aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MG.08. Wykonywanie prac wiertniczych

1. Montaż i demontaż urządzeń wiertniczych
2. Obsługiwanie i konserwacja urządzeń wiertniczych
3. Dobieranie sprzętu do wykonywania prac wiertniczych
4. Monitorowanie działania urządzeń kontrolno-pomiarowych
5. Sporządzanie płuczek wiertniczych i zaczynów cementowych
6. Wykonywanie rurowania i cementowania otworów wiertniczych
7. Wykonywanie czynności związanych z dowiercaniem i udostępnianiem horyzontów produktywnych
8. Rozpoznawanie zagrożeń oraz likwidowanie awarii wiertniczych

1. Montaż i demontaż urządzeń wiertniczych

absolwent:

1) rozpoznaje typy urządzeń wiertniczych;

2) korzysta z dokumentacji technicznej montażu i demontażu urządzeń wiertniczych;

3) wykonuje prace montażowe i demontażowe urządzeń wiertniczych;

4) przestrzega zasad komunikowania się w trakcie wykonywania prac montażowych i

demontażowych;

5) rozpoznaje rodzaje zawiesi i określa ich zastosowanie;

6) ocenia stan techniczny zawiesi i dokonuje ich konserwacji;

7) przestrzega zasad montażu systemów napędowych i płuczkowych;

8) przestrzega zasad przemieszczania i składowania elementów rurowych, narzędzi

i osprzętu wiertniczego;

9) określa zagrożenia występujące podczas prac montażowych, demontażowych, załadowczych i wyładowczych.


2. Obsługiwanie i konserwacja urządzeń wiertniczych

absolwent:

1) określa wymagania techniczne dotyczące działania pomp płuczkowych, urządzeń przeciwerupcyjnych, stołu wiertniczego i wiertniczego napędu górnego (ang. top drive);

2) ocenia sprawność techniczną narzędzi i osprzętu wiertniczego oraz urządzeń do sporządzania i oczyszczania płuczki wiertniczej;

3) ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń dźwigowych oraz liny wiertniczej;

4) określa parametry pracy maszyn i urządzeń wiertniczych.


3. Dobieranie sprzętu do wykonywania prac wiertniczych

absolwent:

1) posługuje się geologiczno-technicznym projektem otworu;

2) charakteryzuje narzędzia wiertnicze i elementy przewodu wiertniczego;

3) określa zastosowanie narzędzi i poszczególnych elementów przewodu wiertniczego;

4) dobiera elementy zestawu przewodu wiertniczego;

5) ocenia stan techniczny elementów przewodu wiertniczego;

6) określa rodzaj i wielkość połączeń gwintowych;

7) ocenia stan techniczny świdrów i koronek wiertnicznych;

8) dobiera optymalne parametry wiercenia;

9) uczestniczy w wykonaniu testu zwiercalności.


4. Monitorowanie działania urządzeń kontrolno-pomiarowych

absolwent:

1) charakteryzuje budowę oraz określa przeznaczenie urządzeń kontrolno-pomiarowych;

2) kontroluje wskazania urządzeń kontrolno-pomiarowych stosowanych w procesie wiercenia;

3) odczytuje i interpretuje dane uzyskane z przyrządów kontrolno-pomiarowych;

4) kontroluje poziom płuczki w zbiornikach;

5) wykonuje pomiary z zastosowaniem inklinometru wrzutowego;

6) posługuje się przyrządami do wykrywania gazów toksycznych i wybuchowych.


5. Sporządzanie płuczek wiertniczych i zaczynów cementowych

absolwent:

1) określa rodzaje i przeznaczenie płuczek wiertniczych;

2) określa zastosowanie obiegów płuczki wiertniczej;

3) określa przeznaczenie zaczynów uszczelniających i cieczy technologicznych;

4) sporządza płuczki wiertnicze i zaczyny uszczelniające;

5) dokonuje pomiarów parametrów płuczek wiertniczych i zaczynów cementowych;

6) wykonuje obliczenia dotyczące gęstości płuczki wiertniczej, ciśnienia hydrostatycznego i złożowego;

7) reguluje parametry płuczki wiertniczej i zaczynu uszczelniającego.


6. Wykonywanie rurowania i cementowania otworów wiertniczych

absolwent:

1) dobiera elementy wgłębnej i napowierzchniowej konstrukcji otworu wiertniczego na podstawie projektu;

2) przestrzega procedur przygotowania rur okładzinowych przed zapuszczeniem do otworu wiertniczego;

3) przestrzega zasad przygotowania otworu wiertniczego do rurowania i cementowania zgodnie z ustalonymi procedurami;

4) przestrzega procedur dotyczących stosowania metod cementowania rur okładzinowych;

5) przestrzega procedur wykonania docementowania pod ciśnieniem;

6) przestrzega procedur dotyczących wykonania prób ciśnieniowych zacementowanych rur okładzinowych.


7. Wykonywanie czynności związanych z dowiercaniem i udostępnianiem horyzontów produktywnych

absolwent:

1) rozróżnia zakres prac wiertniczych wykonywanych podczas dowiercania;

2) określa wpływ płuczki wiertniczej na strefę przyotworową;

3) charakteryzuje rodzaje i zasadę działania perforatorów;

4) charakteryzuje metody intensyfikacji przypływu płynu złożowego do otworu wiertniczego;

5) określa metody opróbowania otworów wiertniczych;

6) określa metody wywołania produkcji;

7) określa metody likwidacji otworów wiertniczych;

8) rozróżnia urządzenia stosowane podczas wykonywania szczelinowania i kwasowania.


8. Rozpoznawanie zagrożeń oraz likwidowanie awarii wiertniczych

absolwent:

1) określa pojęcie awarii wiertniczej i komplikacji wiertniczej;

2) ocenia możliwości wystąpienia awarii wiertniczych i sposoby zapobiegania im;

3) dobiera metody likwidacji awarii wiertniczych;

4) rozpoznaje narzędzia ratunkowe i określa warunki ich użycia;

5) określa objawy i przyczyny wystąpienia erupcji wstępnej;

6) określa procedury zamknięcia wylotu otworu wiertniczego po ogłoszeniu alarmu;

7) charakteryzuje metody przywracania równowagi ciśnień w otworze wiertniczym.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności