lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe
Znaleziono wszystkich: 51
1. Tworzenie przekazu reklamowego
2. Projektowanie środków reklamowych
3. Tworzenie planu medialnego
4. Przygotowywanie środków reklamowych
5. Badanie skuteczności reklamy
1. Planowanie realizacji procesów transportowych
2. Przygotowywanie ładunków do transportu
3. Przygotowywanie i monitorowanie technicznych środków realizacji procesów transportowych
4. Prowadzenie dokumentacji spedycyjno-transportowej
5. Nadzorowanie realizacji procesów transportowych
1. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji
2. Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych
3. Organizowanie i monitorowanie dystrybucji
1. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych
2. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych
1. Organizowanie prac związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów
w portach i terminalach
2. Prowadzenie dokumentacji magazynowej i przewozowej w portach i terminalach

3. Organizowanie obsługi środków transportu bliskiego w portach i terminalach
1. Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków
2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
3. Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań
1. Badanie parametrów surowców i wyrobów włókienniczych
2. Opracowanie dokumentacji wyrobów włókienniczych
3. Nadzorowanie procesów wytwarzania wyrobów włókienniczych
1. Przygotowywanie i nadzorowanie pracy maszyn i urządzeń do wytwarzania
włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
2. Kontrolowanie procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
1. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów na szlakach oraz posterunkach ruchu
2. Obsługa urządzeń sterowania ruchem i urządzeń łączności
3. Nadzorowanie i koordynacja pracy przewoźników na stacji kolejowej
1. Określanie właściwości materiałów stosowanych w produkcji wyrobów skórzanych
2. Sporządzanie dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobu skórzanego
3. Kierowanie procesami wytwarzania wyrobów skórzanych
1. Wykonywanie badań laboratoryjnych surowców szklarskich, szkła i wyrobów ze szkła
2. Organizowanie procesów sporządzania zestawów szklarskich i topienia mas
szklanych
3. Organizowanie procesów formowania, wykańczania, zdobienia i przetwórstwa wyrobów ze szkła

1. Planowanie procesów technologicznych przetwarzania drewna
2. Monitorowanie przebiegu procesów przetwarzania drewna
1. Organizowanie prac związanych z przygotowaniem surowców, mas i szkliw
ceramicznych

2. Organizowanie prac związanych z procesem formowania półfabrykatów
ceramicznych
3. Prowadzenie procesu suszenia i wypalania półfabrykatów ceramicznych

4. Prowadzenie procesów szkliwienia, zdobienia i wykańczania półfabrykatów
ceramicznych
5. Wykonywanie badań laboratoryjnych surowców, mas i wyrobów ceramicznych
1. Badanie właściwości materiałów stosowanych w procesie produkcji obuwia
2. Planowanie i nadzorowanie procesu produkcji obuwia
1. Przygotowanie procesu wyprawy skór
2. Przygotowywanie zestawów technologicznych
3. Określanie jakości skór
1. Organizowanie procesów technologicznych
2. Wykonywanie badań laboratoryjnych stosowanych w przemyśle chemicznym
1. Organizowanie archiwum
2. Prowadzenie archiwum
3. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego
4. Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej
1. Organizowanie przewozu towarów i ładunków
2. Organizowanie transportu drogowego osób
1. Organizowanie robót związanych z budową sieci gazowych
2. Organizowanie robót związanych z eksploatacją sieci gazowych
1. Organizowanie robót związanych z montażem instalacji gazowych
2. Organizowanie robót związanych z eksploatacją instalacji gazowych
1. Organizowanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci i instalacji
wodociągowych oraz kanalizacyjnych
2. Organizowanie robót związanych z budową oraz eksploatacją sieci i instalacji
3. Organizowanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci i węzłów
ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych
4. Organizowanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych
1. Organizowanie i koordynacja robót związanych z budową dróg kolejowych
2. Ocena stanu dróg kolejowych
3. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem dróg kolejowych w wymaganym
stanie technicznym

1. Organizowanie i koordynacja robót związanych z budową obiektów mostowych
2. Ocena stanu technicznego obiektów mostowych
3. Organizowanie i wykonywanie robót związanych z utrzymaniem obiektów mostowych
1. Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych
2. Organizacja robót związanych z budową urządzeń wodnych
1. Organizowanie robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych
2. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem i remontami dróg i obiektów
mostowych
1. Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu
budowy i wykonaniem robót ziemnych
2. Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego
3. Organizacja i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych
4. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych
5. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych
1. Organizacja prac związanych z montażem urządzeń dźwigowych
2. Organizacja prac związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych
1. Przygotowywanie i prowadzenie prac wiertniczych
2. Prowadzenie dokumentacji wierceń
3. Rejestrowanie i interpretacja odczytów wskazań przyrządów kontrolno¬-pomiarowych
4. Planowanie i realizacja procesu wiercenia
1. Organizacja procesów klasyfikacji, rozdrabniania i wzbogacania kopalin stałych
2. Organizacja procesu transportu, magazynowania i załadunku produktów przeróbki kopalin stałych
3. Organizacja gospodarki wodno-mułowej
1. Prowadzenie procesu odlewniczego
2. Przygotowywanie dokumentacji technologicznej i konstrukcyjnej procesów
3. Kontrola jakości procesów odlewniczych
1. Prowadzenie procesów hutniczych
2. Opracowanie dokumentacji technologicznej procesów metalurgicznych, obróbki
plastycznej metali i metalurgii proszków
3. Kontrola jakości produkcji hutniczej
1. Organizowanie i prowadzenie robót górniczych
2. Rozpoznawanie zagrożeń naturalnych i zapobieganie im
1. Organizowanie i prowadzenie obsługi odwiertów eksploatacyjnych złóż
2. Organizowanie i prowadzenie procesów oczyszczania ropy naftowej i gazu
ziemnego
3. Prowadzenie magazynowania i transportu kopalin
4. Wykonywanie pomiarów wgłębnych oraz pomiarów właściwości fizykochemicznych kopalin
1. Organizowanie i prowadzenie robót górniczych w kopalniach odkrywkowych
2. Rozpoznawanie zagrożeń naturalnych w kopalniach odkrywkowych i zapobieganie
im
1. Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych
2. Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych
1. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń
2. Nadzorowanie przebiegu produkcji
1. Prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie
2. Planowanie przetwórstwa żywności
3. Prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa w agrobiznesie
1. Planowanie produkcji ryb i raków w akwakulturze
2. Organizowanie prac rybackich w intensywnym chowie i hodowli ryb i raków
3. Wykonywanie wstępnego przetwórstwa ryb i raków
1. Organizowanie produkcji roślinnej
2. Organizowanie produkcji zwierzęcej
1. Organizowanie produkcji roślinnej
2. Organizowanie produkcji zwierzęcej
3. Organizowanie produkcji pszczelarskiej
1. Planowanie prac związanych z uprawą roślin sadowniczych
2. Planowanie prac związanych z uprawą roślin warzywnych
3. Planowanie prac związanych z uprawą roślin ozdobnych
1. Organizowanie produkcji w gospodarstwie rolnym
2. Obsługiwanie środków technicznych w rolnictwie
3. Prowadzenie chowu i hodowli koni
4. Żywienie koni
1. Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu
2. Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu
1. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z budową obiektów gospodarki wodnej
2. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z budową obiektów gospodarki odpadami
3. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych
1. Badanie stanu cieków wodnych i stosunków wodno-powietrznych w glebie
2. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z regulacją małych cieków wodnych oraz budową obiektów przeciwpowodziowych
3. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z odwadnianiem terenów
4. Nawadnianie użytków rolnych
5. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z wykonywaniem stawów rybnych
1. Przygotowanie produkcji filmowej/telewizyjnej
2. Realizacja produkcji filmowej/telewizyjnej
3. Postprodukcja filmowa/telewizyjna
1. Planowanie usług gastronomicznych
2. Rozliczanie usług gastronomicznych
1. Planowanie i ocena żywienia
2. Organizowanie produkcji gastronomicznej
3. Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych
1. Organizowanie produkcji wyrobów spożywczych
2. Nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
1. Organizowanie produkcji wyrobów mleczarskich
2. Nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich
1. Organizowanie pracy z osobą niepełnosprawną
2. Wykonywanie czynności opiekuńczych
3. Aktywizowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielności życiowej
4. Wspieranie osoby niepełnosprawnej w trudnych sytuacjach życiowych
Kanał RSS dla tej listy

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017