aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

BD.14. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

1. Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych
2. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych
3. Wykonywanie tynków
4. Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

1. Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych

absolwent:
1) rozróżnia rodzaje zapraw murarskich i tynkarskich, określa ich właściwości i zastosowanie;
2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
3) dobiera składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
4) sporządza przedmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
5) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
6) przygotowuje składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
7) wykonuje zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe zgodnie z recepturą;
8) ocenia jakość wykonania zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych;
9) wykonuje obmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych i sporządza rozliczenie tych robót.

2. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych


absolwent:
1) rozróżnia rodzaje murowanych konstrukcji budowlanych;
2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania murowanych konstrukcji budowlanych;
3) rozpoznaje sposoby wiązania cegieł w murach;
4) rozróżnia rodzaje izolacji budowlanych oraz określa sposoby ich wykonania;
5) dobiera oraz przygotowuje materiały do wykonania murowanych konstrukcji budowlanych;
6) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
7) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
8) wyznacza położenie murowanych konstrukcji budowlanych;
9) wykonuje murowane ściany, stropy, nadproża, sklepienia, słupy, filary oraz kominy;
10) wykonuje spoinowanie i licowanie ścian;
11) wykonuje roboty ziemne i izolacyjne oraz pomocnicze roboty betoniarskie i zbrojarskie związane z wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych;
12) ocenia jakość wykonania robót murarskich;
13) wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych i sporządza rozliczenie tych robót.

3. Wykonywanie tynków

absolwent:
1) rozróżnia rodzaje tynków;
2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania tynków;
3) dobiera oraz przygotowuje materiały do wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
4) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
5) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
6) przygotowuje podłoże do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
7) wykonuje tynki wewnętrzne i zewnętrzne;
8) wykonuje czynności związane z wykańczaniem powierzchni tynkowanych oraz osadzaniem kratek wentylacyjnych i innych elementów;
9) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz dobiera sposoby ich naprawy;
10) wykonuje naprawę tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
11) ocenia jakość wykonania robót tynkarskich;
12) wykonuje obmiar związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych i sporządza rozliczenie tych robót.

4. Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

absolwent:
1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych;
2) dobiera oraz przygotowuje materiały budowlane do wykonywania remontu murowanych konstrukcji budowlanych;
3) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem remontu i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
4) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z remontem oraz rozbiórką murowanych konstrukcji budowlanych;
5) wykonuje roboty murarskie związane z remontami murowanych konstrukcji budowlanych;
6) wykonuje roboty rozbiórkowe murowanych konstrukcji budowlanych;
7) ocenia jakość wykonania robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych;
8) wykonuje obmiar robót związanych z wykonywaniem remontu i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych i sporządza rozliczenie tych robót.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności