aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.41. Pełnienie wachty morskiej i portowej

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 870
słowo kluczowe:

1. Planowanie oraz realizacja podróży morskiej
2. Realizowanie procesów ładunkowych oraz obsługa i eksploatacja urządzeń i systemów statkowych
3. Prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych na morzu

1. Planowanie oraz realizacja podróży morskiej

absolwent:
1) posługuje się mapami i wydawnictwami nawigacyjnymi opracowanymi w języku polskim i języku angielskim oraz dokonuje ich korekty;
2) korzysta z różnych systemów satelitarnych do określania kierunków, kursów i namiarów;
3) określa wartości poprawek kompasów magnetycznych i poprawek żyrokompasowych oraz dokonuje zmiany kursów i namiarów kompasowych, żyrokompasowych, magnetycznych i rzeczywistych;
4) określa współrzędne pozycji zliczonej przy biernym i czynnym uwzględnianiu wiatru i prądu;
5) prowadzi zliczenie matematyczne proste i złożone według średniej i powiększonej szerokości geograficznej;
6) określa współrzędne pozycji obserwowanej statku z wykorzystaniem systemów nawigacyjnych;
7) określa pozycję obserwowaną statku na podstawie pomiarów parametrów nawigacyjnych;
8) prowadzi nawigację z uwzględnieniem prognozowanych i obliczonych, na podstawie astronomicznej linii pozycyjnej, momentów wystąpienia zjawisk astronomicznych;
9) wykorzystuje radar i urządzenia do automatycznego wykonywania nakresów radarowych (ARPA) w celu bezkolizyjnego prowadzenia nawigacji;
10) wykorzystuje systemy nawigacji zintegrowanej oraz systemy obrazowania elektronicznych map i informacji nawigacyjnych (ECDIS) do prowadzenia nawigacji;
11) prowadzi żeglugę po optymalnej drodze z wykorzystaniem praktycznej żeglugi po loksodromie i ortodromie;
12) uwzględnia pływy i prądy pływowe w prowadzeniu nawigacji statku;
13) wykorzystuje systemy łączności radiowej i satelitarnej oraz Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS) do zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi;
14) planuje żeglugę z uwzględnieniem informacji hydrometeorologicznej;
15) uwzględnia cechy manewrowe statku, stan jego załadowania i warunki hydrometeorologiczne podczas podróży morskiej oraz manewrowania w porcie;
16) przygotowuje statek do wyjścia w morze zgodnie z procedurami wachtowymi i awaryjnymi;
17) prowadzi wymaganą dokumentację statku;
18) stosuje przepisy Kodeksu morskiego, Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu (MPDM) oraz stosuje system oznakowania nawigacyjnego (IALA).

2. Realizowanie procesów ładunkowych oraz obsługa i eksploatacja urządzeń i systemów statkowych


absolwent:
1) klasyfikuje statki i określa ich parametry;
2) posługuje się podstawowymi pojęciami dotyczącymi przewozów morskich;
3) organizuje prace na stanowiskach manewrowych zgodnie z obowiązującymi procedurami pokładowymi;
4) charakteryzuje ładunki i ich opakowania;
5) charakteryzuje zasady przyjmowania ładunku na statek;
6) przygotowuje ładownię do przyjęcia ładunku;
7) przygotowuje dokumenty przewozowe oraz prowadzi, w języku polskim i języku angielskim, dokumentację dotyczącą prac przeładunkowych i transportu ładunków, w tym ładunków niebezpiecznych, szkodliwych i zanieczyszczających środowisko;
8) prowadzi analizę parametrów mających wpływ na transport ładunku i jego jakość;
9) określa mikroklimat ładowni oraz zasady wentylacji ładowni;
10) określa ładunki niebezpieczne, szkodliwe i zanieczyszczające środowisko oraz przestrzega zasad ich przeładunku, separacji, mocowania i przewozu;
11) planuje przewóz ładunków niebezpiecznych;
12) charakteryzuje zasady balastowania statku w czasie operacji przeładunkowych;
13) określa wpływ przyjęcia, zdjęcia, przesunięcia towaru, masy balastów i zapasów na wytrzymałość i stateczność statku;
14) uwzględnia dopuszczalne obciążenia robocze pokryw ładowni oraz międzypokładów i ładowni podczas sztauowania towaru;
15) prowadzi pomiary zęz i zbiorników balastowych oraz prowadzi prace związane z przebalastowaniem statku;
16) określa ilość ładunku na podstawie zanurzenia statku;
17) rozpoznaje rodzaje oraz elementy omasztowania i olinowania, określa ich przeznaczenie;
18) określa obciążenie niszczące i dopuszczalne obciążenie robocze lin i osprzętu ruchomego statku;
19) obsługuje urządzenia oraz osprzęt przeładunkowy i pomocniczy znajdujący się na statku;
20) obsługuje windy kotwiczne, kabestany oraz inne wyposażenie cumownicze i holownicze statku;
21) dobiera narzędzia do rodzaju wykonywanej pracy;
22) określa przyczyny korozji i dobiera metody jej zapobiegania;
23) wykonuje czynności związane z konserwacją kadłuba, sprzętu i innego wyposażenia statku;
24) przygotowuje powierzchnie do zabezpieczenia przed korozją, dobiera i stosuje
25) obsługuje urządzenia elektroniczne oraz systemy automatyki na statku;
26) posługuje się stałymi i przenośnymi przyrządami pomiarowymi;
27) przestrzega przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska morskiego;
28) porozumiewa się w języku polskim i języku angielskim w sprawach związanych z ładunkiem, przeładunkiem i mocowaniem.

3. Prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych na morzu

absolwent:
1) korzysta z Międzynarodowego Kodu Sygnałowego (MKS);
2) rozpoznaje i stosuje sygnały wzywania pomocy, wykorzystując każdy ze sposobów sygnalizacji zawarty w Międzynarodowym Kodzie Sygnałowym;
3) nadaje i odbiera sygnały świetlne w alfabecie Morse'a;
4) nadaje i odbiera wiadomości za pomocą flag Międzynarodowego Kodu Sygnałowego (MKS);
5) posługuje się stałymi i przenośnymi radiowymi środkami wzywania pomocy;
6) korzysta z publikacji niezbędnych do prowadzenia łączności;
7) posługuje się urządzeniami radiowymi pracującymi w Światowym Morskim Systemie Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GmDSS), przeprowadza ich testy i konserwację;
8) komunikuje się w każdym z rodzajów łączności radiowej;
9) wykorzystuje Międzynarodowy lotniczy i morski poradnik poszukiwania i ratowania (IAMSAR) podczas manewrowania statkiem w akcji poszukiwawczo-ratowniczej;
10) opracowuje plany, rozkłady alarmowe oraz instrukcje postępowania w przypadku alarmu;
11) przestrzega procedur postępowania w przypadku holowania ratowniczego;
12) przestrzega procedur postępowania w przypadkach zagrożeń i awarii na statku;
13) posługuje się indywidualnymi i zbiorowymi środkami ratunkowymi;
14) obsługuje urządzenia służące do wodowania i podnoszenia łodzi i tratw ratunkowych;
15) wskazuje obszary zagrożenia pożarowego na statku oraz przestrzega procedur walki z pożarem, uwzględniając właściwości przewożonego ładunku;
16) posługuje się sprzętem przeciwpożarowym, stałymi instalacjami gaśniczymi, instalacją alarmową i instalacją wykrywającą pożar;
17) udziela pierwszej pomocy poszkodowanemu, wykonuje reanimację i posługuje się defibrylatorem;
18) stosuje Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczeniu (Kodeks ISM);
19) stosuje przepisy dotyczące warunków socjalnych oraz praw i obowiązków członków załogi statku;
20) posługuje się językiem angielskim w komunikacji morskiej.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności