aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.63. Organizacja i prowadzenie archiwum

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 650
słowo kluczowe:

1. Organizowanie archiwum
2. Prowadzenie archiwum
3. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego
4. Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej

1. Organizowanie archiwum

absolwent:
1) ustala wyposażenie archiwum;
2) określa zakres pracy archiwum;
3) przestrzega zasad obiegu pism;
4) wykonuje prace kancelaryjne;
5) obsługuje biurowe urządzenia techniczne;
6) opracowuje jednolity rzeczowy wykaz akt;
7) opracowuje instrukcję kancelaryjną;
8) sporządza instrukcję archiwalną;
9) ustala i stosuje normatywy kancelaryjno-archiwalne;
10) sporządza plan pracy archiwum zakładowego.

2. Prowadzenie archiwum

absolwent:
1) przyjmuje akta z komórek organizacyjnych do archiwum;
2) kontroluje prawidłowość sporządzania spisów zdawczo-odbiorczych oraz ich zgodność z przekazywanymi aktami;
3) sporządza wykazy spisów zdawczo-odbiorczych;
4) dobiera sposób rozmieszczenia akt w magazynie archiwalnym;
5) ewidencjonuje i opracowuje akta;
6) udostępnia zasoby archiwalne;
7) wykonuje kwerendy, sporządza zaświadczenia i odpisy oraz je wydaje;
8) prowadzi ewidencję użytkowników korzystających z zasobów archiwum oraz udostępnianej dokumentacji;
9) prowadzi działania profilaktyczne i zabezpieczające związane z zasobem aktowym;
10) sporządza sprawozdania z działalności archiwum;
11) popularyzuje dokumentację gromadzoną w archiwum.

3. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego


absolwent:
1) dokonuje oceny dokumentacji;
2) przygotowuje i wypełnia dokumenty niezbędne do brakowania;
3) występuje do archiwum państwowego o zgodę na brakowanie;
4) ustala sposób niszczenia wybrakowanej dokumentacji;
5) opracowuje materiały archiwalne zgodnie z wytycznymi państwowej służby archiwalnej;
6) przygotowuje materiały archiwalne do przekazania do archiwum państwowego.

4. Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej


absolwent:
1) określa obowiązki archiwisty wobec likwidatora lub syndyka;
2) ocenia stan uporządkowania i zaewidencjonowania dokumentacji w archiwum;
3) przeprowadza skontrum zasobu archiwalnego;
4) zabezpiecza dokumentację;
5) podejmuje działania w przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży dokumentów;
6) przygotowuje akta i przekazuje je sukcesorowi.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności