aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

TG.09. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

1. Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym
2. Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej
3. Obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym

1. Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym

absolwent:
1) dobiera grupy i gatunki roślin do warunków przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa rolnego;
2) planuje, organizuje i wykonuje zabiegi agrotechniczne w produkcji roślin na gruntach ornych i użytkach zielonych;
3) zakłada i pielęgnuje ogród warzywny i sad przydomowy;
4) dobiera gatunki i grupy zwierząt do warunków przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa rolnego;
5) planuje i organizuje produkcję zwierzęcą w gospodarstwie rolnym;
6) prowadzi prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt gospodarskich;
7) wykonuje zabiegi związane z higieną zwierząt i pomieszczeń gospodarskich;
8) dobiera i eksploatuje narzędzia i maszyny do kompleksowej mechanizacji procesów technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
9) przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich oraz obrotu nimi;
10) kontroluje jakość wykonywanych prac związanych z prowadzeniem produkcji w gospodarstwie rolnym;
11) eksploatuje pojazdy, maszyny, narzędzia i urządzenia przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i stosując przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
12) stosuje ekologiczne metody produkcji rolniczej;
13) prowadzi produkcję rolniczą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
14) prowadzi sprzedaż zwierząt oraz produktów pochodzenia rolniczego;
15) oblicza opłacalność produkcji rolniczej.

2. Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej


absolwent:
1) określa warunki adaptacji gospodarstwa rolnego na potrzeby działalności agroturystycznej;
2) projektuje układy funkcjonalne i wyposażenie gospodarstwa rolnego na potrzeby klientów;
3) planuje i dobiera wyposażenie bazy do prowadzenia usług noclegowych, żywieniowych i towarzyszących;
4) planuje działalność turystyczną w gospodarstwie rolnym i oblicza jej opłacalność;
5) dostosowuje produkcję rolniczą w gospodarstwie rolnym do potrzeb klientów;
6) stosuje przepisy prawa dotyczące minimalnych wymagań dla obiektów świadczących usługi noclegowe;
7) przestrzega zasad kategoryzacji bazy noclegowej.

3. Obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym

absolwent:
1) organizuje i realizuje usługi noclegowe;
2) wykonuje prace związane z utrzymaniem porządku i czystości w gospodarstwie;
3) układa jadłospisy dla różnych grup klientów z uwzględnieniem potraw regionalnych oraz przetworów własnej produkcji;
4) sporządza potrawy i napoje przestrzegając zasad racjonalnego żywienia oraz bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności;
5) przestrzega zasad obsługi klienta.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności