aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

RL.19. Organizacja chowu i hodowli koni

1. Organizowanie produkcji w gospodarstwie rolnym
2. Obsługiwanie środków technicznych w rolnictwie
3. Prowadzenie chowu i hodowli koni
4. Żywienie koni

1. Organizowanie produkcji w gospodarstwie rolnym
 
absolwent:
1) planuje i organizuje produkcję roślin uprawianych na pasze;
2) wykonuje zabiegi agrotechniczne stosowane w produkcji roślin uprawianych na pasze;
3) wykonuje czynności związane z zbiorem, konserwacją i przechowywaniem pasz;
4) planuje i organizuje produkcję zwierzęcą w gospodarstwie;
5) prowadzi chów zwierząt gospodarskich;
6) stosuje ekologiczne metody produkcji rolniczej;
7) prowadzi produkcję rolniczą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
8) prowadzi sprzedaż zwierząt oraz produktów pochodzenia rolniczego;
9) oblicza opłacalność produkcji rolniczej.

2. Obsługiwanie środków technicznych w rolnictwie
 
absolwent:
1) posługuje się dokumentacją techniczną, normami i katalogami;
2) analizuje informacje techniczne, wykorzystując różne źródła;
3) rozpoznaje materiały stosowane w konstrukcjach maszyn i urządzeń technicznych;
4) wykorzystuje energię elektryczną i niekonwencjonalne źródła energii;
5) dobiera oraz eksploatuje narzędzia i maszyny do kompleksowej mechanizacji procesów technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
6) kontroluje jakość wykonywanych prac;
7) dobiera pojazdy i środki transportu do prac w rolnictwie;
8) przygotowuje pojazdy, maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami prawa dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
9) wykonuje czynności związane z przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;
10) przestrzega zasad rachunku ekonomicznego podczas eksploatowania pojazdów, maszyn i narzędzi rolniczych.

3. Prowadzenie chowu i hodowli koni
 
absolwent:
1) dobiera typy użytkowe i rasy koni do warunków przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa rolnego;
2) dobiera systemy utrzymania dla różnych ras i grup koni;
3) wykonuje czynności związane z codzienną pielęgnacją koni i obsługą stajni;
4) planuje wyposażenie stajni i budynków towarzyszących z uwzględnieniem potrzeb koni i zasad dobrostanu zwierząt;
5) określa wymagania zoohigieniczne pomieszczeń dla koni;
6) wykonuje pomiary czynników mikroklimatycznych w pomieszczeniach dla koni;
7) dokonuje pomiarów parametrów fizjologicznych koni;
8) dokonuje oceny zachowania i stanu zdrowia koni;
9) rozpoznaje narowy i nałogi koni i zapobiega im;
10) rozpoznaje objawy chorób koni;
11) przestrzega zasad profilaktyki weterynaryjnej w stadzie koni;
12) udziela koniom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
13) przestrzega przepisów prawa dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz przepisów sanitarno-epidemiologicznych w chowie koni;
14) sporządza dokumentację dotyczącą pracy hodowlanej;
15) rozpoznaje maści i odmiany koni oraz dokonuje opisu identyfikacyjnego koni;
16) ocenia kondycję i pokrój koni oraz dokonuje pomiarów zoometrycznych koni;
17) organizuje i prowadzi rozród koni;
18) wychowuje i oswaja młode konie;
19) sporządza kalkulacje kosztów chowu i hodowli koni.

4. Żywienie koni
 
absolwent:
1) dostosowuje żywienie i pojenie do specyfiki budowy i fizjologii układu pokarmowego koni;
2) określa znaczenie składników pasz w żywieniu koni;
3) dobiera pasze stosowane w żywieniu koni oraz ocenia ich jakość;
4) określa potrzeby pokarmowe koni oraz wartość pokarmową pasz;
5) układa dawki pokarmowe dla różnych grup koni;
6) przygotowuje, konserwuje i przechowuje pasze dla koni;
7) przestrzega zasad higieny żywienia i pojenia koni;
8) sporządza preliminarz i bilans pasz dla koni;
9) sporządza kalkulacje kosztów żywienia koni.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności