aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MG.38. Organizacja i prowadzenie procesów hutniczych

1. Prowadzenie procesów hutniczych
2. Prowadzenie dokumentacji technologicznej procesów hutniczych
3. Nadzorowanie procesów hutniczych zgodnie z systemem zarządzania jakością

1. Prowadzenie procesów hutniczych

absolwent:

1) rozróżnia zadania komórek organizacyjnych zakładu hutniczego;

2) przydziela zadania pracownikom i nadzoruje ich wykonanie;

3) sporządza zapotrzebowanie na urządzenia, przyrządy, narzędzia, materiały i surowce niezbędne w procesie produkcyjnym;

4) rozlicza zużycie surowców, materiałów, godzin pracy urządzeń stosowanych w procesie produkcyjnym;

5) dobiera metody określania stopnia zużycia podzespołów i zespołów maszyn i urządzeń;

6) kontroluje przebieg procesu technologicznego i prowadzi dokumentację produkcyjną;

7) użytkuje urządzenia komputerowe w zakresie organizowania i prowadzenia procesów produkcyjnych.


2. Prowadzenie dokumentacji technologicznej procesów hutniczych

absolwent:

1) rozróżnia elementy dokumentacji technologicznej stosowanej podczas planowania procesów hutniczych;

2) rozpoznaje nazwy, pojęcia i oznaczenia stosowane w hutniczej dokumentacji technologicznej;

3) planuje przebieg procesu technologicznego rafinacji metali;

4) sporządza zapotrzebowanie na nośniki energetyczne i materiały niezbędne podczas procesów rafinacji metali;

5) stosuje parametry technologiczne prowadzenia procesów rafinacji metali na podstawie dokumentacji technologicznej;

6) planuje przebieg procesu technologicznego obróbki plastycznej na zimno i gorąco w zależności od kształtu i wymiarów wyrobu gotowego;

7) dobiera oprzyrządowanie technologiczne do obróbki plastycznej na zimno i gorąco;

8) dobiera materiały pomocnicze do procesów obróbki plastycznej metali i ich stopów;

9) dobiera parametry technologiczne procesów obróbki plastycznej na zimno i gorąco na podstawie dokumentacji technologicznej;

10) planuje procesy technologiczne obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej do żądanych właściwości po obróbce;

11) dobiera temperaturę, czas, sposób studzenia oraz rodzaj atmosfery ochronnej procesów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej na podstawie dokumentacji technologicznej;

12) planuje przebieg procesu technologicznego wykańczania wyrobów gotowych;

13) dobiera powłoki antykorozyjne w zależności od przeznaczenia i rodzaju wyrobu hutniczego;

14) oblicza normę czasu pracy;

15) sporządza dokumentację technologiczną.


3. Nadzorowanie procesów hutniczych zgodnie z systemem zarządzania jakością

absolwent:

1) określa zasady dokumentowania jakości w systemach zarządzania jakością;

2) prowadzi nadzór jakościowy stanowisk technologicznych;

3) określa zasady prowadzenia audytów w systemach zarządzania jakością;

4) stosuje jakościowe narzędzia rozwiązywania problemów;

5) określa na podstawie dokumentacji wymagane właściwości fizykochemiczne,

wytrzymałościowe i technologiczne surowców, półproduktów i wyrobów gotowych;

6) pobiera próbki oraz bada właściwości surowców, półproduktów stosowanych w procesach hutniczych;

7) dobiera metody i narzędzia do kontroli jakości surowców oraz parametrów

procesów hutniczych oraz półproduktów i wyrobów gotowych;

8) rozróżnia metody badań własności wytrzymałościowych i technologicznych stopów żelaza, metali nieżelaznych i ich stopów;

9) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane w pomiarach warsztatowych i

pomiarach laboratoryjnych;

10) bada właściwości mechaniczne i technologiczne stopów żelaza, metali

nieżelaznych i ich stopów;

11) rozpoznaje struktury metalograficzne stopów żelaza, metali nieżelaznych oraz ich stopów;

12) oznacza skład chemiczny stopów żelaza, metali nieżelaznych oraz ich stopów;

13) wykonuje badania mikro- i makroskopowe stopów żelaza, metali nieżelaznych oraz ich stopów;

14) rozróżnia wady półproduktów i wyrobów gotowych wytwarzanych w procesach hutniczych;

15) wykonuje pomiary warsztatowe, ocenia zgodność wymiarów wyrobów gotowych z dokumentacją;

16) wykrywa, identyfikuje i charakteryzuje wady półproduktów i wyrobów gotowych wytwarzanych w procesach hutniczych;

17) prowadzi dokumentację badań laboratoryjnych.
Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności