aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

RL.05. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

1. Prowadzenie produkcji sadowniczej
2. Prowadzenie produkcji warzywniczej
3. Prowadzenie produkcji roślin ozdobnych
4. Eksploatacja środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie

1. Prowadzenie produkcji sadowniczej

absolwent:
1) określa wpływ czynników klimatycznych na wzrost, rozwój oraz plonowanie roślin sadowniczych;
2) dobiera rośliny sadownicze do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
3) ustala terminy sadzenia roślin sadowniczych;
4) przygotowuje teren i glebę pod uprawę roślin sadowniczych;
5) planuje nawożenie organiczne i mineralne roślin sadowniczych;
6) wykonuje prace związane z nawożeniem, pielęgnacją, nawadnianiem i odwadnianiem upraw sadowniczych;
7) dobiera sposoby formowania drzew i krzewów owocowych;
8) reguluje wzrost i owocowanie roślin sadowniczych;
9) zabezpiecza rośliny przed mrozem i przymrozkami;
10) wykonuje czynności związane z produkcją materiału szkółkarskiego i rozmnożeniowego roślin sadowniczych;
11) rozpoznaje choroby oraz szkodniki roślin sadowniczych;
12) rozpoznaje chwasty w uprawach sadowniczych;
13) dobiera metody i środki ochrony roślin sadowniczych;
14) ocenia dojrzałość zbiorczą owoców;
15) dobiera sprzęt do zbioru i transportu owoców;
16) prowadzi uprawę owoców zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
17) wykonuje czynności związane ze zbiorem owoców;
18) przestrzega warunków przechowywania różnych gatunków owoców;
19) przygotowuje owoce do sprzedaży;
20) prowadzi sprzedaż bezpośrednią różnych gatunków owoców;
21) kalkuluje koszty produkcji sadowniczej.

2. Prowadzenie produkcji warzywniczej

absolwent:
1) określa wpływ czynników klimatycznych na wzrost, rozwój i plonowanie roślin warzywnych i przyprawowych oraz grzybów jadalnych;
2) dobiera gatunki i odmiany warzyw do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
3) dobiera metody siewu nasion roślin warzywnych;
4) ocenia jakość materiału siewnego;
5) przygotowuje materiał siewny roślin warzywnych;
6) określa warunki i sposoby rozmnażania oraz pędzenia roślin warzywnych;
7) dobiera zmianowanie roślin warzywnych do określonych warunków klimatyczno- glebowych i ekonomicznych gospodarstwa;
8) przygotowuje pomieszczenia, osłony, podłoża i pojemniki do produkcji warzyw;
9) wykonuje czynności związane z prowadzeniem upraw warzywnych w gruncie, w pomieszczeniach i pod osłonami;
10) wykonuje czynności związane z uprawą roślin przyprawowych w gruncie i pod osłonami;
11) wykonuje czynności związane z produkcją grzybów jadalnych;
12) wykonuje zabiegi agrotechniczne związane z prowadzeniem plantacji nasiennych warzyw;
13) prowadzi uprawę warzyw zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
14) stosuje metody ekologicznej uprawy roślin warzywnych;
15) dobiera sprzęt do zbioru i transportu warzyw;
16) przestrzega warunków przechowywania warzyw;
17) przygotowuje warzywa, nasiona, rośliny przyprawowe i grzyby jadalne do sprzedaży;
18) prowadzi sprzedaż bezpośrednią warzyw, nasion, roślin przyprawowych i grzybów jadalnych;
19) kalkuluje koszty produkcji warzyw.

3. Prowadzenie produkcji roślin ozdobnych


absolwent:
1) rozpoznaje rodzaje i gatunki roślin ozdobnych;
2) rozpoznaje nasiona roślin ozdobnych i traw;
3) rozpoznaje organy podziemne roślin ozdobnych;
4) określa metody wegetatywnego rozmnażania roślin ozdobnych;
5) określa walory dekoracyjne roślin ozdobnych;
6) określa wymagania siedliskowe roślin ozdobnych;
7) planuje uprawę roślin ozdobnych w zależności od warunków klimatyczno- glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
8) określa termin i sposób siewu nasion i sadzenia roślin ozdobnych;
9) przygotowuje glebę do siewu nasion i sadzenia roślin ozdobnych;
10) wykonuje czynności związane z siewem nasion i przesadzaniem roślin ozdobnych;
11) wykonuje czynności związane z sadzeniem drzew i krzewów;
12) wykonuje czynności związane z pędzeniem roślin ozdobnych, przyśpieszaniem lub opóźnianiem kwitnienia roślin ozdobnych;
13) zakłada rabaty kwiatowe;
14) rozróżnia rodzaje terenów zieleni;
15) planuje rozmieszczenie roślin ozdobnych na terenach zieleni;
16) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i renowacyjne terenów zieleni;
17) wykonuje dekoracje z wykorzystaniem roślin ozdobnych, naczyń i materiałów pomocniczych;
18) stosuje metody ochrony i nawożenia roślin ozdobnych bezpieczne dla środowiska;
19) prowadzi dokumentację robót związanych z urządzaniem terenów zieleni;
20) przygotowuje kwiaty cięte, rośliny doniczkowe oraz materiał rozmnożeniowy do sprzedaży;
21) prowadzi sprzedaż bezpośrednią kwiatów ciętych, roślin doniczkowych oraz materiału rozmnożeniowego;
22) kalkuluje koszty produkcji roślin ozdobnych oraz urządzania i pielęgnacji terenów zieleni;
23) prowadzi uprawę roślin ozdobnych zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności.

4. Eksploatacja środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie

absolwent:
1) posługuje się dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w ogrodnictwie;
2) rozpoznaje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach ogrodniczych;
3) dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do wykonywania prac w ogrodnictwie;
4) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji ogrodniczej;
5) wykonuje określone zabiegi agrotechniczne związane z produkcją ogrodniczą;
6) dobiera pojazdy i środki transportu do rodzaju wykonywanych prac ogrodniczych;
7) wykonuje czynności związane z przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów, maszyn i urządzeń ogrodniczych;
8) przestrzega zasad rachunku ekonomicznego podczas wykonywania prac związanych z produkcją ogrodniczą;
9) przeprowadza kalibrację opryskiwaczy stosowanych w ochronie roślin.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności