aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

Kwalifikacje zawodowe
formuła 2017

więcej filtrówmniej filtrów
znalezionych: 26
1. Wykonywanie prac z zakresu hodowli lasu
2. Wykonywanie prac z zakresu ochrony lasu i ochrony przeciwpożarowej
3. Pozyskiwanie surowca drzewnego
4. Wykonywanie zrywki surowca drzewnego
5. Wykonywanie prac związanych z turystycznym i łowieckim zagospodarowaniem lasu
1. Wykonywanie prac związanych z chowem i hodowlą ryb i raków słodkowodnych
2. Użytkowanie rybackie wód śródlądowych
3. Prowadzenie prac rybackich z zastosowaniem sprzętu, maszyn i urządzeń
rybackich
1. Prowadzenie produkcji roślinnej
2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej
3. Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie
1. Prowadzenie produkcji roślinnej
2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej
3. Prowadzenie gospodarki pasiecznej
4. Wykorzystywanie zasobów bazy pożytkowej
1. Prowadzenie produkcji sadowniczej
2. Prowadzenie produkcji warzywniczej
3. Prowadzenie produkcji roślin ozdobnych
4. Eksploatacja środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie
1. Chów i użytkowanie koni
2. Nauka jeździectwa
3. Trening koni
1. Prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie
2. Planowanie przetwórstwa żywności
3. Prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa w agrobiznesie
1. Wykonywanie badań dotyczących stanu środowiska
2. Ocena stopnia zanieczyszczenia środowiska
1. Planowanie i wykonywanie zadań dotyczących ochrony wód
2. Planowanie oraz wykonywanie zadań dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego
3. Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami oraz prac dotyczących ochrony gleb
1. Określanie budowy anatomicznej i fizjologii zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących
2. Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i towarzyszących
3. Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących
1. Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt
2. Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt
3. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego
1. Planowanie i realizacja podróży oraz połowów morskich
2. Eksploatacja silników i mechanizmów pomocniczych siłowni okrętowych oraz urządzeń i systemów okrętowych
3. Prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych na morzu
1. Prowadzenie prac związanych z ochroną lasu
2. Prowadzenie prac związanych z hodowlą lasu
3. Prowadzenie gospodarki łowieckiej
4. Prowadzenie działań związanych z ochroną przyrody, turystyką i edukacją
1. Wykonywanie prac pomiarowych i szacunkowych w drzewostanach
2. Organizowanie prac związanych z użytkowaniem zasobów leśnych
1. Planowanie produkcji ryb i raków w akwakulturze
2. Organizowanie prac rybackich w intensywnym chowie i hodowli ryb i raków
3. Wykonywanie wstępnego przetwórstwa ryb i raków
1. Organizowanie produkcji roślinnej
2. Organizowanie produkcji zwierzęcej
1. Organizowanie produkcji roślinnej
2. Organizowanie produkcji zwierzęcej
3. Organizowanie produkcji pszczelarskiej
1. Planowanie prac związanych z uprawą roślin sadowniczych
2. Planowanie prac związanych z uprawą roślin warzywnych
3. Planowanie prac związanych z uprawą roślin ozdobnych
1. Organizowanie produkcji w gospodarstwie rolnym
2. Obsługiwanie środków technicznych w rolnictwie
3. Prowadzenie chowu i hodowli koni
4. Żywienie koni
1. Szkolenie oraz przygotowanie koni do zawodów, pokazów i sprzedaży
2. Użytkowanie i transport koni
3. Prowadzenie rekreacji i turystyki konnej w gospodarstwie rolnym
1. Przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu
2. Wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
1. Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu
2. Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu
1. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z budową obiektów gospodarki wodnej
2. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z budową obiektów gospodarki odpadami
3. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych
1. Badanie stanu cieków wodnych i stosunków wodno-powietrznych w glebie
2. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z regulacją małych cieków wodnych oraz budową obiektów przeciwpowodziowych
3. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z odwadnianiem terenów
4. Nawadnianie użytków rolnych
5. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z wykonywaniem stawów rybnych
1. Wykonywanie terenowych badań geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich
2. Wykonywanie geologicznego dozoru wierceń
3. Wykonywanie badań laboratoryjnych minerałów, skał, wód i gruntów
4. Określanie przydatności obiektów geologicznych i górniczych do celów geoturystycznych
1. Projektowanie kompozycji i dekoracji roślinnych
2. Wykonywanie i sprzedaż wyrobów florystycznych
3. Przechowywanie oraz transport materiału roślinnego i wyrobów florystycznych
Kanał RSS dla tej listy

Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności