aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

RL.23. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska

1. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z budową obiektów gospodarki wodnej
2. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z budową obiektów gospodarki odpadami
3. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych

1. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z budową obiektów gospodarki wodnej
 
absolwent:
1) rozpoznaje obiekty gospodarki wodnej i określa ich przeznaczenie;
2) posługuje się dokumentacją projektową, katalogami i instrukcjami dotyczącymi budowy obiektów gospodarki wodnej;
3) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy obiektów gospodarki wodnej;
4) przygotowuje harmonogramy robót wodno-inżynieryjnych;
5) organizuje roboty związane z budową ujęć wody;
6) organizuje roboty związane z wykonaniem stacji uzdatniania wody;
7) koordynuje prace związane z wykonaniem lokalnych sieci wodociągowo- kanalizacyjnych;
8) prowadzi prace związane z wykonaniem oczyszczalni ścieków;
9) planuje zagospodarowanie osadów ściekowych;
10) organizuje prace związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków;
11) organizuje prace związane z utrzymaniem obiektów gospodarki wodnej w wymaganym stanie technicznym;
12) prowadzi dokumentację budowy obiektów gospodarki wodnej;
13) ocenia jakość wykonania obiektów gospodarki wodnej;
14) rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z budową obiektów gospodarki wodnej.

2. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z budową obiektów gospodarki odpadami
 
absolwent:
1) klasyfikuje odpady według określonych kryteriów;
2) rozpoznaje obiekty związane z gospodarką odpadami;
3) posługuje się dokumentacją projektową, katalogami i instrukcjami dotyczącymi obiektów gospodarki odpadami;
4) dobiera technologie składowania odpadów;
5) planuje i prowadzi budowę składowisk, kompostowni, sortowni;
6) organizuje prace związane z eksploatacją i konserwacją urządzeń technicznych na składowiskach odpadów, w kompostowniach i sortowniach;
7) planuje prace związane z gospodarką wodno-ściekową na terenach wiejskich;
8) planuje i organizuje gospodarkę odpadami na terenach wiejskich;
9) ocenia jakość wykonania robót związanych z budową obiektów gospodarki odpadami;
10) rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z budową obiektów gospodarki
odpadami.

3. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych
 
absolwent:
1) rozpoznaje rodzaje dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
2) posługuje się dokumentacją projektową, katalogami i instrukcjami dotyczącymi budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
3) planuje i organizuje prace związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
4) dobiera materiały do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
5) dobiera narzędzia, urządzenia i sprzęt do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
6) organizuje prace związane z wykonywaniem drogowych robót ziemnych;
7) organizuje prace związane z wykonywaniem nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
8) prowadzi prace związane z utrzymaniem w wymaganym stanie technicznym dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
9) ocenia jakość wykonania robót związanych z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
10) rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności