aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MG.34. Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 220
słowo kluczowe:

1. Przygotowywanie i prowadzenie prac wiertniczych
2. Prowadzenie dokumentacji wierceń
3. Rejestrowanie i interpretacja odczytów wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych
4. Planowanie i realizacja procesu wiercenia

1. Przygotowywanie i prowadzenie prac wiertniczych

absolwent:

1) przestrzega przepisów prawa dotyczących wykonywania prac i zabiegów wiertniczych;

2) korzysta z dokumentacji i planów sytuacyjnych, dotyczących montażu i demontażu urządzeń wiertniczych;

3) analizuje projekt wykonania prac i zabiegów wiertniczych;

4) zamawia części zamienne podzespołów urządzeń wiertniczych;

5) organizuje logistykę utrzymania ciągłego ruchu zakładu wiertniczego;

6) sporządza dokumentację czasu pracy załogi wiertniczej.


2. Prowadzenie dokumentacji wierceń

absolwent:

1) analizuje dokumentacje procesu wiercenia;

2) analizuje i interpretuje dane zamieszczone w dokumentacji wierceń;

3) przestrzega zasad gospodarki materiałowej wiertni;

4) posługuje się terminologią specjalistyczną dotyczącą procesu wiercenia;

5) dokonuje analizy wskaźników wiercenia;

6) dokonuje analizy i interpretacji wyników pomiarów geofizycznych;

7) analizuje wykresy rozkładu ciśnień dotyczące opróbowania otworu wiertniczego;

8) sporządza raporty wiertnicze dotyczące pracy elementów przewodu wiertniczego oraz zużycia narzędzi wiertniczych;

9) sporządza raport płuczkowy i raport energetyczny.


3. Rejestrowanie i interpretacja odczytów wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych

absolwent:

1) kontroluje działanie przyrządów pomiarowych;

2) dokonuje analizy i interpretacji wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych;

3) dokonuje analizy raportów serwisów kontrolno-pomiarowych;

4) uczestniczy w sporządzaniu bilansu płuczki wiertniczej;

5) wykonuje pomiary z zastosowaniem inklinometrów wrzutowych oraz interpretuje uzyskane dane;

6) uczestniczy w wykonywaniu prób ciśnieniowych i sporządza protokoły wykonania prób.


4. Planowanie i realizacja procesu wiercenia

absolwent:

1) projektuje przewód wiertniczy dla różnych warunków wiercenia;

2) określa liczbę kolumn rur okładzinowych, ich średnice i głębokość ich zapuszczenia;

3) wykonuje obliczenia dotyczące ciężaru systemów rurowych w otworze wiertniczym;

4) oblicza obciążenia i naprężenia występujące w systemach rurowych stosowanych w procesie wiercenia;

5) dobiera parametry hydrauliczne wiercenia;

6) oblicza ilość zaczynu cementowego, przybitki, cementu i cieczy zarobowej do wykonania cementowania rur okładzinowych;

7) dobiera elementy zabezpieczenia przeciwerupcyjnego z uwzględnieniem klasy zagrożenia erupcyjnego, kategorii zagrożenia siarkowodorowego, dopuszczalnego ciśnienia głowicowego;

8) dobiera optymalne parametry wiercenia na podstawie danych z testu zwiercalności;

9) oblicza i analizuje koszty wiercenia;

10) pobiera rdzenie i próbki okruchowe, opisuje i magazynuje skrzynki rdzeniowe;

11) charakteryzuje cele i określa podział kierunkowych otworów wiertniczych;

12) dobiera technologię wykonania otworów kierunkowych;

13) dobiera narzędzia do wykonania otworów kierunkowych;

14) charakteryzuje morskie jednostki wiertnicze;

15) określa technologię wykonania wierceń morskich;

16) przestrzega zasad profilaktyki przeciwerupcyjnej i ochrony środowiska podczas wierceń morskich;

17) charakteryzuje systemy wierceń.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności