lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

Kwalifikacje zawodowe
formuła 2017

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe
Znaleziono wszystkich: 248
1. Zakładanie, modernizacja i aktualizacja katastru nieruchomości
2. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami
1. Montaż i konserwacja traktów telekomunikacyjnych
2. Pomiary parametrów transmisyjnych w torach telekomunikacyjnych
3. Montaż i konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych
1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych
2. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych
3. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych
4. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych
5. Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
1. Montaż i demontaż elementów, układów i urządzeń elektronicznych
2. Wykonywanie instalacji wraz z montażem urządzeń elektronicznych
1. Montaż podzespołów i zespołów mechanicznych maszyn i urządzeń elektrycznych
2. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
3. Obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
1. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
2. Montaż i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych
3. Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
1. Uruchamianie oraz utrzymanie sieci dostępowych
2. Uruchamianie oraz utrzymanie sieci rozległych
1. Obsługa oprogramowania udźwiękowiającego i urządzeń brajlowskich
2. Obsługa powiększalników i oprogramowania powiększającego
3. Tworzenie książek mówionych i obsługa elektronicznych urządzeń udźwiękowionych
4. Konfigurowanie systemów i sieci komputerowych
1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
2. Wykonanie lokalnej sieci komputerowej
3. Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych
4. Naprawa urządzeń techniki komputerowej
5. Administrowanie systemami operacyjnymi
1. Programowanie aplikacji
2. Tworzenie i administrowanie bazami danych
3. Tworzenie stron i aplikacji internetowych
1. Instalowanie, uruchamianie i utrzymanie systemów komputerowych
2. Konfigurowanie teleinformatycznych urządzeń sieciowych
3. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych
4. Montowanie i eksploatowanie systemów transmisyjnych
5. Instalowanie, uruchamianie i utrzymanie głosowych urządzeń abonenckich
1. Wykonanie lokalnej sieci komputerowej na podstawie projektu
2. Administrowanie sieciami komputerowymi
3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
1. Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych
2. Wykonywanie obsługi wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych
1. Montaż urządzeń dźwigowych
2. Konserwacja urządzeń dźwigowych
1. Organizowanie prac związanych z montażem urządzeń dźwigowych
2. Organizowanie prac związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych
1. Montaż urządzeń i instalacji chłodniczych
2. Eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych
3. Naprawa urządzeń i instalacji chłodniczych
1. Montaż urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
2. Eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
3. Naprawa urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
1. Montaż urządzeń i instalacji automatyki
2. Uruchamianie i obsługa urządzeń automatyki
1. Przeglądy i konserwacja instalacji automatyki
2. Diagnostyka i naprawa instalacji automatyki
1. Montaż i uruchomienie instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
2. Utrzymanie w ruchu i konserwacja instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
3. Naprawa instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
1. Montaż i uruchamianie pozabudynkowych sieci szerokopasmowych
2. Utrzymanie w ruchu, konserwacja i naprawa pozabudynkowych sieci szerokopasmowych
1. Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2. Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych
3. Podstawy programowania urządzeń i systemów mechatronicznych
1. Użytkowanie urządzeń elektronicznych oraz pomiary sygnałów i parametrów urządzeń
2. Konserwacja i naprawa instalacji oraz urządzeń elektronicznych
1. Montaż urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym
2. Eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym
1. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej
2. Eksploatacja instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej
1. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej
2. Eksploatacja instalacji i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej
1. Eksploatacja instalacji elektrycznych
2. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych
1. Montaż i eksploatacja sieci zasilających
2. Montaż i eksploatacja trakcji elektrycznej
1. Montaż środków transportu szynowego
2. Eksploatacja środków transportu szynowego
1. Instalacja i uruchamianie urządzeń elektroniki i informatyki medycznej
2. Instalacja i konfiguracja oprogramowania systemów informatyki medycznej
3. Eksploatacja urządzeń elektroniki i informatyki medycznej
1. Wykonywanie prostych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej
2. Wykonywanie prostych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej
3. Wykonywanie prostych połączeń materiałów
4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
1. Montaż maszyn i urządzeń
2. Obsługa prostych maszyn i urządzeń
3. Naprawa i konserwacja elementów maszyn i urządzeń
1. Użytkowanie pojazdów stosowanych w rolnictwie
2. Użytkowanie maszyn, narzędzi i urządzeń stosowanych w rolnictwie
3. Obsługa techniczna i naprawa pojazdów stosowanych w rolnictwie
4. Obsługa techniczna i naprawa maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
1. Montaż maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego
2. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego
3. Konserwacja, naprawa maszyn i urządzeń
1. Użytkowanie maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
2. Prowadzenie procesów produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
1. Użytkowanie maszyn i urządzeń do przygotowania mas formierskich i mas rdzeniowych
2. Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów w formach jednorazowych, trwałych i półtrwałych
3. Użytkowanie maszyn i urządzeń do wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów
4. Użytkowanie maszyn i urządzeń do przygotowania wsadu
5. Użytkowanie pieców odlewniczych
1. Użytkowanie maszyn i urządzeń do przygotowania materiałów wsadowych w procesach metalurgicznych
2. Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych do procesów metalurgicznych
3. Użytkowanie maszyn i urządzeń do przygotowania wsadu do obróbki plastycznej
4. Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali na gorąco i na zimno
5. Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykańczania wyrobów wytworzonych metodami obróbki plastycznej

1. Montaż i demontaż urządzeń wiertniczych
2. Obsługiwanie i konserwacja urządzeń wiertniczych
3. Dobieranie sprzętu do wykonywania prac wiertniczych
4. Monitorowanie działania urządzeń kontrolno-pomiarowych
5. Sporządzanie płuczek wiertniczych i zaczynów cementowych
6. Wykonywanie rurowania i cementowania otworów wiertniczych
7. Wykonywanie czynności związanych z dowiercaniem i udostępnianiem horyzontów produktywnych
8. Rozpoznawanie zagrożeń oraz likwidowanie awarii wiertniczych
1. Obsługiwanie odwiertów eksploatacyjnych złóż
2. Obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego
3. Obsługiwanie zbiorników magazynowych oraz maszyn i urządzeń do transportu kopalin
1. Udostępnianie i urabianie złoża
2. Obsługiwanie maszyn i urządzeń transportowych
3. Zwałowanie, składowanie i rekultywacja terenów pogórniczych
1. Drążenie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych
2. Wydobywanie kopalin
3. Obsługa urządzeń stosowanych do wentylacji i klimatyzacji podziemnych wyrobisk górniczych
1. Obsługiwanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
2. Diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
3. Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
1. Diagnozowanie stanu technicznego zegarów i zegarków
2. Konserwacja i regulowanie zegarów i zegarków
3. Naprawianie zegarów i zegarków
1. Przygotowywanie materiałów i elementów optycznych do montażu
2. Wykonywanie elementów układów, przyrządów optycznych i optoelektronicznych
3. Montowanie i demontowanie elementów układów i przyrządów optycznych
4. Naprawianie i justowanie elementów układów i przyrządów optycznych
1. Montaż i naprawa mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych
2. Montaż i naprawa przyrządów pomiarowych
3. Montaż i naprawa napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych
1. Montaż układów automatyki przemysłowej
2. Montaż urządzeń precyzyjnych
3. Obsługiwanie układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
1. Montaż maszyn i urządzeń
2. Obsługa maszyn i urządzeń
1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych
1. Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki
2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających
3. Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki
4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie
1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej
2. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej
3. Wykonywanie połączeń materiałów
4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
1. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich metodą kucia ręcznego
2. Wykonywanie wyrobów kowalskich metodą kucia maszynowego
1. Wykonywanie obróbki wstępnej blach i profili hutniczych
2. Wykonywanie elementów i węzłów prefabrykacji wstępnej kadłuba jednostek pływających
3. Prefabrykacja sekcji, montaż bloków i sekcji kadłuba jednostek pływających
4. Przemieszczanie sekcji i bloków kadłuba jednostek pływających transportem wewnątrzzakładowym
5. Wykonywanie prac związanych z remontem lub modernizacją kadłuba jednostek pływających
1. Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych
2. Obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych
1. Ocena stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów samochodowych
2. Naprawa nadwozi pojazdów samochodowych
3. Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych
1. Wykonywanie elementów, wyrobów i pokryć z blachy
2. Wykonywanie połączeń elementów metalowych i niemetalowych
3. Naprawa i konserwacja elementów, wyrobów i pokryć z blachy
1. Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego z drewna
2. Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego z tworzyw niemetalowych
3. Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego metalowego
4. Wykonywanie i naprawa form metalowych
1. Przygotowanie powierzchni do nanoszenia powłok lakierniczych
2. Przygotowanie powłok lakierniczych
3. Nanoszenie powłok lakierniczych
1. Wykonywanie ręcznej i mechanicznej obróbki rur
2. Wykonywanie prefabrykatów elementów rurociągów
3. Wykonywanie montażu systemów rurociągowych
1. Wykonywanie elementów łodzi i jachtów
2. Montowanie wyposażenia łodzi i jachtów
3. Wykonywanie prac remontowych łodzi i jachtów
1. Określanie wad wzroku i sposobów ich korekcji
2. Wykonywanie pomiarów oftalmicznych
3. Dobieranie pomocy wzrokowych
4. Wykonywanie pomocy wzrokowych
5. Naprawianie pomocy wzrokowych
1. Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych
2. Wykonywanie obsługi hangarowej statków powietrznych
1. Przygotowanie maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych do pracy
2. Uruchamianie i eksploatowanie maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych
3. Wykonywanie prac z zakresu napraw i remontów maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych
4. Uczestniczenie w akcjach ratowniczych, ratunkowych i ochrony okrętu w celu ratowania na morzu życia ludzkiego i mienia

1. Montowanie kadłuba jednostek pływających z sekcji bloków
2. Przygotowanie kadłuba jednostek pływających oraz urządzeń do wodowania
3. Wykonywanie prac remontowych kadłuba jednostek pływających
4. Organizowanie i nadzór procesu budowy i wyposażania kadłuba jednostek pływających
1. Przygotowywanie i prowadzenie prac wiertniczych
2. Prowadzenie dokumentacji wierceń
3. Rejestrowanie i interpretacja odczytów wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych
4. Planowanie i realizacja procesu wiercenia
1. Prowadzenie procesu klasyfikacji i rozdrabniania kopalin stałych
2. Prowadzenie procesu wzbogacania kopalin stałych
3. Prowadzenie procesu zagęszczania, odwadniania mułów oraz suszenia i przeróbki osadów
4. Prowadzenie procesu oczyszczania wód obiegowych
1. Organizacja procesów klasyfikacji, rozdrabniania i wzbogacania kopalin stałych
2. Organizacja procesu transportu, magazynowania i załadunku produktów przeróbki kopalin stałych
3. Organizacja gospodarki wodno-mułowej
1. Prowadzenie procesu odlewniczego
2. Przygotowywanie dokumentacji technologicznej i konstrukcyjnej procesów wytwarzania odlewów
3. Kontrola jakości procesów odlewniczych
1. Prowadzenie procesów hutniczych
2. Prowadzenie dokumentacji technologicznej procesów hutniczych
3. Nadzorowanie procesów hutniczych zgodnie z systemem zarządzania jakością
1. Organizowanie i prowadzenie robót górniczych
2. Rozpoznawanie zagrożeń naturalnych i zapobieganie im
1. Organizowanie i prowadzenie obsługi odwiertów eksploatacyjnych złóż
2. Organizowanie i prowadzenie procesów oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego
3. Prowadzenie magazynowania i transportu kopalin
4. Wykonywanie pomiarów wgłębnych oraz pomiarów właściwości fizykochemicznych kopalin
1. Organizowanie i prowadzenie robót górniczych w kopalniach odkrywkowych
2. Rozpoznawanie zagrożeń naturalnych w kopalniach odkrywkowych i zapobieganie im
1. Stosowanie urządzeń i systemów agrotronicznych
2. Obsługiwanie urządzeń i systemów agrotronicznych
1. Organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
2. Nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
1. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń
2. Nadzorowanie przebiegu produkcji
1. Wykonywanie masażu medycznego
2. Wykonywanie masażu sportowego
3. Wykonywanie masażu kosmetycznego i profilaktycznego
1. Projektowanie, wykonywanie oraz dobieranie ortez i protez
2. Wykonywanie obuwia ortopedycznego
3. Dobieranie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
4. Eksploatowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
1. Organizowanie ochrony osób
2. Zapewnienie bezpieczeństwa na imprezie masowej
3. Organizowanie ochrony mienia
4. Dozór urządzeń i systemów alarmowych
5. Organizowanie ochrony wartości pieniężnych
1. Rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej
2. Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej
3. Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną

1. Organizowanie prac opiekuńczych
2. Wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych
3. Aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej
1. Organizowanie prac opiekuńczo-wspierających u osoby podopiecznej
2. Wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby podopiecznej
3. Aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej
1. Organizowanie prac opiekuńczo-wspierających u osoby starszej
2. Wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby starszej
3. Aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej
4. Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej
1. Organizowanie pracy z osobą niepełnosprawną
2. Wykonywanie czynności opiekuńczych
3. Aktywizowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielności życiowej
4. Wspieranie osoby niepełnosprawnej w trudnych sytuacjach życiowych
1. Nawiązywanie kontaktu interpersonalnego
2. Rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych podopiecznego
3. Planowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
4. Prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami i technikami
5. Prowadzenie dokumentacji przez terapeutę zajęciowego
1. Wykonuje badania ortoptyczne
2. Prowadzenie ćwiczeń ortoptycznych
3. Dobieranie pomocy optycznych i nieoptycznych
1. Pielęgnowanie dziecka zdrowego
2. Pielęgnowanie dziecka chorego i niepełnosprawnego
3. Wychowanie i edukowanie dziecka
4. Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka
1. Monitorowanie przestrzegania przepisów prawnych określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
2. Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy
3. Ocenianie ryzyka zawodowego
4. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
5. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
1. Asystowanie lekarzowi dentyście różnymi metodami
2. Współdziałanie z lekarzem dentystą w wykonywaniu zabiegów profilaktyczno-leczniczych i rehabilitacyjnych
3. Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego
4. Wykonywanie badań i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty
5. Edukowanie pacjentów w zakresie promocji zdrowia
6. Posługiwanie się wybraną aparaturą zgodnie z procedurami pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty

1. Przygotowywanie gabinetu dentystycznego zgodnie z zasadami obowiązującymi w stomatologii
2. Asystowanie lekarzowi dentyście różnymi metodami
3. Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego
1. Wykonywanie protez dentystycznych
2. Wykonywanie aparatów ortodontycznych
3. Wykonywanie szyn, protez pooperacyjnych i epitez twarzy
4. Wykonywanie rekonstrukcji i napraw protez dentystycznych, aparatów ortodontycznych i szyn
1. Wykonywanie badań słuchu
2. Dobieranie i dopasowywanie aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie
3. Sprawowanie opieki audioprotetycznej nad osobą niedosłyszącą po doborze aparatów słuchowych
1. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych
2. Przeprowadzanie analizy i kontroli produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
3. Prowadzenie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi
1. Dobieranie metody dezynfekcji lub sterylizacji w zależności od rodzaju sprzętu i wyrobu medycznego
2. Wykonywanie mycia i dezynfekcji
3. Wykonywanie sterylizacji
1. Wykonywanie badań i zabiegów z zakresu rentgenodiagnostyki
2. Wykonywanie badań z użyciem rezonansu magnetycznego
3. Wykonywanie badań i zabiegów z zakresu medycyny nuklearnej
4. Wykonywanie radioterapii
5. Wykonywanie badań elektromedycznych
1. Obsługa sprzętu ratowniczo-gaśniczego
2. Wykonywanie czynności ratowniczych podczas pożarów, klęsk żywiołowych
1. Identyfikowanie zagrożeń
2. Kierowanie działaniami ratowniczymi podczas pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń

1. Wykonywanie prac z zakresu hodowli lasu
2. Wykonywanie prac z zakresu ochrony lasu i ochrony przeciwpożarowej
3. Pozyskiwanie surowca drzewnego
4. Wykonywanie zrywki surowca drzewnego
5. Wykonywanie prac związanych z turystycznym i łowieckim zagospodarowaniem lasu
1. Wykonywanie prac związanych z chowem i hodowlą ryb i raków słodkowodnych
2. Użytkowanie rybackie wód śródlądowych
3. Prowadzenie prac rybackich z zastosowaniem sprzętu, maszyn i urządzeń
rybackich
1. Prowadzenie produkcji roślinnej
2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej
3. Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie
1. Prowadzenie produkcji roślinnej
2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej
3. Prowadzenie gospodarki pasiecznej
4. Wykorzystywanie zasobów bazy pożytkowej
1. Prowadzenie produkcji sadowniczej
2. Prowadzenie produkcji warzywniczej
3. Prowadzenie produkcji roślin ozdobnych
4. Eksploatacja środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie
Poprzednie
Następne
Kanał RSS dla tej listy

Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności