aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MG.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

1. Organizowanie i prowadzenie robót górniczych
2. Rozpoznawanie zagrożeń naturalnych i zapobieganie im

1. Organizowanie i prowadzenie robót górniczych

absolwent:

1) wykonuje obliczenia dotyczące udostępniania i eksploatacji złóż podziemnych;

2) przestrzega zasad projektowania podziemnych wyrobisk górniczych oraz wentylacji kopalń;

3) prowadzi dokumentację techniczno-ruchową, w tym raport produkcyjny, wydobycia surowców;

4) planuje roboty górnicze;

5) opracowuje technologie wykonywania robót górniczych;

6) sporządza i aktualizuje harmonogramy robót górniczych;

7) organizuje wykonywanie robót górniczych;

8) nadzoruje roboty udostępniające, przygotowawcze i eksploatacyjne;

9) kontroluje parametry techniczne procesu technologicznego;

10) ocenia jakość wykonywanych robót górniczych;

11) kontroluje stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej;

12) sporządza karty ryzyka stanowisk pracy;

13) korzysta z programów komputerowych dotyczących projektowania procesu wydobycia, dokumentowania wielkości wydobycia, organizacji i zarządzania eksploatacją środków trwałych;

14) przestrzega procedur zapewniania jakości.


2. Rozpoznawanie zagrożeń naturalnych i zapobieganie im

absolwent:

1) rozpoznaje zagrożenia naturalne występujące w podziemnych wyrobiskach górniczych;

2) korzysta z informacji o zagrożeniach naturalnych;

3) wykonuje i nadzoruje prace związane z zabezpieczaniem podziemnych wyrobisk górniczych przed zagrożeniami naturalnymi;

4) sporządza harmonogramy zabezpieczania podziemnych wyrobisk górniczych przed zagrożeniami naturalnymi;

5) kontroluje zabezpieczenia metanometryczne, przeciwwybuchowe, przeciwpożarowe;

6) rozpoznaje i ocenia stopień zagrożenia wybuchowego;

7) ocenia stan wyrobisk górniczych oraz ich obudowy;

8) posługuje się aparaturą kontrolno-pomiarową;

9) organizuje i prowadzi prace związane z zabudową sprzętu do pomiaru zagrożeń naturalnych;

10) przestrzega procedur postępowania w razie wystąpienia zagrożeń naturalnych;

11) ocenia jakość wykonanej pracy;

12) kontroluje stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności