aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MS.16. Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 950

1. Wykonywanie badań słuchu
2. Dobieranie i dopasowywanie aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie
3. Sprawowanie opieki audioprotetycznej nad osobą niedosłyszącą po doborze aparatów słuchowych

1. Wykonywanie badań słuchu
 
absolwent:
1) charakteryzuje anatomię i fizjologię narządu słuchu;
2) opisuje drogę przewodzenia bodźców słuchowych i wskazuje rodzaje zaburzeń w tym przewodzeniu;
3) charakteryzuje czynniki wpływające na powstawanie niedosłuchu;
4) rozróżnia rodzaje niedosłuchu zależnie od lokalizacji uszkodzenia narządu słuchu;
5) organizuje i wyposaża stanowisko do badania słuchu zgodnie z wymaganiami zawodowymi oraz zasadami ergonomii;
6) przeprowadza wywiad z pacjentem niedosłyszącym;
7) informuje pacjenta o przebiegu planowanego badania słuchu;
8) opisuje prawidłowy obraz ucha zewnętrznego i analizuje jego wygląd;
9) przeprowadza badanie otoskopowe;
10) charakteryzuje metody badania słuchu u dorosłych i dzieci;
11) rozróżnia aparaturę do badania słuchu u dorosłych i dzieci;
12) posługuje się przetwornikami elektroakustycznymi, takimi jak: głośnik, mikrofon, słuchawka oraz podstawowymi przyrządami do pomiarów elektroakustycznych;
13) nagrywa i odtwarza dźwięki z wykorzystaniem urządzeń analogowych i cyfrowych oraz posługuje się typowymi programami do edycji i obróbki dźwięku;
14) wyjaśnia specyfikę przeprowadzania badań audiometrycznych u dzieci;
15) wykonuje badania słuchu u dorosłych i dzieci, w tym posługuje się odpowiednimi technikami zagłuszania ucha niebadanego;
16) opisuje zachowania pacjenta podczas badania słuchu, na które należy zwracać uwagę;
17) obserwuje zachowanie pacjenta podczas badania słuchu u dorosłych i dzieci;
18) analizuje i ocenia ubytek słuchu na podstawie badania słuchu.

2. Dobieranie i dopasowywanie aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie
 
absolwent:
1) określa i analizuje potrzeby pacjenta pod kątem doboru aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie;
2) posługuje się terminologią z zakresu akustyki i psychoakustyki;
3) określa etapy doboru aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie;
4) określa cele i przestrzega zasad przy wykonywaniu odlewów ucha;
5) ocenia i porównuje materiały stosowane w otoplastyce;
6) przestrzega zasad modelowania przestrzennego w otoplastyce;
7) wykonuje odlew ucha;
8) opisuje etapy procesu technologicznego wykonania indywidualnej wkładki usznej i obudowy aparatu wewnątrzusznego;
9) bierze udział w procesie wytwarzania indywidualnych wkładek usznych oraz obudów aparatów wewnątrzusznych;
10) rozpoznaje odczyny alergiczne na materiały i środki stosowane w protetyce słuchu;
11) opisuje budowę aparatu słuchowego i rozróżnia dane techniczne aparatów słuchowych różnych producentów;
12) wyjaśnia funkcje układów obróbki sygnału stosowanych w aparatach słuchowych;
13) ocenia na podstawie pomiarów właściwości różnych źródeł zasilania aparatów słuchowych;
14) klasyfikuje rodzaje aparatów słuchowych według określonych kryteriów;
15) wykonuje pomiary podstawowych charakterystyk aparatów słuchowych;
16) różnicuje urządzenia wspomagające słyszenie u dorosłych i dzieci;
17) korzysta z osiągnięć techniki w dziedzinie produkcji aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie;
18) współpracuje z lekarzem specjalistą przy doborze aparatów słuchowych;
19) korzysta z programów komputerowych wspomagających dopasowywanie aparatów słuchowych;
20) opisuje metody protezowania słuchu u dorosłych i dzieci;
21) dobiera i dopasowuje aparaty słuchowe do potrzeb pacjentów dorosłych i dzieci;
22) dobiera i dopasowuje urządzenia wspomagające słyszenie do potrzeb pacjentów dorosłych i dzieci;
23) ocenia skuteczność protezowania na podstawie testów kontrolnych;
24) wymienia i dobiera urządzenia do indywidualnej ochrony słuchu.

3. Sprawowanie opieki audioprotetycznej nad osobą niedosłyszącą po doborze aparatów słuchowych

 
absolwent:
1) przygotowuje plan sprawowania indywidualnej opieki nad pacjentem po doborze aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie;
2) klasyfikuje potrzeby pacjenta z upośledzeniem słuchu w różnych okresach życia;
3) określa ogólnorozwojowe i społeczne następstwa upośledzenia słuchu;
4) opisuje sposoby rehabilitacji zaburzeń słuchu u dorosłych i dzieci;
5) wskazuje instytucje specjalistyczne udzielające wymaganej pomocy i zaopatrujące pacjenta w pomoce audioprotetyczne;
6) sprawuje systematyczną opiekę nad pacjentem w okresie użytkowania aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie;
7) udziela pacjentowi instruktażu w zakresie użytkowania oraz konserwacji aparatów słuchowych, wkładek i urządzeń wspomagających słyszenie;
8) analizuje instrukcje obsługi aparatów słuchowych poszczególnych producentów;
9) ocenia stan i rodzaj uszkodzenia aparatu słuchowego;
10) opisuje zakres czynności związanych z wymianą wskazanych przez producenta części i naprawą aparatów słuchowych;
11) wykonuje dozwolone przez producenta naprawy aparatu słuchowego i wkładki usznej;
12) dokonuje wymiany elementów aparatu słuchowego zgodnie z zaleceniami producenta.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności