aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MG.36. Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

1. Organizacja procesów klasyfikacji, rozdrabniania i wzbogacania kopalin stałych
2. Organizacja procesu transportu, magazynowania i załadunku produktów przeróbki kopalin stałych
3. Organizacja gospodarki wodno-mułowej

1. Organizowanie procesów klasyfikacji, rozdrabniania i wzbogacania kopalin stałych

absolwent:

1) planuje procesy klasyfikacji i rozdrabniania kopalin stałych;

2) stosuje metody wzbogacania kopalin stałych;

3) planuje procesy wzbogacania kopalin stałych;

4) organizuje prace związane z wykonywaniem klasyfikacji, rozdrabniania i wzbogacania kopalin stałych;

5) nadzoruje procesy klasyfikacji, rozdrabniania i wzbogacania kopalin stałych w węzłach technologicznych;

6) kontroluje parametry technologiczne procesu klasyfikacji, rozdrabniania i wzbogacania kopalin stałych;

7) prowadzi pobieranie i przygotowanie próbek kopalin stałych do badań technicznych i laboratoryjnych;

8) rozpoznaje zagrożenia wybuchem pyłów i gazów oraz stosuje środki zapobiegawcze;

9) kontroluje stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej;

10) przestrzega procedur zapewniania jakości;

11) stosuje sposoby zagospodarowania i utylizacji odpadów powstających w procesie klasyfikacji, rozdrabniania i wzbogacania kopalin stałych.


2. Organizowanie procesu transportu, magazynowania i załadunku produktów przeróbki kopalin stałych

absolwent:

1) dobiera sprzęt i narzędzia stosowane podczas transportu, magazynowania i załadunku produktów przeróbki kopalin stałych;

2) dobiera urządzenia do transportu, magazynowania i załadunku produktów przeróbki kopalin stałych;

3) planuje procesy transportu, magazynowania i załadunku produktów przeróbki kopalin stałych;

4) organizuje prace związane z transportem, magazynowaniem, załadunkiem i zbytem produktów przeróbki kopalin stałych;

5) prowadzi procesy transportu, magazynowania i załadunku produktów przeróbki kopalin stałych;

6) dokumentuje procesy magazynowania, załadunku i zbytu produktów przeróbki kopalin stałych;

7) rozpoznaje zagrożenia wybuchem pyłów i gazów oraz stosuje środki zapobiegawcze podczas transportu, magazynowania i załadunku produktów przeróbki kopalin stałych;

8) kontroluje stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas transportu, magazynowania i załadunku produktów przeróbki kopalin stałych.


3. Organizowanie gospodarki wodno-mułowej

absolwent:

1) analizuje zjawiska fizykochemiczne obiegów wodno-mułowych;

2) planuje proces oczyszczania wód obiegowych, zagęszczania i odwadniania mułów oraz suszenia i przeróbki osadów;

3) organizuje prace związane z oczyszczaniem wód obiegowych, zagęszczaniem i odwadnianiem mułów oraz suszeniem i przeróbką osadów;

4) nadzoruje oczyszczanie wód obiegowych, zagęszczanie i odwadnianie mułów oraz suszenie i przeróbkę osadów;

5) zagospodarowuje produkty procesów oczyszczania wód obiegowych, zagęszczania i odwadniania mułów oraz suszenia i przeróbki osadów;

6) stosuje metody biooczyszczania wód obiegowych;

7) określa sposoby zagospodarowania i utylizacji odpadów powstających w procesie oczyszczania wód obiegowych, zagęszczania i odwadniania mułów oraz suszenia i przeróbki osadów;

8) dobiera sprzęt i narzędzia stosowane podczas oczyszczania wód obiegowych, zagęszczania i odwadniania mułów oraz suszenia i przeróbki osadów.
Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności