aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MS.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 950

1. Pielęgnowanie dziecka zdrowego
2. Pielęgnowanie dziecka chorego i niepełnosprawnego
3. Wychowanie i edukowanie dziecka
4. Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka

1. Pielęgnowanie dziecka zdrowego
 
absolwent:
1) zapewnia bezpieczeństwo dziecku;
2) rozpoznaje i określa potrzeby dziecka zdrowego, dostrzega związek między zaspakajaniem potrzeb a rozwojem dziecka;
3) zaspakaja potrzeby biologiczne dziecka stosownie do jego wieku oraz stanu psychofizycznego;
4) wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami;
5) planuje profilaktykę próchnicy i schorzeń wieku dziecięcego;
6) prowadzi działania profilaktyczne oraz kształtuje nawyki prozdrowotne;
7) określa normy rozwoju fizycznego dziecka i dobiera metody jego oceny;
8) obserwuje i ocenia rozwój fizyczny dziecka;
9) rozpoznaje symptomy krzywdzenia dziecka oraz przestrzega procedur postępowania w przypadku ich podejrzenia;
10) dba o odżywianie dziecka zgodne z normami żywieniowymi;
11) analizuje jadłospisy pod kątem zawartości składników pokarmowych;
12) przygotowuje podstawowe posiłki, uwzględniające zalecenia dietetyczne;
13) analizuje i prowadzi dokumentację pielęgnacyjną dziecka zdrowego;
14) planuje formy i zasady współpracy oraz współpracuje z pracownikami placówki w zakresie pielęgnowania dziecka;
15) planuje i organizuje czynności pielęgnacyjne u dziecka zdrowego, uwzględniając specyfikę placówki, w której przebywa dziecko;
16) określa cele, zadania i wymagania zdrowotno-higieniczne dla instytucji opiekuńczo¬-wychowawczych sprawujących opiekę nad małym dzieckiem.

2. Pielęgnowanie dziecka chorego i niepełnosprawnego
 
absolwent:
1) zapewnia bezpieczeństwo dziecku choremu i niepełnosprawnemu;
2) rozpoznaje potrzeby dziecka chorego i niepełnosprawnego;
3) zaspakaja potrzeby biologiczne i psychospołeczne dziecka chorego i niepełnosprawnego z uwzględnieniem jego wieku i stanu zdrowia;
4) przestrzega zasad pielęgnowania dziecka ze schorzeniami poszczególnych układów i narządów;
5) wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne, dostosowując technikę ich wykonania do stanu zdrowia dziecka i zaleceń zespołu terapeutycznego;
6) określa przyczyny i objawy kliniczne chorób wieku dziecięcego, metody ich leczenia i zapobiegania im;
7) ocenia wypływ choroby na stan psychiczny dziecka;
8) reaguje na zmiany w wyglądzie i zachowaniu dziecka chorego;
9) dokonuje pomiaru parametrów życiowych u dziecka oraz interpretuje wyniki;
10) rozróżnia rodzaje niepełnosprawności oraz metody rehabilitacji;
11) uczestniczy w rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
12) przestrzega zasad i drogi podawania leków;
13) podaje dziecku leki na zlecenie lekarza;
14) określa rolę mechanizmów obronnych i adaptacyjnych organizmu dziecka;
15) prowadzi dokumentację pielęgnacyjną dziecka chorego;
16) dobiera formy i przestrzega zasad współpracy z zespołem terapeutycznym;
17) charakteryzuje organizację i specyfikę pracy w placówce opieki nad dzieckiem oraz współpracuje z zespołem terapeutycznym;
18) towarzyszy dziecku podczas badań i zabiegów specjalistycznych.

3. Wychowanie i edukowanie dziecka
 
absolwent:
1) przestrzega norm i określa fazy rozwoju małego dziecka, charakteryzuje podstawowe procesy psychiczne dziecka;
2) ocenia rozwój psychomotoryczny dziecka w zakresie poszczególnych sfer;
3) dobiera materiały i pomoce dydaktyczne dla dzieci w poszczególnych grupach rozwojowych;
4) prowadzi zabawy stymulujące rozwój dziecka w zakresie poszczególnych sfer z uwzględnieniem wieku dziecka i jego możliwości psychofizycznych;
5) analizuje i dobiera utwory literackie do wieku i możliwości percepcyjnych dziecka;
6) stymuluje aktywność werbalną dziecka, wykorzystując różne techniki i utwory literackie;
7) przygotowuje i przedstawia inscenizacje dla dzieci;
8) charakteryzuje czynniki wpływające na kształtowanie osobowości i zachowanie dziecka;
9) kształtuje u dziecka pozytywne zachowania i cechy osobowości;
10) stosuje metody zapobiegania negatywnym zachowaniom dziecka;
11) dobiera metody rozwijania samodzielności dziecka;
12) rozwija samodzielność dziecka różnymi metodami;
13) określa rodzaje i etapy procesu adaptacji dziecka do nowych warunków oraz wspiera dziecko w okresie adaptacji;
14) stosuje metody łagodzenia negatywnych emocji u dziecka;
15) określa istotę i fazy choroby sierocej oraz stwarza warunki zapobiegające powstawaniu i rozwojowi choroby sierocej;
16) określa zaburzenia rozwojowe i problemy wychowawcze występujące u małego dziecka;
17) dobiera metody pracy wychowawczej z dzieckiem niepełnosprawnym i stwarzającym problemy wychowawcze;
18) planuje i prowadzi indywidualne zajęcia wyrównawcze;
19) organizuje pracę wychowawczą w poszczególnych grupach rozwojowych;
20) planuje formy współpracy z opiekunami dziecka oraz specjalistami w zakresie wspomagania rozwoju i wychowania;
21) współpracuje z opiekunami dziecka oraz specjalistami w zakresie wspomagania rozwoju i wychowania;
22) ocenia efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej.

4. Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka
 
absolwent:
1) wykonuje pomoce dydaktyczne, dekoracje okolicznościowe, scenografie oraz lalki, kukiełki i kostiumy do inscenizacji i balów, posługując się różnymi technikami plastycznymi;
2) dobiera techniki plastyczne i metody prowadzenia zajęć do wieku i możliwości dziecka;
3) prowadzi zajęcia techniczne i plastyczne z dziećmi w poszczególnych grupach rozwojowych;
4) wykonuje z dziećmi i dla dzieci zabawki i prace plastyczne z różnorodnych materiałów i surowców;
5) rozwija zainteresowania dzieci twórczością plastyczną i techniczną;
6) określa rolę utworów muzycznych w rozwoju i kształtowaniu osobowości dziecka;
7) dobiera utwory muzyczne dla dzieci w poszczególnych grupach rozwojowych;
8) śpiewa piosenki dziecięce i gra na wybranych instrumentach muzycznych;
9) tworzy proste układy taneczne do muzyki z uwzględnieniem wieku, poziomu rozwoju i możliwości dzieci;
10) prowadzi zabawy muzyczno-ruchowe z uwzględnieniem wieku, poziomu rozwoju i możliwości dzieci.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności