aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

EE.15. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych

1. Montaż urządzeń i instalacji chłodniczych
2. Eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych
3. Naprawa urządzeń i instalacji chłodniczych

1. Montaż urządzeń i instalacji chłodniczych

absolwent:

1) rozpoznaje elementy instalacji chłodniczych oraz określa ich funkcje;

2) rozpoznaje rodzaje urządzeń chłodniczych oraz określa ich zastosowanie;

3) wykonuje obliczenia związane z projektowaniem instalacji chłodniczych;

4) posługuje się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi urządzeń i instalacji chłodniczych;

5) sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty robót związanych z montażem urządzeń i instalacji chłodniczych;

6) organizuje prace związane z montażem urządzeń i instalacji chłodniczych;

7) dobiera materiały i narzędzia do montażu urządzeń i instalacji chłodniczych;

8) wyznacza trasę prowadzenia przewodów oraz miejsca montażu uzbrojenia urządzeń i instalacji chłodniczych;

9) wykonuje montaż elementów instalacji chłodniczych w obiektach budowlanych oraz środkach transportu;

10) montuje układy zasilania, sterowania i zabezpieczeń elektrycznych stosowanych w instalacjach chłodniczych;

11) ocenia jakość prac związanych z montażem instalacji chłodniczych;

12) wykonuje próby szczelności instalacji chłodniczych;

13) wykonuje izolacje antykorozyjne, termiczne, przeciwwilgociowe i przeciwdrganiowe urządzeń i instalacji chłodniczych;

14) wykonuje czynności związane z napełnianiem instalacji chłodniczych;

15) wykonuje czynności związane z uruchomieniem i regulacją instalacji chłodniczych;

16) wykonuje pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji chłodniczych;

17) wykonuje obmiar robót związanych z montażem instalacji chłodniczych;

18) przestrzega zasad odbioru technicznego instalacji chłodniczych.


2. Eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych

absolwent:

1) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń chłodniczych;

2) planuje przeglądy techniczne urządzeń i instalacji chłodniczych;

3) kontroluje stan techniczny urządzeń i instalacji chłodniczych;

4) kontroluje parametry pracy urządzeń i instalacji chłodniczych;

5) korzysta z systemów monitoringu oraz automatycznego przesyłania danych dotyczących parametrów pracy instalacji chłodniczych;

6) dobiera narzędzia i przyrządy do pomiaru parametrów technicznych urządzeń chłodniczych;

7) przeprowadza regulację instalacji chłodniczych;

8) organizuje oraz wykonuje prace związane z konserwacją instalacji i urządzeń chłodniczych;

9) prowadzi dokumentację związaną z eksploatacją instalacji i urządzeń chłodniczych;

10) rozpoznaje procesy technologiczne związane z zamrażaniem i przechowywaniem żywności oraz innych materiałów;

11) rozpoznaje zagrożenia związane z wyciekiem czynników chłodniczych oraz stosuje sposoby zapobiegania;

12) przestrzega zasad odzyskiwania, uzdatniania lub utylizacji czynników i olejów chłodniczych.


3. Naprawa urządzeń i instalacji chłodniczych

absolwent:

1) określa przyczyny awarii urządzeń i instalacji chłodniczych;

2) planuje czynności związane z demontażem urządzeń i instalacji chłodniczych;

3) ocenia stan techniczny urządzeń i instalacji chłodniczych;

4) kalkuluje koszty naprawy urządzeń i instalacji chłodniczych;

5) dobiera materiały i narzędzia do naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów maszyn i urządzeń chłodniczych;

6) wykonuje czynności związane z opróżnianiem i napełnianiem instalacji chłodniczych;

7) usuwa przyczyny awarii urządzeń i instalacji chłodniczych;

8) wykonuje próby szczelności instalacji chłodniczych po wykonanej naprawie;

9) wykonuje czynności związane z uruchomieniem instalacji chłodniczych po naprawie;

10) prowadzi dokumentację związaną z naprawą urządzeń i instalacji chłodniczych;

11) wykonuje czynności związane z wymianą czynników i olejów chłodniczych;

12) ocenia stan izolacji ochronnych stosowanych w urządzeniach i instalacjach chłodniczych;

13) wykonuje czynności związane z naprawą lub wymianą uszkodzonych elementów izolacji ochronnych stosowanych w urządzeniach i instalacjach chłodniczych;

14) wykonuje demontaż urządzeń i instalacji chłodniczych z zachowaniem przepisów i norm obowiązujących w tym zakresie.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności