aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

RL.25. Wykonywanie prac geologicznych

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 1070
słowo kluczowe:

1. Wykonywanie terenowych badań geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich
2. Wykonywanie geologicznego dozoru wierceń
3. Wykonywanie badań laboratoryjnych minerałów, skał, wód i gruntów
4. Określanie przydatności obiektów geologicznych i górniczych do celów geoturystycznych

1. Wykonywanie terenowych badań geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich

absolwent:
1) charakteryzuje zjawiska i procesy geologiczne;
2) przestrzega zasad kartografii geologicznej;
3) ocenia rzeźbę terenu i stosuje sposoby przedstawiania jej na mapie;
4) interpretuje zdjęcia lotnicze i satelitarne;
5) odwzorowuje obserwacje geologiczne na mapie;
6) rozpoznaje podstawowe grupy skamieniałości;
7) charakteryzuje etapy rozwoju skorupy ziemskiej;
8) dokonuje analizy i syntezy podstaw mineralogii i petrografii;
9) charakteryzuje skały i minerały;
10) analizuje procesy geochemiczne;
11) określa właściwości hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie skał;
12) korzysta z metod geofizycznych stosowanych w badaniach geologicznych;
13) analizuje zadania i zakres hydrogeologii, geologii inżynierskiej i geofizyki;
14) charakteryzuje zróżnicowanie genetyczne złóż kopalin i prawidłowości ich występowania;
15) sporządza dokumentację wyników badań z zastosowaniem różnych metod.

2. Wykonywanie geologicznego dozoru wierceń

absolwent:
1) rozróżnia typy urządzeń wiertniczych i ich części składowe oraz rodzaje sprzętu i osprzętu;
2) klasyfikuje i charakteryzuje różne technologie metod wiertniczych;
3) rozpoznaje awarie wiertnicze i ich przyczyny oraz rozróżnia prace instrumentacyjne;
4) stosuje prawo geologiczne i górnicze, prawo ochrony środowiska i przestrzega norm;
5) charakteryzuje wyposażenie i przestrzega zasad obsługi laboratorium geologicznego na wiertni;
6) wykonuje opróbowanie otworu wiertniczego;
7) nadzoruje pobieranie próbek z próbników bocznych;
8) wykonuje polowe badania geologiczne;
9) charakteryzuje metodykę badań geofizycznych w otworach wiertniczych;
10) wykonuje geologiczną dokumentację otworu wiertniczego.

3. Wykonywanie badań laboratoryjnych minerałów, skał, wód i gruntów

absolwent:
1) charakteryzuje właściwości fizyczne i mechaniczne próbek geologicznych;
2) przestrzega zasad i procedur badań próbek geologicznych;
3) przygotowuje preparaty z próbek geologicznych do badań laboratoryjnych;
4) opracowuje wyniki badań laboratoryjnych próbek geologicznych różnymi metodami;
5) ocenia wyniki badań laboratoryjnych próbek geologicznych.

4. Określanie przydatności obiektów geologicznych i górniczych do celów geoturystycznych

absolwent:
1) określa walory i przydatność form geologicznych jako stanowiska geoturystycznego;
2) ocenia walory naukowe, krajobrazowe i turystyczne form i zjawisk geologicznych;
3) projektuje trasy geoturystyczne;
4) organizuje ruch geoturystyczny;
5) stosuje przepisy prawa dotyczące działalności geoturystycznej.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności