aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MG.41. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową

1. Organizowanie i prowadzenie robót górniczych w kopalniach odkrywkowych
2. Rozpoznawanie zagrożeń naturalnych w kopalniach odkrywkowych i zapobieganie im

1. Organizowanie i prowadzenie robót górniczych w kopalniach odkrywkowych

absolwent:

1) wykonuje obliczenia dotyczące udostępniania i eksploatacji złoża, zwałowania oraz składu wydobytej kopaliny;

2) przestrzega zasad projektowania kopalń odkrywkowych;

3) prowadzi dokumentację techniczno-ruchową, w tym raport produkcyjny, wydobycia surowców;

4) planuje roboty górnicze;

5) opracowuje technologię wykonywania robót górniczych;

6) sporządza i aktualizuje harmonogramy robót górniczych;

7) organizuje wykonywanie robót górniczych;

8) nadzoruje roboty udostępniające, przygotowawcze, eksploatacyjne, składowiskowe, zwałowe i rekultywacyjne;

9) określa położenie frontów eksploatacyjnych;

10) ocenia jakość wykonanych robót górniczych;

11) kontroluje stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej;

12) korzysta z programów komputerowych dotyczących projektowania kopalń odkrywkowych, dokumentowania wielkości wydobycia, organizacji i zarządzania eksploatacją środków trwałych.


2. Rozpoznawanie zagrożeń naturalnych w kopalniach odkrywkowych i zapobieganie im

absolwent:

1) przewiduje zagrożenia i zjawiska naturalne występujące w kopalniach odkrywkowych;

2) rozpoznaje zagrożenia naturalne i organizuje roboty związane z zabezpieczaniem obszarów niebezpiecznych i zagrożonych w kopalni odkrywkowej;

3) wykonuje dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa w kopalniach odkrywkowych;

4) prowadzi i kontroluje roboty związane z zabezpieczaniem obszarów niebezpiecznych i zagrożonych w kopalni odkrywkowej;

5) stosuje sprzęt i środki ochrony osobistej;

6) ocenia stan odkrywkowych wyrobisk górniczych i zwałowisk;

7) posługuje się sprzętem pomiarowym;

8) przestrzega procedur postępowania w razie wystąpienia zagrożeń naturalnych.
Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności