aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.56. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

1. Organizowanie procesów technologicznych
2. Wykonywanie badań laboratoryjnych stosowanych w przemyśle chemicznym

1. Organizowanie procesów technologicznych

absolwent:
1) charakteryzuje procesy technologiczne przemysłowej syntezy organicznej i nieorganicznej, przetwórstwa petrochemiczno-rafineryjnego;
2) sporządza bilanse materiałowe i energetyczne procesów technologicznych;
3) określa parametry procesu technologicznego i wymagania dotyczące jakości mediów technologicznych;
4) dobiera maszyny i urządzenia do poszczególnych procesów wytwarzania półproduktów i produktów chemicznych;
5) przestrzega zasad racjonalnej gospodarki czynnikami energetycznymi podczas produkcji;
6) organizuje stanowiska obsługi ciągu technologicznego;
7) opracowuje harmonogramy prac i kieruje zespołami pracowników prowadzących procesy technologiczne;
8) kontroluje wykonywanie pomiarów i regulacji parametrów procesowych;
9) kontroluje przebieg procesów produkcyjnych na podstawie wyników pomiarów parametrów i analiz ruchowych i międzyoperacyjnych;
10) organizuje i nadzoruje prace związane ze znakowaniem, magazynowaniem i transportem materiałów na wydziale produkcyjnym przemysłu chemicznego;
11) kontroluje przestrzeganie procedur systemu jakości i stosowanie przepisów prawa
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w procesie produkcyjnym;
12) prowadzi dokumentację przebiegu procesu produkcyjnego.

2. Wykonywanie badań laboratoryjnych stosowanych w przemyśle chemicznym

absolwent:
1) pobiera próbki substancji gazowych, ciekłych i stałych do badań laboratoryjnych;
2) znakuje, zabezpiecza i przechowuje pobrane próbki materiałów;
3) dobiera metody i techniki przygotowywania materiału do badań laboratoryjnych;
4) przygotowuje próbki laboratoryjne i analityczne;
5) stosuje metody klasyczne i instrumentalne stosowane w badaniach surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych przemysłu chemicznego;
6) przygotowuje titranty i roztwory pomocnicze;
7) wykonuje analizy jakościowe i ilościowe surowców, półproduktów i produktów przemysłu chemicznego oraz materiałów pomocniczych, metodami klasycznymi i instrumentalnymi;
8) wykonuje badania właściwości fizycznych i fizykochemicznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych przemysłu chemicznego;
9) ocenia jakość surowców, półproduktów, produktów, materiałów pomocniczych na podstawie wyników badań laboratoryjnych;
10) wykonuje czynności związane z kalibracją i konserwacją sprzętu i aparatury laboratoryjnej;
11) prowadzi ewidencję i dokumentację badań laboratoryjnych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych przemysłu chemicznego.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności