aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

BD.24. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 470

1. Organizowanie i koordynowanie robót związanych z budową kolejowych obiektów inżynieryjnych
2. Ocena stanu technicznego kolejowych obiektów inżynieryjnych
3. Organizowanie i wykonywanie robót związanych z utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych
4. Podstawy kosztorysowania

1. Organizowanie i koordynowanie robót związanych z budową kolejowych obiektów inżynieryjnych

absolwent:

1) posługuje się dokumentacją kolejowych obiektów inżynieryjnych, normami oraz przepisami prawa dotyczącymi ich budowy;

2) rozpoznaje technologie wykonania kolejowych obiektów inżynieryjnych;

3) sporządza przedmiar robót związanych z budową kolejowych obiektów inżynieryjnych;

4) określa metody wykonywania robót związanych z budową kolejowych obiektów inżynieryjnych;

5) dobiera materiały, maszyny, narzędzia i sprzęt do budowy kolejowych obiektów inżynieryjnych;

6) planuje i organizuje prace związane z zagospodarowaniem terenu budowy kolejowych obiektów inżynieryjnych;

7) organizuje transport oraz magazynowanie materiałów przeznaczonych do budowy kolejowych obiektów inżynieryjnych;

8) dobiera sposoby sporządzania mieszanek betonowych;

9) organizuje i kontroluje wykonanie robót na poszczególnych etapach budowy kolejowych obiektów inżynieryjnych;

10) stosuje zasady wykonania kontrolnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych związanych z budową kolejowych obiektów inżynieryjnych;

11) kontroluje jakość wykonania robót związanych z budową kolejowych obiektów inżynieryjnych;

12) przestrzega zasad wykonywania odbiorów robót związanych z budową kolejowych obiektów inżynieryjnych;

13) określa metody wykonania próbnego obciążenia kolejowych obiektów inżynieryjnych;

14) sporządza obmiar robót związanych z budową kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz dokonuje rozliczenia materiałów wykorzystanych w procesie budowy tych obiektów.


2. Ocena stanu technicznego kolejowych obiektów inżynieryjnych

absolwent:

1) stosuje zasady przeprowadzania oględzin kolejowych obiektów inżynieryjnych;

2) dobiera przyrządy do wykonywania bezpośrednich pomiarów elementów kolejowych obiektów inżynieryjnych;

3) wykonuje szkice elementów kolejowych obiektów inżynieryjnych;

4) sprawdza stan techniczny elementów kolejowych obiektów inżynieryjnych;

5) rozpoznaje uszkodzenia kolejowych obiektów inżynieryjnych i elementów ich wyposażenia;

6) dokumentuje rozpoznane usterki elementów kolejowych obiektów inżynieryjnych podczas obchodu linii kolejowej;

7) podejmuje działania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu kolejowym;

8) przestrzega zasad prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej kolejowych obiektów inżynieryjnych.


3. Organizowanie i wykonywanie robót związanych z utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych

absolwent:

1) posługuje się dokumentacją oceny stanu technicznego kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz stosuje przepisy prawa dotyczące sygnalizacji i zabezpieczenia miejsca robót związanych z utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych;

2) rozpoznaje technologie wykonania kolejowych obiektów inżynieryjnych;

3) planuje proces technologiczny naprawy określonego elementu kolejowego obiektu inżynieryjnego;

4) dobiera materiały, maszyny i urządzenia do wykonania robót związanych z naprawą kolejowych obiektów inżynieryjnych;

5) organizuje wykonanie robót ziemnych związanych z naprawą kolejowych obiektów inżynieryjnych;

6) organizuje dojazd pracowników oraz transport materiałów, sprzętu i narzędzi na miejsce prowadzonych robót;

7) organizuje i kontroluje prace związane z naprawą określonych elementów kolejowych obiektów inżynieryjnych;

8) określa zasady doboru, montażu i demontażu urządzeń stanowiących wyposażenie kolejowych obiektów inżynieryjnych;

9) stosuje zasady wykonania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych związanych z prowadzonymi robotami;

10) określa sposoby wykonywania robót naprawczych na czynnych kolejowych obiektach inżynieryjnych;

11) rozlicza materiały wykorzystane podczas naprawy kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz zagospodarowuje materiały odzyskane;

12) określa zasady wstępnych odbiorów robót po naprawach kolejowych obiektów inżynieryjnych;

13) kontroluje jakość wykonania robót związanych z naprawą kolejowych obiektów inżynieryjnych;

14) sporządza dokumentację powykonawczą robót związanych z utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych;

15) dobiera sposoby zabezpieczania i osygnalizowania miejsca prowadzenia robót na kolejowych obiektach inżynieryjnych.


4. Podstawy kosztorysowania

absolwent:

1) rozróżnia rodzaje kosztorysów oraz przestrzega zasad ich sporządzania;

2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót;

3) korzysta z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych;

4) sporządza przedmiar robót związanych z budową oraz utrzymaniem dróg kolejowych i kolejowych obiektów inżynieryjnych;

5) ustala założenia do kosztorysowania;

6) wykonuje obmiar robót związanych z budową oraz utrzymaniem dróg kolejowych i kolejowych obiektów inżynieryjnych;

7) sporządza podstawowe kosztorysy inwestorskie, zamienne i powykonawcze;

8) stosuje programy komputerowe do sporządzania kosztorysów.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności