aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

RL.09. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

1. Planowanie i wykonywanie zadań dotyczących ochrony wód
2. Planowanie oraz wykonywanie zadań dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego
3. Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami oraz prac dotyczących ochrony gleb

1. Planowanie i wykonywanie zadań dotyczących ochrony wód

absolwent:
1) przestrzega zasad eksploatacji ujęć wód powierzchniowych i podziemnych;
2) rozpoznaje źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych;
3) dobiera metody uzdatniania wody;
4) planuje proces uzdatniania wody w zależności od jej składu chemicznego;
5) dobiera urządzenia do uzdatniania wody przeznaczonej do określonych celów;
6) obsługuje urządzenia stosowane w procesie uzdatniania wody przeznaczonej do celów pitnych i przemysłowych;
7) klasyfikuje ścieki według określonych kryteriów;
8) analizuje procesy zachodzące podczas oczyszczania ścieków miejskich i przemysłowych;
9) dobiera urządzenia do oczyszczania różnego rodzaju ścieków;
10) prowadzi prace związane z oczyszczaniem ścieków miejskich i przemysłowych;
11) rozpoznaje rodzaje i elementy przydomowej oczyszczalni ścieków;
12) kieruje pracami związanymi z budową i eksploatacją przydomowych oczyszczalni ścieków;
13) prowadzi prace związane z zagospodarowaniem osadów ściekowych;
14) korzysta z dokumentacji projektowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Planowanie oraz wykonywanie zadań dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego


absolwent:
1) rozpoznaje źródła zanieczyszczeń powietrza;
2) określa rodzaj i stężenie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego;
3) dobiera metody ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami;
4) planuje działania związane z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery;
5) organizuje i prowadzi prace związane z usuwaniem zanieczyszczeń z powietrza atmosferycznego;
6) propaguje stosowanie bezodpadowych technologii wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej;
7) określa wpływ hałasu na organizm człowieka i środowisko przyrodnicze;
8) dobiera metody i środki ochrony przed hałasem;
9) podejmuje działania związane z ograniczaniem hałasu i drgań w środowisku;
10) stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przed hałasem i drganiami.

3. Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami oraz prac dotyczących ochrony gleb


absolwent:
1) klasyfikuje odpady według określonych kryteriów;
2) określa warunki i metody unieszkodliwiania odpadów;
3) organizuje zbiórkę i wywóz odpadów komunalnych;
4) przestrzega zasad składowania i magazynowania odpadów;
5) sortuje odpady komunalne;
6) dobiera sposoby zagospodarowania odpadów;
7) dobiera metody unieszkodliwiania odpadów;
8) prowadzi kampanię na rzecz ochrony środowiska;
9) nadzoruje prace związane z eksploatacją składowiska odpadów komunalnych;
10) prowadzi prace związane z kompostowaniem odpadów;
11) planuje i prowadzi prace związane ze spalaniem odpadów komunalnych oraz eksploatacją spalarni;
12) prowadzi prace związane z zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych;
13) dobiera metody unieszkodliwiania odpadów przemysłowych;
14) organizuje prace związane z przeróbką osadów ściekowych i eksploatacją urządzeń;
15) rozpoznaje źródła zanieczyszczenia gleb;
16) dobiera metody ochrony gleb przed degradacją i dewastacją;
17) organizuje prace związane z rekultywacją gleb.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności