aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MS.09. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 950
słowo kluczowe:

1. Nawiązywanie kontaktu interpersonalnego
2. Rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych podopiecznego
3. Planowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
4. Prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami i technikami
5. Prowadzenie dokumentacji przez terapeutę zajęciowego

1. Nawiązywanie kontaktu interpersonalnego
 
absolwent:
1) określa sposoby komunikacji werbalnej i niewerbalnej;
2) stosuje techniki aktywnego słuchania w kontaktach z podopiecznym;
3) dobiera sposoby udzielania informacji zwrotnych;
4) rozpoznaje rodzaje barier i błędów w komunikowaniu się z podopiecznym;
5) przestrzega zasad asertywnego zachowania w kontaktach z podopiecznym;
6) rozwiązuje sytuacje konfliktowe z zastosowaniem różnych metod;
7) prowadzi negocjacje w celu rozwiązania problemów podopiecznych;
8) komunikuje się z podopiecznym, jego rodziną i zespołem terapeutycznym.

2. Rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych podopiecznego

absolwent:
1) uzyskuje informacje o podopiecznym na podstawie dokumentacji medycznej, wywiadu środowiskowego oraz innej dostępnej dokumentacji;
2) przeprowadza wywiad z podopiecznym, jego rodziną, opiekunem prawnym oraz innymi osobami znaczącymi dla podopiecznego;
3) prowadzi obserwację terapeutyczną podopiecznego;
4) rozpoznaje zaburzenia w zakresie procesów poznawczych występujące u podopiecznego;
5) diagnozuje stan funkcjonowania podopiecznego w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej;
6) określa hierarchię potrzeb podopiecznego;
7) sporządza listę problemów i potrzeb dotyczących podopiecznego;
8) określa zasoby i możliwości podopiecznego;
9) określa etapy diagnozy terapeutycznej podopiecznego;
10) formułuje diagnozę terapeutyczną podopiecznego;
11) motywuje podopiecznego do rozwijania zainteresowań w celu podwyższenia kompetencji społecznych.

3. Planowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej

 
absolwent:
1) posługuje się terminologią z zakresu terapii zajęciowej;
2) określa cechy planu terapii zajęciowej;
3) sporządza indywidualny plan terapii zajęciowej dla podopiecznego na podstawie diagnozy;
4) stosuje zalecenia specjalistów w pracy z podopiecznym;
5) określa cele i zadania terapii zajęciowej;
6) dobiera formy, metody i techniki terapii zajęciowej;
7) dobiera środki i pomoce dydaktyczne do realizacji planu terapii zajęciowej;
8) opracowuje scenariusze do zajęć z terapii zajęciowej;
9) planuje etapy terapii zajęciowej;
10) planuje przebieg treningów rozwijających aktywność społeczną podopiecznego;
11) dobiera sposoby oceny efektów terapii zajęciowej prowadzonej z podopiecznym.

4. Prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami i technikami
 
absolwent:
1) charakteryzuje metody aktywizujące stosowane w terapii zajęciowej;
2) przestrzega zasad stosowania metod i technik w terapii zajęciowej;
3) dobiera i stosuje metody i techniki terapii zajęciowej adekwatne do sytuacji bio- -psycho-społecznej podopiecznego;
4) przestrzega zasad prowadzenia zajęć z zakresu indywidualnej i grupowej terapii
5) dobiera sposoby motywowania podopiecznego do udziału w zajęciach;
6) prowadzi terapię zajęciową z zastosowaniem różnych metod i technik;
7) wyjaśnia znaczenie kinezyterapii w procesie usprawniania;
8) przestrzega zasad organizacji pracy terapeuty zajęciowego w pracowni terapeutycznej oraz w placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
9) planuje wyposażenie pracowni terapii zajęciowej;
10) opracowuje regulamin pracowni terapeutycznej.

5. Prowadzenie dokumentacji przez terapeutę zajęciowego


absolwent:
1) charakteryzuje dokumentację prowadzoną przez terapeutę zajęciowego;
2) opracowuje kwestionariusze, arkusze, karty informacyjne oraz inne narzędzia do oceny efektów pracy z podopiecznym;
3) analizuje efekty uzyskane w pracy z podopiecznym;
4) stosuje techniki informatyczne w dokumentowaniu pracy terapeuty zajęciowego;
5) dokumentuje działania z zakresu terapii zajęciowej;
6) modyfikuje i aktualizuje dokumentację prowadzoną przez terapeutę zajęciowego.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności