aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

RL.07. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

1. Prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie
2. Planowanie przetwórstwa żywności
3. Prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa w agrobiznesie

1. Prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie

absolwent:
1) sporządza dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) dobiera formę organizacyjno-prawną przedsiębiorstwa;
3) organizuje działalność logistyczną, produkcyjną, handlową i usługową w przedsiębiorstwie agrobiznesowym;
4) określa potrzeby finansowe przedsiębiorstwa;
5) określa źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa;
6) określa potrzeby kadrowe;
7) dobiera techniki zarządzania przedsiębiorstwem;
8) planuje działania marketingowe w agrobiznesie.

2. Planowanie przetwórstwa żywności


absolwent:
1) korzysta z dokumentacji technicznej i technologicznej oraz wyników badań laboratoryjnych żywności;
2) dobiera surowce, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze stosowane w procesie przetwórstwa żywności;
3) określa warunki prowadzenia operacji mechanicznych, termicznych i dyfuzyjnych surowców;
4) dobiera technologie produkcji wybranych produktów spożywczych;
5) dobiera metody utrwalania żywności;
6) sporządza zapotrzebowanie na surowce, opakowania i dodatki do żywności;
7) dobiera maszyny i urządzenia stosowane w przetwórstwie spożywczym;
8) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego;
9) organizuje prace związane z przetwórstwem żywności;
10) dobiera sposoby zagospodarowania odpadów produkcyjnych;
11) stosuje przepisy prawa i normy dotyczące przetwórstwa spożywczego;
12) stosuje systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

3. Prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa w agrobiznesie

absolwent:
1) stosuje przepisy prawa dotyczące rachunkowości i przepisy prawa podatkowego;
2) sporządza dokumenty księgowe zgodnie z obowiązującymi zasadami;
3) rozróżnia składniki majątku i kapitałów przedsiębiorstwa;
4) przeprowadza inwentaryzację składników majątkowych przedsiębiorstwa;
5) ewidencjonuje różnice inwentaryzacyjne składników majątkowych przedsiębiorstwa;
6) oblicza zużycie składników majątku trwałego;
7) ewidencjonuje operacje gospodarcze na kontach;
8) sporządza bilans oraz rachunek zysków i strat;
9) sporządza sprawozdanie finansowe;
10) dokonuje klasyfikacji kosztów;
11) sporządza kalkulacje kosztów działalności gospodarczej w agrobiznesie;
12) oblicza wynagrodzenie pracownika oraz sporządza dokumenty dotyczące jego wynagrodzenia;
13) sporządza dokumenty dotyczące ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych w agrobiznesie;
14) prowadzi uproszczone formy ewidencji księgowej;
15) korzysta z komputerowych programów finansowo-księgowych.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności