
15) obsługuje agregaty prądotwórcze;
16) obsługuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym i urządzenia łączności zasilane prądem elektrycznym;
17) obsługuje urządzenia sygnalizacji alarmowej.

3. Nadzorowanie i koordynacja pracy przewoźników na stacji kolejowej

absolwent:
1) przestrzega ogólnych oraz szczegółowych zasad prowadzenia pracy manewrowej;
2) określa maksymalne dozwolone szybkości jazdy manewrowej;
3) posługuje się planami przejścia wagonów oraz instrukcjami obsługi stacji i punktów ładunkowych;
4) sprawdza poprawność zestawiania pociągów, ze szczególnym uwzględnieniem rozmieszczenia wagonów z ładunkami niebezpiecznymi, przesyłkami nadzwyczajnymi, nieczynnych pojazdów trakcyjnych;
5) przestrzega zasad i ograniczeń związanych ze stosowaniem trakcji wielokrotnej;
6) dokonuje oględzin technicznych i handlowych składu pociągu;
7) kontroluje przestrzeganie procedur obowiązujących podczas wykonywania szczegółowej i uproszczonej próby hamulca zespolonego;
8) posługuje się stacyjnym rozkładem jazdy pociągów;
9) dokumentuje czas i miejsce pracy poszczególnych przewoźników;
10) kontroluje stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia pracy manewrowej.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności