aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MG.40. Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż

1. Organizowanie i prowadzenie obsługi odwiertów eksploatacyjnych złóż
2. Organizowanie i prowadzenie procesów oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego
3. Prowadzenie magazynowania i transportu kopalin
4. Wykonywanie pomiarów wgłębnych oraz pomiarów właściwości fizykochemicznych kopalin

1. Organizowanie i prowadzenie obsługi odwiertów eksploatacyjnych złóż

absolwent:

1) przestrzega zasad eksploatacji kopalin otworami wiertniczymi oraz wyjaśnia zasady wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego spod dna morskiego;

2) stosuje przepisy prawa geologicznego i górniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska stosowane w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi w zakresie organizowania, prowadzenia i nadzorowania obsługi odwiertów eksploatacyjnych;

3) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń stosowanych do eksploatacji odwiertów;

4) nadzoruje obsługę głowic odwiertów oraz urządzeń służących do eksploatacji kopalin;

5) ustala optymalne warunki eksploatacji kopalin oraz dobiera parametry pracy maszyn i urządzeń górniczych;

6) prowadzi i kontroluje proces wydobycia kopalin otworami wiertniczymi;

7) rozróżnia i charakteryzuje wtórne metody wydobycia kopalin otworami wiertniczymi;

8) charakteryzuje proces podziemnego magazynowania gazu oraz przestrzega zasad magazynowania odpadów otworami wiertniczymi;

9) organizuje pracę zespołu do wykonywania prac związanych z obróbką odwiertów;

10) nadzoruje prace związane z przygotowaniem i wykonaniem zabiegów intensyfikacji wydobycia kopalin;

11) kontroluje parametry wydobycia kopalin;

12) interpretuje wyniki wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych;

13) prowadzi zbiorczą dokumentację wielkości wydobycia kopalin oraz pracy maszyn i urządzeń stosowanych przy obsłudze odwiertów;

14) posługuje się dokumentacją geologiczną;

15) kontroluje i ocenia stan techniczny maszyn, urządzeń oraz narzędzi stosowanych przy obsłudze odwiertów;

16) nadzoruje usuwanie awarii maszyn i urządzeń górniczych.


2. Organizowanie i prowadzenie procesów oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego

absolwent:

1) stosuje przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony

przeciwpożarowej i ochrony środowiska w procesie oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego;

2) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń stosowanych w procesach oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego;

3) posługuje się schematami instalacji technologicznych do stabilizacji ropy naftowej oraz oczyszczania gazu ziemnego;

4) charakteryzuje materiały oraz substancje chemiczne stosowane w procesie oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego;

5) nadzoruje prace związane z prowadzeniem procesów oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego;

6) nadzoruje proces stabilizacji ropy naftowej;

7) nadzoruje obsługę urządzeń do rozbijania emulsji ropnych;

8) kontroluje parametry technologiczne pracy instalacji i urządzeń do oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego;

9) rozróżnia elementy automatyki stosowane w procesach oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego;

10) kontroluje i ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w procesach oczyszczania kopalin.


3. Prowadzenie magazynowania i transportu kopalin

absolwent:

1) rozróżnia rodzaje oraz objaśnia budowę i parametry techniczne zbiorników magazynowych;

2) wyjaśnia zasady sytuowania zbiorników magazynowych na terenie zakładu górniczego oraz charakteryzuje klasy niebezpieczeństwa pożarowego magazynowanych kopalin;

3) stosuje przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas magazynowania i transportu kopalin;

4) posługuje się dokumentacją techniczną zbiorników magazynowych oraz maszyn i urządzeń do transportu kopalin;

5) rozróżnia i interpretuje podstawowe prawa przepływu cieczy w rurociągach oraz podstawowe prawa hydrostatyki;

6) nadzoruje prace osób obsługujących zbiorniki magazynowe;

7) kontroluje stopień napełniania zbiorników magazynowych;

8) oblicza i dokumentuje ilości kopalin w zbiornikach magazynowych;

9) nadzoruje i kontroluje użytkowanie pomp i rurociągów do tłoczenia kopalin;

10) kontroluje i ocenia stan techniczny zbiorników magazynowych oraz maszyn i urządzeń do tłoczenia i transportu kopalin;

11) kontroluje sposób pobierania i jakość pobieranych próbek kopalin do badań laboratoryjnych;

12) nadzoruje usuwanie awarii zbiorników oraz maszyn i urządzeń do transportu kopalin;

13) interpretuje wskazania urządzeń i przyrządów kontrolno-pomiarowych;

14) nadzoruje obsługę urządzeń do napełniania cystern;

15) nadzoruje obsługę sprężarek do tłoczenia gazu ziemnego;

16) sporządza schematy technologiczne rurociągów do transportu kopalin.


4. Wykonywanie pomiarów wgłębnych oraz pomiarów właściwości fizykochemicznych kopalin

absolwent:

1) przedstawia klasyfikację i skład chemiczny ropy naftowej, gazu ziemnego i wód podziemnych oraz charakteryzuje właściwości fizykochemiczne kopalin;

2) posługuje się dokumentacją techniczną i instrukcjami wykonywania pomiarów wgłębnych oraz pomiarów właściwości fizykochemicznych kopalin;

3) nadzoruje przygotowanie odwiertów eksploatacyjnych do wykonywania pomiarów wgłębnych kopalin;

4) organizuje, koordynuje i nadzoruje pracę zespołu wykonującego pomiary wgłębne kopalin;

5) wykonuje pomiary wgłębne kopalin w odwiertach eksploatacyjnych;

6) dobiera przyrządy pomiarowe, sprzęt i narzędzia do wykonywania pomiarów wgłębnych kopalin;

7) oblicza podstawowe paramerty złożowe;

8) kontroluje i ocenia stan techniczny maszyn, urządzeń i przyrządów do pomiarów wgłębnych kopalin;

9) przygotowuje próbki płynów złożowych do pomiarów właściwości fizykochemicznych kopalin;

10) dobiera metody badań, sprzęt, narzędzia i przyrządy w zależności od rodzaju badanych właściwości fizykochemicznych płynów złożowych;

11) wykonuje pomiar właściwości fizykochemicznych kopalin;

12) wykonuje oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w ropie naftowej;

13) wykonuje analizę składu chemicznego kopalin;

14) odczytuje i interpretuje wyniki pomiarów wgłębnych oraz właściwości fizykochemicznych kopalin;

15) prowadzi dokumentację badań, analiz i pomiarów właściwości fizykochemicznych płynów złożowych;

16) sporządza zestawienia tabelaryczne, diagramy i wykresy na podstawie wyników pomiarów wgłębnych oraz pomiarów właściwości fizykochemicznych kopalin.
Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności