aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

1. Określanie budowy anatomicznej i fizjologii zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących
2. Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i towarzyszących
3. Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących

1. Określanie budowy anatomicznej i fizjologii zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących
Absolwent:
1) posługuje się terminologią z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt;
2) stosuje techniki preparowania tkanek i narządów zwierzęcych;
3) rozpoznaje i porównuje budowę narządów i układów poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących;
4) określa położenie narządów w organizmie zwierzęcym;
5) wyjaśnia funkcje poszczególnych układów i narządów;
6) charakteryzuje przebieg procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie zwierzęcym;
7) porównuje procesy fizjologiczne narządów i układów poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących.

2. Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i towarzyszących Absolwent:
1) charakteryzuje i rozpoznaje rasy zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących;
2) ocenia pokrój i kondycję zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących;
3) określa i rozpoznaje zachowania zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących;
4) charakteryzuje czynniki wpływające na zdrowie i produkcyjność zwierząt;
5) rozpoznaje i ocenia jakość pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących;
6) produkuje, konserwuje, przechowuje i przygotowuje pasze do skarmiania;
7) przestrzega zasad racjonalnego żywienia zwierząt gospodarskich i towarzyszących;
8) układa dawki pokarmowe dla zwierząt gospodarskich i towarzyszących;
9) sporządza planowany i sprawozdawczy obrót zwierząt gospodarskich;
10) sporządza preliminarz i bilans pasz;
11) prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
12) ocenia dobrostan zwierząt gospodarskich i towarzyszących;
13) określa wpływ chowu zwierząt na środowisko naturalne;
14) stosuje metody ekologiczne w chowie zwierząt gospodarskich;
15) poskramia zwierzęta gospodarskie i towarzyszące;
16) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt;
17) charakteryzuje i dobiera technologie produkcji i pozyskiwania surowców pochodzenia zwierzęcego;
18) wykonuje zabiegi sanitarne;
19) przygotowuje do sprzedaży zwierzęta gospodarskie i towarzyszące oraz prowadzi ich sprzedaż bezpośrednią; 20) udziela zwierzętom pomocy przedlekarskiej.

3. Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących
Absolwent:
1) posługuje się terminologią z zakresu hodowli i rozrodu zwierząt;
2) planuje i organizuje rozród zwierząt gospodarskich i towarzyszących;
3) dobiera zwierzęta gospodarskie i towarzyszące do kojarzeń i krzyżowań;
4) nadzoruje przebieg naturalnego krycia zwierząt;
5) przygotowuje zwierzęta gospodarskie i towarzyszące do zabiegów inseminacyjnych;
6) dobiera sprzęt i wykonuje zabiegi sztucznego unasieniania zwierząt gospodarskich i towarzyszących;
7) przestrzega zasad inseminacji zwierząt gospodarskich i towarzyszących;
8) przestrzega zasad pracy hodowlanej;
9) prowadzi dokumentację hodowlaną i rozrodu zwierząt gospodarskich;
10) przestrzega zasad obrotu nasieniem zwierząt gospodarskich i towarzyszących i wykorzystania go;
11) stosuje przepisy prawa dotyczące rozrodu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności