aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

TG.01. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

1. Wykonywanie prac pomocniczych w hotelowej części obiektu
2. Wykonywanie prac pomocniczych w gastronomicznej części obiektu
3. Wykonywanie prac pomocniczych w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie

1. Wykonywanie prac pomocniczych w hotelowej części obiektu
 
absolwent:
1) rozróżnia elementy wyposażenia pomieszczeń części hotelowej obiektu;
2) rozróżnia rodzaje prac porządkowych w części hotelowej obiektu;
3) stosuje sprzęt, środki i narzędzia do utrzymania czystości i porządku w części hotelowej obiektu;
4) utrzymuje czystość i porządek w części ogólnodostępnej obiektu;
5) rozróżnia rodzaje jednostek mieszkalnych;
6) wykonuje czynności porządkowe w węźle higieniczno-sanitarnym z zastosowaniem środków czystości i środków dezynfekcyjnych;
7) przygotowuje jednostkę mieszkalną do przyjęcia gości;
8) korzysta z hotelowych środków transportu wewnętrznego;
9) obsługuje urządzenia stanowiące wyposażenie pralni hotelowej;
10) dobiera środki ochrony indywidualnej do rodzaju prac porządkowych w jednostkach mieszkalnych i w części ogólnodostępnej obiektu;
11) wykonuje prace pomocnicze związane z obsługą gości hotelowych;
12) przestrzega zasad postępowania w sytuacjach nietypowych i niebezpiecznych.

2. Wykonywanie prac pomocniczych w gastronomicznej części obiektu

absolwent:
1) rozróżnia pomieszczenia gastronomii hotelowej;
2) rozróżnia elementy wyposażenia pomieszczeń gastronomii hotelowej;
3) stosuje sprzęt, środki i urządzenia do utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach gastronomii hotelowej;
4) wykonuje prace porządkowe w sali konsumpcyjnej, w kuchni i na zapleczu;
5) wykonuje prace związane z myciem naczyń i sprzętu kuchennego;
6) stosuje sprzęt, maszyny i urządzenia do wykonania czynności związanych z obróbką wstępną surowców spożywczych;
7) wykonuje prace związane z obróbką wstępną surowców spożywczych;
8) segreguje odpady i surowce wtórne;
9) wykonuje prace pomocnicze związane z przygotowaniem sali do obsługi konsumentów;
10) utrzymuje porządek i czystość na stanowisku pracy oraz przestrzega zasad higieny;
11) stosuje środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac w pomieszczeniach gastronomii hotelowej.
 
3. Wykonywanie prac pomocniczych w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie
 
absolwent:
1) rozpoznaje elementy otoczenia eksploatacyjnego obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
2) rozróżnia rodzaje prac porządkowych w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
3) stosuje ręczny i zmechanizowany sprzęt do prac porządkowych w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
4) wykonuje prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie, na parkingu i drogach dojazdowych;
5) stosuje metody, środki i sprzęt do pielęgnacji roślin;
6) stosuje urządzenia, narzędzia i sprzęt do prac ogrodniczych;
7) wykonuje czynności związane z pielęgnacją roślin i terenów zieleni;
8) stosuje narzędzia i materiały do prac związanych z konserwacją sprzętu rekreacyjnego;
9) wykonuje prace związane z konserwacją sprzętu rekreacyjnego.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności