aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 320

1. Organizowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót ziemnych
2. Organizowanie robót budowlanych stanu surowego
3. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych
4. Organizowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych
5. Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

1. Organizowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót ziemnych

absolwent:

1) posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi zagospodarowania terenu budowy oraz wykonywania robót ziemnych;

2) sporządza plan zagospodarowania terenu budowy;

3) przestrzega zasad sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uczestniczy w jego opracowywaniu;

4) dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu budowy;

5) określa sposoby wykonywania obiektów zaplecza administracyjno-socjalnego oraz obiektów tymczasowych;

6) dobiera sposoby wykonywania robót ziemnych oraz zabezpieczania skarp, wykopów i nasypów;

7) dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz robotami ziemnymi;

8) sporządza zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz robotami ziemnymi;

9) sporządza harmonogramy robót ziemnych i robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;

10) dobiera zespoły robocze do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robotami ziemnymi oraz koordynuje ich pracę;

11) kontroluje wykonywanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót ziemnych.


2. Organizowanie robót budowlanych stanu surowego

absolwent:

1) posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych stanu surowego;

2) rozróżnia technologie wykonania elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych i robót budowlanych;

3) określa rodzaje połączeń elementów konstrukcyjnych;

4) dobiera sposoby wykonywania robót betoniarskich, zbrojarskich, ciesielskich i murarskich;

5) dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do robót budowlanych stanu surowego;

6) sporządza zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót budowlanych stanu surowego;

7) sporządza harmonogramy robót budowlanych stanu surowego;

8) dobiera zespoły robocze do wykonywania robót budowlanych stanu surowego i koordynuje ich pracę;

9) kontroluje wykonanie robót budowlanych stanu surowego.


3. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych

absolwent:

1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót remontowych obiektów budowlanych;

2) określa rodzaj i zakres robót remontowych w obiektach budowlanych;

3) wykonuje inwentaryzację obiektów budowlanych przeznaczonych do remontu;

4) przestrzega zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego;

5) przestrzega zasad sporządzania wniosków o pozwolenie na remont obiektów budowlanych;

6) dobiera sposoby wykonywania remontów obiektów budowlanych;

7) dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania remontów obiektów budowlanych;

8) sporządza zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania remontów obiektów budowlanych;

9) sporządza harmonogramy robót remontowych obiektów budowlanych;

10) dobiera zespoły robocze do wykonywania remontów obiektów budowlanych i koordynuje ich pracę;

11) kontroluje wykonanie robót remontowych obiektów budowlanych.


4. Organizowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych

absolwent:

1) posługuje się dokumentacją projektową rozbiórki obiektów budowlanych;

2) wykonuje inwentaryzację obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki;

3) przestrzega zasad sporządzania wniosków o pozwolenie na rozbiórkę obiektów budowlanych;

4) dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;

5) dobiera sposoby wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;

6) dobiera środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;

7) sporządza harmonogramy robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;

8) dobiera zespoły robocze do wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych i koordynuje ich pracę;

9) kontroluje wykonanie robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;

10) sporządza rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki obiektów budowlanych.


5. Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

absolwent:

1) rozróżnia rodzaje kosztorysów oraz przestrzega zasad ich sporządzania;

2) rozróżnia dokumenty przetargowe;

3) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz specyfikacjami istotnych warunków zamówienia;

4) korzysta z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do

kosztorysowania robót budowlanych;

5) sporządza przedmiary robót budowlanych;

6) wykonuje obmiary robót budowlanych;

7) ustala założenia do kosztorysowania robót budowlanych;

8) sporządza kosztorysy ofertowe, inwestorskie, zamienne, dodatkowe i

powykonawcze;

9) stosuje programy komputerowe do sporządzania kosztorysów;

10) korzysta z publikacji cenowych do szacowania wartości zamówienia.
Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności