aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

1. Planowanie i ocena żywienia
2. Organizowanie produkcji gastronomicznej
3. Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych

1. Planowanie i ocena żywienia

absolwent:
1) klasyfikuje składniki pokarmowe oraz określa ich źródła;
2) wyjaśnia wpływ składników pokarmowych na funkcjonowanie organizmu człowieka;
3) charakteryzuje przemiany składników pokarmowych w organizmie człowieka;
4) przestrzega norm i przestrzega zasad planowania żywienia;
5) planuje posiłki oraz układa jadłospisy;
6) przestrzega zasad zamienności produktów;
7) oblicza wartość energetyczną i odżywczą potraw;
8) stosuje metody oceny sposobów żywienia;
9) ocenia jadłospisy i podejmuje działania korygujące, przestrzegając zasad racjonalnego żywienia;
10) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania, rozliczania i oceny żywienia;
11) rozróżnia alternatywne sposoby żywienia;
12) rozróżnia zagrożenia zdrowotne wynikające z nieracjonalnego żywienia;
13) określa rolę instytucji zajmujących się problematyką żywienia.

2. Organizowanie produkcji gastronomicznej


absolwent:
1) przestrzega zasad planowania produkcji potraw i napojów;
2) planuje produkcję potraw i napojów;
3) kontroluje procesy produkcji potraw i napojów;
4) ocenia jakość sporządzonych potraw i napojów;
5) rozróżnia rodzaje kart menu;
6) opracowuje karty menu zawierające informacje dotyczące wartości odżywczej potraw;
7) oblicza zapotrzebowanie na surowce i półprodukty;
8) sporządza kalkulację cen potraw i napojów;
9) opracowuje receptury gastronomiczne;
10) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania i rozliczania produkcji gastronomicznej.

3. Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych

Uczeń:
1)  klasyfikuje usługi gastronomiczne;
2)  przygotowuje oferty usług gastronomicznych;
3)  planuje działania związane z promocją usług gastronomicznych;
4)  kalkuluje koszty usług gastronomicznych;
5)  prowadzi sprzedaż usług gastronomicznych;
6)  planuje usługi gastronomiczne;
7)  dobiera metody i techniki obsługi do rodzaju usług gastronomicznych;
8)  przygotowuje miejsca wykonania usług gastronomicznych;
9)  dobiera zastawę i bieliznę stołową;
10)  dobiera urządzenia i sprzęt do wykonania usług gastronomicznych;
11)  użytkuje sprzęt i urządzenia do wykonania usług gastronomicznych;
12)   wykonuje czynności porządkowe, rozlicza sprzęt, zastawę i bieliznę stołową po wykonaniu usług gastronomicznych;
13)   korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania i rozliczania kosztów usług
gastronomicznych.”,


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności