aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MG.28. Montaż systemów rurociągowych

1. Wykonywanie ręcznej i mechanicznej obróbki rur
2. Wykonywanie prefabrykatów elementów rurociągów
3. Wykonywanie montażu systemów rurociągowych

1. Wykonywanie ręcznej i mechanicznej obróbki rur

absolwent:

1) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do obróbki rur;

2) dobiera przyrządy pomiarowe;

3) wykonuje prace traserskie;

4) obsługuje maszyny i urządzenia do obróbki rur;

5) posługuje się narzędziami monterskimi;

6) wykonuje ręczne i mechaniczne cięcie rur;

7) wykonuje cięcie rur palnikiem acetylenowo-tlenowym;

8) wykonuje czynności związane z gięciem rur na zimno;

9) wykonuje obróbkę końców rur;

10) wykonuje czynności związane z gwintowaniem rur;

11) ocenia jakość wykonania prac ręcznej i mechanicznej obróbki rur.


2. Wykonywanie prefabrykatów elementów rurociągów

absolwent:

1) posługuje się dokumentacją projektową systemów rurociągowych, normami i katalogami materiałów i wyrobów;

2) dobiera materiały, maszyny, urządzenia i narzędzia do wykonywania prefabrykowanych elementów rurociągów;

3) przygotowuje elementy systemów rurociągowych do montażu;

4) obsługuje maszyny i urządzenia podczas wykonywania prefabrykowanych elementów rurociągów;

5) posługuje się narzędziami i przyrządami pomiarowymi;

6) wykonuje kształtki rurowe;

7) dobiera rodzaje i kształty spoin;

8) wykonuje spoiny sczepne;

9) wykonuje połączenia rur;

10) montuje odcinki rur, węzły rurociągów oraz ich uzbrojenie;

11) rozpoznaje wady połączeń elementów rurociągów oraz określa przyczyny ich powstawania;

12) ocenia jakość wykonania prefabrykatów elementów rurociągów;

13) wykonuje próby ciśnieniowe prefabrykatów rurociągów na stanowisku prób ciśnieniowych.


3. Wykonywanie montażu systemów rurociągowych

absolwent:

1) posługuje się dokumentacją systemów rurociągowych, normami i katalogami materiałów i narzędzi oraz instrukcjami montażu systemów rurociągowych;

2) przestrzega zasad prowadzenia i mocowania rurociągów przemysłowych;

3) dobiera uzbrojenie systemów rurociągowych;

4) przeprowadza inwentaryzację systemów rurociągowych;

5) dobiera materiały oraz maszyny, urządzenia i narzędzia do montażu systemów rurociągowych;

6) zabezpiecza i oznakowuje miejsca wykonywanych robót montażowych systemów rurociągowych;

7) posługuje się narzędziami i sprzętem podczas montażu i demontażu systemów rurociągowych;

8) wykonuje montaż rurociągów w określonych technologiach;

9) wykonuje uszczelnienia połączeń rurociągów;

10) montuje konstrukcje wsporcze rurociągów;

11) wykonuje przejścia rurociągów przez przeszkody budowlane i przeszkody terenowe;

12) montuje urządzenia, armaturę, aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne systemów rurociągowych;

13) wykonuje połączenia rurociągów z rurociągami istniejącymi;

14) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termoizolacyjne systemów rurociągowych;

15) znakuje i opisuje elementy systemów rurociągowych;

16) wykrywa i lokalizuje awarie rurociągów;

17) usuwa nieszczelności rurociągów;

18) wykonuje roboty związane z konserwacją i remontem systemów rurociągowych;

19) przygotowuje odcinki rurociągów do wykonania prób ciśnieniowych systemów rurociągowych;

20) dobiera sprzęt i narzędzia do wykonania prób ciśnieniowych systemów rurociągowych;

21) posługuje się sprzętem podczas wykonania prób ciśnieniowych systemów rurociągowych;

22) wykonuje próby ciśnieniowe systemów rurociągowych;

23) kontroluje parametry próby ciśnieniowej systemów rurociągowych;

24) wykonuje obmiar robót oraz sporządza rozliczenia materiałowe tych robót;

25) ocenia jakość wykonania montażu rurociągów.
Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności