aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

TG.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

1. Organizowanie produkcji wyrobów spożywczych
2. Nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

1. Organizowanie produkcji wyrobów spożywczych
 
absolwent:
1) ustala warunki przechowywania surowców, półproduktów i wyrobów gotowych;
2) planuje procesy produkcji wyrobów spożywczych;
3) dobiera surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji poszczególnych wyrobów spożywczych;
4) posługuje się dokumentacją technologiczną i normami w produkcji wyrobów spożywczych;
5) dobiera operacje i procesy stosowane w produkcji wyrobów spożywczych;
6) ustala harmonogramy produkcji wyrobów spożywczych;
7) dobiera i obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w procesach przetwórstwa żywności;
8) dobiera metody utrwalania półproduktów i gotowych wyrobów spożywczych;
9) dobiera środki transportu wewnętrznego;
10) klasyfikuje produkty uboczne i odpady poprodukcyjne;
11) planuje zagospodarowanie produktów ubocznych i odpadów poprodukcyjnych.

2. Nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

absolwent:
1) nadzoruje przebieg procesów produkcji wyrobów spożywczych zgodnie z dokumentacją produkcyjną i technologiczną;
2) monitoruje przebieg produkcji wyrobów spożywczych pod kątem zgodności z systemami zapewnienia jakości;
3) podejmuje działania korygujące nieprawidłowy przebieg procesów produkcji wyrobów spożywczych;
4) pobiera do badań próbki surowców, półproduktów i produktów, dodatków do żywności oraz materiałów pomocniczych;
5) dobiera sprzęt i odczynniki do badania surowców, półproduktów i wyrobów spożywczych;
6) wykonuje czynności związane z przygotowywaniem i przechowywaniem odczynników stosowanych w analizie żywności;
7) posługuje się sprzętem i aparaturą laboratoryjną stosowanymi do badania jakości żywności;
8) przeprowadza analizę sensoryczną surowców, półproduktów i produktów gotowych oraz dodatków do żywności;
9) wykonuje badania fizykochemiczne żywności;
10) interpretuje wyniki badań fizykochemicznych żywności;
11) rozlicza zużycie surowców, półproduktów, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych;
12) określa wydajność produkcji wyrobów spożywczych;
13) stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne i ochrony środowiska dotyczące badania żywności.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności