aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Aktualna lista kwalifikacji wg formuły 2019

AUD.01. Przygotowanie i organizacja produkcji audiowizualnej
AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
AUD.03. Budowa i renowacja fortepianów i pianin
AUD.04. Strojenie i korekta fortepianów i pianin
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych
AUD.06. Obsługa sceny
AUD.07. Realizacja nagłośnień
AUD.08. Montaż dźwięku
AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych
BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
BPO.02. Ochrona osób i mienia
BPO.03. Wykonywanie działań ratowniczych
BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi
BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
BUD.02. Wykonywanie robót ciesielskich
BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich
BUD.04. Wykonywanie robót kamieniarskich
BUD.05. Wykonywanie robót kominiarskich
BUD.06. Wykonywanie izolacji budowlanych
BUD.07. Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nośnych oraz izolacji przemysłowych
BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych
BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
BUD.10. Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej
BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów
BUD.16. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz
BUD.17. Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów.
BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.
BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
BUD.21. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska
BUD.22. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych
BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury
BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie
BUD.26. Wykonywanie robót zduńskich
CES.01. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego
CES.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego
CES.03. Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym
CES.04. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła
CES.05. Zdobienie wyrobów ceramicznych
CHM.01. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych
CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska
CHM.06. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym
DRM.01. Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich
DRM.02. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego
DRM.03. Wytwarzanie prostych wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych
DRM.06. Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych
DRM.07. Przetwórstwo wytworów papierniczych
DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych
EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji
EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum
EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.06. Wykonywanie prac biurowych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości
EKA.08. Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych
ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.03. Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
ELE.04. Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych
ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych
ELE.08. Montaż urządzeń dźwigowych
ELE.09. Obsługa i konserwacja urządzeń dźwigowych
ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej
ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
FRK.02. Wykonywanie fryzjerskich prac pomocniczych
FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur
FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych
GIW.01. Eksploatacja otworowa złóż
GIW.02. Eksploatacja podziemna złóż
GIW.03. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową
GIW.04. Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny
GIW.05. Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin
GIW.06. Wykonywanie prac geologicznych
GIW.07. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową
GIW.08. Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż
GIW.09. Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż
GIW.10. Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej kopalin innych niż węgiel kamienny
GIW.11. Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych
GIW.12. Wykonywanie prac wiertniczych
GIW.13. Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych
HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej
HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
HGT.04. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne
HGT.05. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie
HGT.06. Realizacja usług w recepcji
HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych
HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
HGT.10. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
INF.01. Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
INF.05. Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
INF.06. Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych
INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi
INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi
INF.09. Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych
INF.10. Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową
LES.01. Obsługa maszyn stosowanych w gospodarce leśnei
LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi
MEC.01. Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowych
MEC.02. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
MEC.04. Montaż systemów rurociągowych
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
MEC.06. Montaż i obsługa prostych elementów maszyn i urządzeń
MEC.07. Wykonywanie i naprawa elementów wyrobów oraz prostych części maszyn, urządzeń i narzędzi
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych
MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy
MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia
MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
MED.04. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki
MED.05. Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu
MED.06. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy
MED.07. Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej
MED.08. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa
MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu
MED.11. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych
MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych
MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
MEP.01. Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych
MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
MEP.04. Naprawa zegarów i zegarków
MEP.05. Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich
MOD.01. Wyprawianie skór
MOD.02. Wykonywanie i renowacja wyrobów kaletniczych
MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
MOD.04. Wykonywanie i renowacja wyrobów kuśnierskich
MOD.05. Wytwarzanie obuwia
MOD.06. Wytwarzanie i wykończanie wyrobów włókienniczych
MOD.07. Wykonywanie prostych wyrobów odzieżowych
MOD.08. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych
MOD.09. Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór
MOD.10. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia
MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
MOD.12. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych
MOD.13. Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
MOD.14. Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykończania wyrobów włókienniczych
MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych
MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych
MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
MTL.01. Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego
MTL.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych
MTL.03. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego
MTL.04. Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego
MTL.05. Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych
OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych
OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
OGR.05. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych
PGF.01. Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych
PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych
PGF.03. Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych
PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków
PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej
PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
PGF.08. Zarządzanie kampania reklamowa
ROL.01. Jeździectwo i trening koni
ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni
ROL.07. Szkolenie i użytkowanie koni
ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie
ROL.09. Organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej
ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych
RYB.01. Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz rybackie użytkowanie wód śródlądowych
RYB.02. Organizacja prac rybackich w akwakulturze i w rybackim użytkowaniu wód śródlądowych
RYB.03. Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim
SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich
SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
SPC.05. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych
SPC.06. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich
SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach
SPL.04. Organizacja transportu
SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej
SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej
SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej
SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka
SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych
TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego
TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego
TKO.01. Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i podtorza
TKO.02. Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym
TKO.03. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych
TKO.04. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania
TKO.05. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej
TKO.06. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego
TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych
TKO.09. Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowych
TKO.10. Eksploatacja i utrzymanie pojazdów kolejowych
TLO.01. Wykonywanie obsługi technicznej wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych
TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej
TLO.03. Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych
TWO.01. Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych
TWO.02. Montaż konstrukcji i wyposażenia jachtów i łodzi
TWO.03. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających
TWO.04. Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych
TWO.05. Organizacja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek pływających
TWO.06. Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych
TWO.07. Pełnienie wachty morskiej i portowej
TWO.08. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych
TWO.09. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych
Polityka Prywatności