aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

BD.28. Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych

1. Organizowanie robót związanych z regulacją cieków naturalnych
2. Organizowanie robót związanych z budową urządzeń wodnych

1. Organizowanie robót związanych z regulacją cieków naturalnych

absolwent:

1) posługuje się dokumentacją projektową i wodnoprawną, katalogami oraz normami dotyczącymi regulacji cieków naturalnych;

2) dobiera przyrządy i sprzęt geodezyjny do wykonywania pomiarów sytuacyjno- -wysokościowych;

3) wykonuje pomiary profilu podłużnego oraz przekrojów poprzecznych cieków naturalnych;

4) wykonuje pomiary hydrometryczne robót związanych z regulacją cieków naturalnych;

5) wykonuje przedmiar robót związanych z regulacją cieków naturalnych;

6) dobiera technologie wykonywania robót ziemnych;

7) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót regulacyjnych;

8) sporządza harmonogramy wykonywania robót regulacyjnych;

9) wyznacza i zabezpiecza teren robót ziemnych, pogłębiarskich i odwodnieniowych;

10) organizuje roboty związane z umocnieniem koryt i biologiczną zabudową cieków naturalnych;

11) przestrzega zasad eksploatacji maszyn i urządzeń podczas wykonywania robót regulacyjnych;

12) organizuje roboty odwodnieniowe;

13) koordynuje wykonanie robót betoniarskich, zbrojarskich, ślusarskich, kowalskich i ciesielskich;

14) organizuje roboty związane z konserwacją cieków naturalnych;

15) dokonuje bieżących przeglądów umocnień koryt cieków oraz budowli regulacyjnych;

16) określa zakres i dobiera sposoby naprawy umocnień koryt cieków oraz budowli regulacyjnych;

17) ocenia jakość wykonania robót regulacyjnych;

18) wykonuje obmiar robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz rozlicza materiały, sprzęt i robociznę;

19) sporządza kosztorysy oraz oferty przetargowe na roboty regulacyjne.


2. Organizowanie robót związanych z budową urządzeń wodnych

absolwent:

1) posługuje się dokumentacją projektową i wodnoprawną, katalogami oraz normami dotyczącymi urządzeń wodnych;

2) wykonuje pomiary profilu podłużnego oraz przekrojów poprzecznych wałów przeciwpowodziowych;

3) wykonuje przedmiar robót związanych z budową urządzeń wodnych;

4) sporządza harmonogramy robót związanych z budową urządzeń wodnych;

5) dobiera metody zabezpieczania ścian wykopów i skarp przed osunięciem;

6) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót hydrotechnicznych;

7) organizuje roboty związane z budową urządzeń wodnych;

8) przestrzega zasad eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych podczas wykonywania robót związanych z budową urządzeń wodnych;

9) prowadzi dokumentację budowy urządzeń wodnych;

10) wykonuje bieżące przeglądy urządzeń wodnych;

11) organizuje wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń wodnych;

12) ocenia jakość wykonania robót hydrotechnicznych;

13) dobiera metody zabezpieczenia urządzeń wodnych przed skutkami powodzi;

14) organizuje i koordynuje prace w trakcie akcji powodziowej;

15) określa rodzaj i zakres szkód powodziowych;

16) koordynuje wykonanie robót betoniarskich, zbrojarskich, ślusarskich, kowalskich i ciesielskich związanych z budową urządzeń wodnych;

17) organizuje roboty związane z naprawą uszkodzonych elementów urządzeń wodnych;

18) wykonuje obmiar robót związanych z budową urządzeń wodnych oraz rozlicza materiały, sprzęt i robociznę;

19) sporządza kosztorysy oraz oferty przetargowe na roboty hydrotechniczne.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności