aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

BD.21. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

1. Organizacja robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy
2. Organizacja i kontrolowanie robót wykończeniowych w budownictwie
3. Sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

1. Organizacja robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy

absolwent:

1) posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi zagospodarowania terenu, sporządza plan zagospodarowania terenu budowy dotyczący robót wykończeniowych w budownictwie;

2) przestrzega zasad sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uczestniczy w jego opracowywaniu;

3) dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu budowy;

4) określa sposoby wykonywania obiektów zaplecza administracyjno-socjalnego oraz obiektów tymczasowych;

5) dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;

6) sporządza zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;

7) sporządza harmonogramy robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;

8) dobiera zespoły robocze do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz koordynuje ich pracę;

9) kontroluje wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy.


2. Organizacja i kontrolowanie robót wykończeniowych w budownictwie

absolwent:

1) posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót wykończeniowych w budownictwie;

2) rozpoznaje technologie wykonania tynków, podłóg, okładzin i powłok malarskich;

3) dobiera sposoby wykonywania robót tynkarskich, podłogowych, okładzinowych i malarskich;

4) dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania budowlanych robót wykończeniowych;

5) sporządza zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania budowlanych robót wykończeniowych;

6) sporządza harmonogramy budowlanych robót wykończeniowych;

7) dobiera zespoły robocze do wykonywania robót wykończeniowych w obiektach budowlanych oraz koordynuje ich pracę;

8) przestrzega zasad montażu i demontażu rusztowań budowlanych podczas wykonywania robót wykończeniowych;

9) kontroluje przebieg realizacji robót wykończeniowych oraz ocenia ich jakość.


3. Sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

absolwent:

1) rozróżnia rodzaje kosztorysów oraz przestrzega zasad ich sporządzania;

2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru budowlanych robót wykończeniowych;

3) korzysta z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania budowlanych robót wykończeniowych;

4) sporządza przedmiar budowlanych robót wykończeniowych;

5) wykonuje obmiar budowlanych robót wykończeniowych;

6) ustala założenia do kosztorysowania;

7) sporządza kosztorysy inwestorskie, zamienne i powykonawcze;

8) stosuje programy komputerowe do sporządzania kosztorysów;

9) korzysta z publikacji cenowych do szacowania wartości zamówienia.
Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności