aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 450

1. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej
2. Eksploatacja instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej

1. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej

absolwent:

1) klasyfikuje kotły i urządzenia pomocnicze kotłów;

2) rozpoznaje kotły i urządzenia pomocnicze kotłów na podstawie budowy, zasady działania i przeznaczenia;

3) wyjaśnia działanie, zastosowanie oraz charakteryzuje parametry kotłów i urządzeń pomocniczych kotłów;

4) rozpoznaje układy kondensacyjne i regeneracyjne kotłów;

5) dobiera elementy i układy automatycznej regulacji kotła;

6) analizuje pracę kotła na podstawie obiegu wodnego i wodno-parowego;

7) rozpoznaje na schematach obiegi paliwowe, wodne, spalinowe i wodno-parowe oraz symbole graficzne elementów tych obiegów;

8) charakteryzuje sposoby usuwania i oczyszczania spalin, popiołu i żużla;

9) rozpoznaje elementy instalacji sprężonego powietrza;

10) wyjaśnia działanie, zastosowanie oraz charakteryzuje parametry urządzeń przygotowania paliwa;

11) wyjaśnia zastosowanie oraz dobiera parametry stacji uzdatniania wody;

12) dobiera metody i przyrządy kontrolno-pomiarowe do przeprowadzania pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej;

13) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej;

14) sporządza dokumentację z wykonanych pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych i nstalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej;

15) kontroluje parametry instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej;

16) wykrywa usterki i niesprawności w instalacjach i urządzeniach do wytwarzania energii cieplnej;

17) wykonuje przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej;

18) dokonuje wpisów w dokumentacji wykonawczej i dokumentacji dopuszczającej dane urządzenie do użytkowania w zakresie wykonanych czynności obsługowych;

19) korzysta z instrukcji serwisowej podczas lokalizowania uszkodzeń instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej.


2. Eksploatacja instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej

absolwent:

1) rozpoznaje i dobiera pompy do sieci ciepłowniczych;

2) rozpoznaje i dobiera sieci ciepłownicze oraz węzły ciepłownicze;

3) wyjaśnia działanie, zastosowanie oraz dobiera wymienniki ciepła do stacji redukcyjno- -schładzających;

4) dobiera materiały izolacyjne do instalacji ciepłowniczej;

5) charakteryzuje sposoby układania instalacji ciepłowniczej oraz dobiera armaturę;

6) podłącza i przeprowadza rozruch instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej;

7) rozpoznaje i dobiera sposoby regulacji i zabezpieczeń instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej;

8) kontroluje na bieżąco pracę instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej;

9) określa zakres i terminy przeglądów, napraw, prób i pomiarów kontrolnych instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej;

10) dobiera metody i przyrządy kontrolno-pomiarowe do przeprowadzania pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej;

11) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej;

12) wykrywa usterki i niesprawności w instalacjach i urządzeniach do przesyłania energii cieplnej i usuwa je;

13) dobiera narzędzia i wykonuje przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej;

14) sporządza dokumentację wykonanych pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej oraz wykonanych przeglądów, konserwacji i napraw;

15) korzysta z instrukcji serwisowej podczas lokalizowania uszkodzeń instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności