aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.47. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

1. Planowanie przewozów pasażerskich i towarowych
2. Planowanie i realizacja przewozu osób, przesyłek i ładunków
3. Zarządzanie pociągami i ładunkami

1. Planowanie przewozów pasażerskich i towarowych

absolwent:
1) sporządza zapotrzebowanie na wagony i pojazdy trakcyjne;
2) sporządza plany efektywnego wykorzystywania wagonów oraz planuje prace związane z obsługą stacji i punktów ładunkowych;
3) dokonuje analizy potoków ładunków na stacji rozrządowej;
4) dobiera pojazdy trakcyjne do rodzaju planowanej pracy;
5) dobiera typ i ładowność wagonów do wielkości masy towarowej;
6) przestrzega zasad racjonalnej gospodarki pojazdami kolejowymi;
7) sporządza blokowy schemat stacji rozrządowej;
8) sporządza schematy obsługi odcinków linii kolejowych pociągami zdawczymi;
9) sporządza harmonogramy pracy manewrowej;
10) oblicza minimalne i rozkładowe czasy przejścia wagonów;
11) oblicza współczynniki pracy manewrowej i obrotu wagonu;
12) ewidencjonuje i oblicza czas pozostawania wagonów towarowych w dyspozycji klienta;
13) prowadzi działania marketingowe związane ze świadczeniem usług przewozowych;
14) przestrzega rozkładów czasu pracy obowiązujących w transporcie kolejowym;
15) sporządza grafiki dyżurów pracowników.

2. Planowanie i realizacja przewozu osób, przesyłek i ładunków

absolwent:
1) przygotowuje dokumenty przewozowe;
2) planuje drogę przewozu ładunków, przesyłek, osób;
3) korzysta z instrukcji, taryf i innych dokumentów dotyczących organizacji przewozów;
4) wykonuje czynności zdawczo-odbiorcze związane z przyjęciem przesyłek do przewozu i wydaniem przesyłek;
5) przestrzega procedur związanych z przekazaniem i przyjęciem wagonów przed rozpoczęciem i po zakończeniu czynności ładunkowych;
6) sprawdza stan placów, ramp i urządzeń ładunkowych przed rozpoczęciem i po zakończeniu czynności ładunkowych;
7) ustala należności przewozowe, pozaprzewozowe oraz opłaty dodatkowe;
8) ewidencjonuje pobrane należności oraz sporządza sprawozdawczość kasową;
9) obsługuje kasy fiskalne, terminale biletowe oraz wykonuje czynności kasowe;
10) przeprowadza oględziny oraz ocenia stan techniczny wagonów przed ich dopuszczeniem do przewozu;
11) kwalifikuje wagony pod względem przydatności do przewozów krajowych i międzynarodowych;
12) ocenia stan techniczny i kwalifikuje wagony węglarki do wysyłki składami zwartymi;
13) ocenia stan techniczny i handlowy wagonów w składzie pociągu;
14) przestrzega procedur związanych z wykonywaniem szczegółowej i uproszczonej próby hamulca zespolonego;
15) sporządza wykazy pojazdów kolejowych w składach pociągów oraz prowadzi karty prób hamulców zespolonych;
16) wykonuje prace związane z obsługą hamulców;
17) przekazuje dokumenty przewozowe drużynie pociągowej zgodnie z obowiązującymi procedurami;
18) obserwuje wjazd i wyjazd pociągu ze stacji;
19) kontroluje działanie urządzeń wspomagających otwieranie i zamykanie drzwi wagonów;
20) kontroluje zabezpieczanie ładunków przed dostępem osób nieuprawnionych;
21) posługuje się wewnętrznym rozkładem jazdy pociągów;
22) opracowuje proste rozkłady jazdy pociągów oraz sporządza wykresy ruchu;
23) obsługuje instalację elektryczną i nagłośnieniową wagonu pasażerskiego;
24) przestrzega procedur w przypadku wystąpienia pożaru w pociągu lub na terenie przedsiębiorstwa kolejowego.

3. Zarządzanie pociągami i ładunkami

absolwent:
1) stosuje podstawowe metody wykonywania pracy manewrowej i rozrządu wagonów;
2) posługuje się sygnalizacją stosowaną podczas pracy manewrowej;
3) odczytuje wskazania urządzeń sygnalizacyjnych;
4) przestrzega zasad rozmieszczania pojazdów kolejowych w składzie pociągu;
5) sporządza i interpretuje karty rozrządowe;
6) określa maksymalną szybkość jazdy manewrowej w zależności od rodzaju wykonywanej pracy;
7) przestrzega procedur przekazywania i odbioru wagonów do i od klienta, wykonywanych podczas obsługi punktów ładunkowych;
8) dokonuje oględzin technicznych i handlowych wagonów i ładunków podczas obsługi punktów ładunkowych;
9) określa obowiązki pracowników drużyn: pociągowej, manewrowej i trakcyjnej;
10) obsługuje przenośne terminale biletowe oraz wypisuje bilety ręcznie.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności