aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MS.07. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 1000
słowo kluczowe:

1. Organizowanie prac opiekuńczo-wspierających u osoby starszej
2. Wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby starszej
3. Aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej
4. Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej

1. Organizowanie prac opiekuńczo-wspierających u osoby starszej
 
absolwent:
1) posługuje się dokumentacją dotyczącą sytuacji zdrowotnej i społecznej osoby starszej;
2) rozpoznaje warunki życia osoby starszej;
3) ocenia poziom możliwości psychofizycznych osoby starszej;
4) ocenia możliwości i ograniczenia osoby starszej w zaspakajaniu potrzeb biologicznych, psychicznych, społecznych wynikające z wieku i niepełnosprawności;
5) rozpoznaje potrzeby i problemy osoby starszej;
6) rozpoznaje i wykorzystuje zasoby środowiska osoby starszej;
7) organizuje środowisko mieszkaniowe z uwzględnieniem potrzeb i bezpieczeństwa osoby starszej;
8) opracowuje plan pomocy, wsparcia i opieki długoterminowej osoby starszej;
9) planuje działania opiekuńczo-wspierające osobie starszej i dobiera metody, techniki i narzędzia do tych działań;
10) prowadzi dokumentację pracy z osobą starszą.

2. Wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby starszej

 
absolwent:
1) dba o jakość usług świadczonych, przestrzegając procedur medycznych i standardu opieki;
2) rozpoznaje symptomy zaburzeń psychofizycznych u osoby starszej;
3) przeciwdziała zagrożeniom zdrowia i życia osoby starszej;
4) udziela pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia osoby starszej;
5) wykonuje czynności opiekuńcze i higieniczne u osoby starszej;
6) opiekuje się osobą starszą w fazie terminalnej choroby i udziela jej wsparcia emocjonalnego;
7) dokonuje pomiaru parametrów życiowych osoby starszej;
8) pomaga osobie starszej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
9) prowadzi profilaktykę przeciwodleżynową u osoby starszej;
10) przestrzega zasad i określa rodzaje i techniki wykonywania zabiegów przeciwzapalnych;
11) wykonuje zabiegi przeciwzapalne u osoby starszej;
12) pomaga osobie starszej w przyjmowaniu leków zaleconych przez lekarza;
13) pomaga osobie starszej w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
14) organizuje osobie starszej korzystanie ze świadczeń podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej;
15) pomaga osobie starszej w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
16) przygotowuje osobę starszą we współpracy z rodziną do samoopieki, samopielęgnacji oraz prowadzenia zdrowego stylu życia;
17) podejmuje problematykę śmierci i godnego umierania w kontaktach z osobą starszą.

3. Aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej

 
absolwent:
1) inicjuje i podtrzymuje pozytywne relacje osoby starszej z osobami z najbliższego otoczenia;
2) pomaga i udziela wsparcia osobie starszej w rozwiązywaniu problemów osobistych i społecznych;
3) wspiera i mobilizuje osobę starszą do aktywnego spędzania czasu wolnego, uwzględniając jej potrzeby i możliwości psychofizyczne;
4) organizuje czas wolny osobie starszej z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego;
5) pomaga osobie starszej w korzystaniu z pomocy technicznych ułatwiających samodzielne wykonywanie codziennych czynności;
6) wspiera osobę starszą w usprawnianiu psychofizycznym.

4. Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej

 
absolwent:
1) pobudza wrażliwość osób z najbliższego otoczenia na potrzeby i problemy osoby starszej;
2) motywuje rodzinę i lokalne środowisko społeczne do działania na rzecz osoby starszej;
3) współpracuje z osobami z otoczenia na rzecz osoby starszej;
4) organizuje pomoc instytucji wsparcia społecznego działających na rzecz osoby starszej;
5) organizuje środowiskowe grupy wsparcia na rzecz osoby starszej;
6) organizuje pomoc materialną na rzecz osoby starszej we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej;
7) współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania pomocy osobie starszej;
8) współpracuje z członkami zespołu terapeutycznego zakładu opiekuńczo¬-leczniczego.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności