aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

ST.09. Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej

1. Przygotowanie produkcji filmowej/telewizyjnej
2. Realizacja produkcji filmowej/telewizyjnej
3. Postprodukcja filmowa/telewizyjna

1. Przygotowanie produkcji filmowej/telewizyjnej
 
absolwent:
1) przestrzega zasad planowania procesu produkcji filmowej/telewizyjnej;
2) przestrzega zasad sporządzania dokumentacji produkcyjnej audycji telewizyjnej i filmu;
3) przestrzega zasad doboru zespołów realizacyjnych w produkcji filmowej/telewizyjnej oraz doboru obsady aktorskiej;
4) rezerwuje usługi niezbędne do realizacji produkcji filmowej/telewizyjnej;
5) rozróżnia rodzaje nośników stosowanych do rejestracji audycji telewizyjnych i filmów;
6) rozróżnia rodzaje filmowego i telewizyjnego sprzętu zdjęciowego, dźwiękowego i oświetleniowego oraz materiałów do produkcji filmowej/telewizyjnej;
7) sporządza zapotrzebowania na sprzęt i materiały do określonej produkcji filmowej/telewizyjnej;
8) przestrzega procedur wyboru obiektów zdjęciowych;
9) przygotowuje dane i sporządza kosztorys planowanej produkcji;
10) przygotowuje projekty umów z wykonawcami, podwykonawcami i aktorami.

2. Realizacja produkcji filmowej/telewizyjnej

absolwent:
1) sporządza bieżącą dokumentację produkcyjną;
2) przestrzega zasad monitorowania kosztów produkcji filmowej/telewizyjnej;
3) przestrzega procedur zabezpieczenia mienia grupy zdjęciowej podczas produkcji oraz mienia wypożyczonego;
4) monitoruje przebieg produkcji oraz analizuje jej zgodność z harmonogramem;
5) organizuje prace związane z planem zdjęciowym i jego likwidacją.
 
3. Postprodukcja filmowa/telewizyjna
 
absolwent:
1) dobiera i zamawia zestawy montażowe;
2) przygotowuje materiały do wykonania postsynchronów;
3) organizuje pracę aktorów podczas realizacji postsynchronów;
4) rozróżnia etapy opracowywania warstwy dźwiękowej filmu i audycji telewizyjnej;
5) przestrzega zasad kopiowania filmów i przegrywania audycji telewizyjnych;
6) organizuje przeglądy techniczne audycji gotowych do emisji;
7) organizuje pomieszczenia do przeprowadzenia kolaudacji filmów i audycji telewizyjnych;
8) wykonuje czynności związane z rozwiązaniem grupy zdjęciowej;
9) wykonuje czynności związane z rozliczeniem kosztów produkcji;
10) przygotowuje materiały do metryki filmu;
11) sporządza dokumentację do wykonania teledysków i zwiastunów;
12) przygotowuje materiały informacyjno-reklamowe, fotosy i listy dialogowe;
13) przygotowuje dane do sporządzenia sprawozdania organizacyjno-ekonomicznego z realizacji filmu lub audycji telewizyjnej;
14) przygotowuje dokumentację do rozliczenia dotacji ze środków publicznych;
15) przygotowuje i przekazuje dokumentację filmu lub audycji telewizyjnej do archiwum.

Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
1. Telewizyjny przekaz reporterski „na żywo” wymaga zastosowania
2. W zapotrzebowaniu na środki inscenizacyjne powinny się znaleźć
3. W których okresach, w kosztorysie planowanej produkcji należy uwzględnić zatrudnienie kostiumografa?
4. W okresie zdjęciowym raport produkcyjny sporządza się jeden raz na
5. W którym dokumencie z planu, podana jest liczba metrów ekranowych nakręconych w danym dniu zdjęciowym?
6. Kto bezpośrednio odpowiada za bezpieczeństwo pracy na planie filmowym?
7. Zamawiany zestaw montażowy umożliwiający montaż wstępny w komputerze i na kopii materiału z kodem czasowym, to montaż
8. W grupie kosztów redakcyjnych audycji telewizyjnej należy uwzględnić koszty
9. Do zadań kierownika produkcji w okresie prac końcowych audycji telewizyjnej należy

Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności